Kursa kods Ener4022

Kredītpunkti 1

Alternatīvā enerģētika un energoekonomika II

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Enerģētika (nav zn)161616/03/2011Enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aigars Laizāns

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Renewable Energy policy Review - Latvia. 9 p. [tiešsaiste] [skatīts 25.02.2011.]. Pieejams: http://www.erec.org/fileadmin/erec_docs/Projcet_Documents/RES2020/LATVIA_RES_Policy_Review_09_Final.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Renevable Energy World. Internetžurnāls (tiešsaiste) (skatīts 25.02.2011) Pieejams:http://www.renewableenergyworld.com/rea/home
2. International Network of Sustanable energy.(tiešsaiste) (skatīts 25.02.2011) Pieejams: http://www.inforse.dk/
3. Enerģētika un Automatizācija. - ISSN 1407-8589

Piezīmes

Obl.: kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības enerģētika pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Studiju laikā tiek apgūta koģenerācijas iekārtas siltuma un elektroenerģijas ražošanai uzbūve un darbības principi. Tiek pētītas biomasas izmantošanas iespējas enerģētikā - enerģētiskā koksne, deggāzes ražošana, kā arī biomasas enerģētika, biogāzes un biodegvielas ražošana. Tiek apgūti atjaunojamo energoresursu izmaksu un tarifu veidošanas principi, un atjaunojamo energoresursu izmantošanas ekonomiskās efektivitātes novērtēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par alternatīvās enerģijas veidiem - biomasas enerģiju un tās dažādiem veidiem- teorētiskie un praktiskie aspekti;
• prasmes - izveidot un izvēlēties biomasas enerģijas avotus objektu energoapgādei, salāgot dažādu resursu izmantošanas stratēģiju;
• kompetence - biomasas enerģijas izmantošanas iekārtu atbilstošas ekspluatācijas nodrošināšana, dažādu energoresursu savstarpējās salāgotības un mijiedarbības izvērtējums.

Kursa plāns

1 Koģeneratoru pamatprincipi, iekārtu automātiska regulēšana.
2 Koģenerācijas iekārtu ekonomiskā efektivitāte.
3 Enerģētiskā koksne.
4 Šķeldas gazifikācija un gāzes ģeneratoru uzbūve.
5 Kokgāzes izmaksa un izmaksas ekonomiskie aspekti.
6 Biogāze un tās ķīmiskais sastāvs.
7 Biogāzes ieguve raudzējot organiskās vielas.
8 Biogāzes ieguve atkritumu izgāztuvēs.
9 Biogāzes izmantošanas ekonomiskie aspekti.
10 Šķidrās biodegvielas
11 Etanola un metanola izmantošana benzīna uzlabošanai.
12 Bioloģiskā dīzeļdegviela.
13 Biodīzeļdegvielas iegūšanas tehnoloģijas.
14 Biodīzeļdegviela koģenerācijā
15 Uzņēmējdarbība alternatīvajā enerģētikā
16 Uzņēmējdarbība alternatīvajā enerģētikā

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens par teorētisko kursu.

Pamatliteratūra

1. Galiņš A., Kanceviča L., Laizāns A. Alternatīvās enerģētikas iekārtas. Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 316 lpp.
2. Meļņikovs V. Elektroapgāde. 1.daļa. 2006. 224 lpp. [tiešsaiste] [skatīts 25.02.2011.]. Pieejams: http://www.rvt.lv/macibu-materiali/Elektrikis/Elektroapgaade.1.dala.pdf