Kursa kods Ener4018

Kredītpunkti 2

Energonesēji un energoresursi

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Enerģētika (nav zn)32161616/03/2011Enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aigars Laizāns

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Meļņikovs, V. Elektroapgāde. 2.daļa. 2006. 224 lpp. [tiešsaiste] [skatīts 25.02.2011.]. Pieejams: http://www.rvt.lv/macibu-materiali/Elektrikis/Elektroapgaade.2.dala.pdf
2. Kaltschmitt M., Streicher W., Wiese A. Renewable Energy - Technology, Economics and Environment. Berlin; New York: Springer, 2007. 564 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Renevable Energy World. Internetžurnāls [tiešsaiste] [skatīts 25.02.2011]. Pieejams:http://www.renewableenergyworld.com/rea/home

Piezīmes

Obl.: TF Lauksaimniecības inženierzinātnes maģistra studiju programmas apakšprogrammai "Lauksaimniecības enerģētika", 3. sem.

Kursa anotācija

Studiju laikā tiek padziļināti apgūtas dažādu energonesēju īpašības, to pielietošanas sfēras un ierobežojumi, kā arī dažādu energoresursu pieejamība, īpašības un pielietošanai nepieciešamās iekārtas. Tiek analizēti dažādi enerģijas veidi, to vieta un nozīme Latvijas un ES energoapgādē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par energoresursiem un energonesējiem - teorētiskie un praktiskie aspekti, izmantojamās iekārtas;
• prasmes - izveidot un izvēlēties atbilstošus energonesējus un energoresursus objektu energoapgādei, definēt to izmantošanas stratēģijas;
• kompetence - dažādu energoresursu un energonesēju izmantošanas un mijiedarbības izvērtējums, to efektivitātes noteikšana, iekārtu izvēle.

Kursa plāns

1 Enerģētikas attīstības mūsdienu problēmas.
2 Enerģētiskie resursi pasaulē. To attīstības tendences.
3 Enerģijas akumulēšana.
4 Enerģijas kvalitātes paaugstināšana
5 Enerģijas pārveide
6 Tradicionālie enerģijas avoti
7 Atjaunojamie energoresursi, to īpatnības
8 Ūdeņraža enerģētika, tās attīstības tendences..
9 Kodolenerģētikas attīstība
10 Energoefektivitāte, tās attīstības tendences
11 Bezoglekļa enerģētikas principi, attīstības prognozes
12 Enerģijas taupīšanas principi
13 Enerģijas otrreizēja izmantošana
14 Netradicionāli enerģijas iegūšanas veidi
15 Enerģētikas ražojošo nozaru attīstība, analīze.
16 Enerģētikas apkalpojošo nozaru attīstība, analīze

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Patstāvīgā darba izpilde, ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Galiņš A., Kanceviča L., Laizāns A. Alternatīvās enerģētikas iekārtas. Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 316 lpp.
2. Doty S., Turner W.C. Energy Management Handbook. 7th Edition. The Fairmont Press: GA, 2009. 847 p.
3. Strautiņš P. Skatījums uz iespējām, riskiem un risinājumiem Latvijas enerģētikā. 2008. 84 lpp. [tiešsaiste] [skatīts 25.02.2011.]. Pieejams:http://www.swedbank.lv/lib/lv/energetika.pdf