Kursa kods Ener4008

Kredītpunkti 1

Datorizētā uzskaite un norēķini

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektroapgāde

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Indulis Straume

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

ETeh2019, Lietišķā elektrotehnika

Kursa anotācija

Studiju kurss veidots, ievērojot Eiropas Savienības (ES) prasības un ietver elektroenerģijas sadales tīklu pakalpojumu tarifu aprēķinu metodiku, elektroenerģijas tirgus veidošanas principus. Kursa ietvaros tiek aplūkoti diferencētie elektroenerģijas realizācijas tarifi, elektroenerģijas uzskaites koncepcija un organizācija, automatizētās elektroenerģijas uzskaites sistēmas (AEUS). Tiek apgūtas norēķinu datorprogrammas, norēķinu organizācija par patērēto elektroenerģiju ar iedzīvotājiem un rūpniecības uzņēmumiem un iestādēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par automatizētām elektroenerģijas patēriņa uzskaites sistēmām, elektroenerģijas sadales tīklu pakalpojumu samaksas aprēķinu metodiku – 1. un 2. kontroldarbs.
Prasmes: aprēķināt enerģijas izmaksas un tarifus, izmantojot norēķinu datorprogrammas – praktiskie darbi, mājas darbs.
Kompetence: izvērtēt dažādu tarifu izmantošanas ekonomisko efektivitāti – mājas darbi, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Elektroenerģijas tirgus veidošana. Ražošana. Pārvade. Sadale.
2. Elektroenerģijas sadales tīklu pakalpojumu tarifu aprēķinu metodika.
3. Sadales tīklu elektroenerģijas bilance.
4. Tarifu aprēķinā iekļaujamās izmaksas.
5. SSO pakalpojumi pa sprieguma pakāpēm, izmaksu attiecināšanas principi.
6. Tarifu griestu noteikšana tarifu pārskata ciklam.
7. Tarifu noteikšanas procedūra.
1. kontroldarbs. Tarifi, to struktūra un to ietekmējošie faktori. Tarifu aprēķinu metodes.
8. Elektroenerģijas realizācijas gala tarifu aprēķināšanas metodika.
9. Diferencētie elektroenerģijas realizācijas tarifi.
10. Elektroenerģijas uzskaites koncepcija, uzskaites organizācija.
11. Automatizētās elektroenerģijas uzskaites sistēmas (AEUS) struktūra, datu glabāšana.
12. Viedās elektroenerģijas uzskaites sistēmas. Datu pārvades protokoli.
13. Elektroenerģijas uzskaites mēraparātu atbilstības novērtēšana, norēķinu datu iegūšana.
14. Norēķini par patērēto elektroenerģiju ar iedzīvotājiem un rūpniecības uzņēmumiem. Norēķinu datorprogrammas.
2. kontroldarbs. Elektroenerģijas uzskates un norēķinu veidi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens
Eksāmenā četri jautājumi.
Visiem praktiskiem darbiem ir jābūt izpildītiem, kontroldarbiem ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbs. Elektroenerģijas cenas noteikšana ņemot vērā tās ražošanas veidu, un to pielietošanas veidu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena uzdevuma vērtējuma un studiju kursa kontroldarbu un mājas darbu kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu vai eksāmena testu var iegūt, ja vismaz 50% testu jautājumu ir atbildēti pareizi.
Mājas darbu uzdevumu novērtē saskaņā ar mājas darbu uzdevumos noteikto vērtēšanas kārtību.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no eksāmena uzdevumiem un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu un mājas darbu atzīmēm.

Pamatliteratūra

1. Vanags A. Elektriskie tīkli un sistēmas. I daļa. Rīga: RTU, 2002. 479 lpp. 2. Vanags A., Krišāns Z. Elektriskie tīkli un sistēmas. II daļa. Rīga: RTU, 2005. 342 lpp. 3. Kļaviņš G. Aprēķina praktiskās metodes. Rīga: RTU, 1990. 83 lpp.

Papildliteratūra

1. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) ar padomes 2003.gada 29. janvāra lēmumu Nr.34 apstprināta "Elektroenerģijas realizācijas gala tarifa aprēķināšanas metodika". Rīga, 2003. 10 lpp. 2. Руководство по решению задач по курсу ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. Мockвa: МЭИ, 1998. 85 с. 3. Elektroniskie elektroenerģijas skaitītāji ELGAMA: instrukcijas (GEM, EMS, EPQM,EPQS ). 2006.

Piezīmes

Obl. izv.: studiju kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības enerģētika".