Kursa kods Ener4003

Kredītpunkti 2

Elektroapgāde un tarifi

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektroapgāde

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Indulis Straume

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

ETeh2019, Lietišķā elektrotehnika

ETeh4037, Teorētiskā elektrotehnika I

ETeh4048, Teorētiskā elektrotehnika II

Fizi1009, Fizikas pamati

Fizi2032, Fizika I

Fizi2033, Fizika II

Mate2035, Matemātika IV

Kursa anotācija

Kurss aptver pamatjēdzienus lauksaimniecības ražotņu elektroapgādē, ārējos un iekšējos elektrotīklus un to aprēķinu, sprieguma regulēšanas veidus, īsslēguma strāvas, pārspriegumus un aizsardzību no tā. Tiek apgūta elektroapgādes sistēmu aparatūra, elektroapgādes drošums. Analizēti tarifi, enerģijas taupīšana un racionāla izmantošana, energoiekārtu tehniski ekonomiskais raksturojums.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina elektroapgādes sistēmu uzbūvi un elektropārvades līniju parametrus, apgādes drošumu un aparatūras uzbūvi un pielietošanu - 1. un 2. kontroldarbs.
Spēj veikt elektroapgādes sistēmas elementu inženieraprēķinus, un atbilstoši tiem izvēties elementu parametrus – 1.-3. mājas darbi.
Kompetences: izvēlēties patērētāja prasībām atbilstošus elektroapgādes sistēmas parametrus un iekārtas, novērtēt to darbību, pamatot elektroenerģijas tarifus, to piemērošanu energoobjektiem - mājas darbi, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Elektroapgādes tīklu shēmas, patērētāji, elektroenerģijas kvalitāte.
2. Elektroapgādes līnijas elementi - vadi, kabeļi, balsti, izolatori. Vadu un kabeļu parametri.
3. Tīkla transformatori - uzbūve, dzesēšanas sistēmas.
4. Sadalnes, un to iekārtas - jaudas slēdži, atdalītāji, pārsprieguma novadītāji.
5. Neitrāles darba režīmi.
6. Jaudas un elektroenerģijas zudumi, to aprēķini, un zudumu novēršanas metodes.
7. Sprieguma zudumi un to aprēķins.
1. kontroldarbs. Ievads par elektroapgādes struktūru, elektropārvades tīklu elementi un iekārtās, neitrāļu darba režīmi, sprieguma, jaudas un elektroenerģijas zudumi.
8. Vadu šķērsgriezuma laukuma izvēle: pēc ekonomiskiem apsvērumiem.
9. Vadu šķērsgriezuma laukuma izvēle: pēc pieļaujamā sprieguma krituma.
10. Vadu silšana un to izvēle pēc pieļaujamās temperatūras.
11. Drošinātāji un automātslēdži. Selektivitāte.
12. Elektroapgādes sistēmu iedalījums pēc zemēšanas veida un to kontūru aprēķini.
13. Pārspriegumu veidi un pārsprieguma aizsardzības iekārtas.
14. Tarifi un to ietekmējošie faktori.
2. kontroldarbs. Vadu šķērsgriezumu aprēķinu metodes, zemēšanas un pārsprieguma aizsardzības iekārtas, tarifi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens.
Eksāmenā četri jautājumi.
Visiem mājas darbiem ir jābūt izpildītiem, kontroldarbiem ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.mājas darbs. Vadu šķērsgriezuma laukuma aprēķins, ņemot vērā vienu šķērsgriezuma laukumu visai līnijai.
2.mājas darbs. Vadu šķērsgriezuma laukuma aprēķins, ņemot vērā vada materiāla ekonomiju.
3.mājas darbs. Vadu šķērsgriezuma izvēle sazarotam elektriskajam tīklam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena uzdevuma vērtējuma un studiju kursa kontroldarbu un mājas darbu kumulatīvā vērtējuma.

Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu vai eksāmenu var iegūt, ja vismaz 50% testu jautājumu ir atbildēti pareizi.
Mājas darbu uzdevumu novērtē saskaņā ar mājas darbu uzdevumos noteikto vērtēšanas kārtību.

Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no eksāmena uzdevumiem un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu un mājas darbu atzīmēm.

Pamatliteratūra

1. Vanags A. Elektriskie tīkli un sistēmas. I daļa. Rīga: RTU, 2007. 479 lpp. 2. Vanags A., Krišāns Z. Elektriskie tīkli un sistēmas. II daļa. Rīga: RTU, 2005. 342 lpp.

Papildliteratūra

1. Overvoltage protection. OBO Bettermann GMBH&CO katalogs. 122 p. 2. Руководство по решению задач по курсу Электроснабжение. Мockвa: МЭИ, 1998. 85 с. 3. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) ar padomes 2003.gada 29.janvāra lēmumu Nr.34 apstiprināta “Elektroenerģijas realizācijas gala tarifa aprēķina metodika”. Rīga, 2003. 10 lpp.

Piezīmes

Obl.: kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības enerģētika pilna un nepilna laika studijās.