Kursa kods Ener4001

Kredītpunkti 1

Elektrodrošība

Zinātnes nozareEnerģētika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Vilnis Siliņš

Augstākā izglītība(līm.)

Kursa anotācija

Studiju kurss veidots, ievērojot Latvijas Energostandarta prasības. Kursa ietvaros tiek apskatīta strāvas iedarbība uz cilvēka organismu, pirmās palīdzības sniegšana, Elektroiekārtu tehniskās ekspluatācijas noteikumi, Elektrodrošības noteikumi darbā ar elektroiekārtām, un citi drošību reglamentējoši normatīvi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Organizatoriskie un tehniskie pasākumi elektrodrošam darbam – 1. tests.
2. Elektrodrošu darbu organizācija ar elektroiekārtām – 2. tests.
3. Darba vides un darba iekārtas novērtējums no elektrodrošuma viedokļa – 3. tests.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Elektroiekārtas, elektroietaises. – 1h.
2. Elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēka organismu. Elektrotraumu veidi. Raksturīgākās elektrotraumas, rīcība pēc negadījuma un pirmās palīdzības sniegšana. – 2h
3. Telpu klasifikācija pēc to elektrobīstamības. – 1h
4. Pamatpasākumi aizsardzībai pret strāvas iedarbību. – 2h
5. Elektrodrošības grupas. – 1h
6. Elektrodrošības tehniskie pasākumi, veicot darbus elektroietaisēs. – 1h
7. Galvenie organizatoriskie pasākumi drošai darba veikšanai elektroietaisē. – 6h
8. Darbu izpildes veidi. – 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studija kursa vērtējums – ieskaite. Lai iegūtu ieskaiti ir sekmīgi jāuzraksta trīs testus

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Katrs test sastāv no 15 jautājumiem ar 4 atbilžu variantiem. Lai tests būtu sekmīgi ieskaitīts, pareizo atbilžu skaitam jābūt vismaz 70%.

Pamatliteratūra

1. Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs. Latvijas Energostandarts. Latvijas Elektrotehniskā komisija. LEK 025. Rīga, 2014. 92 lpp. 2. Ugunsdrošības noteikumi: MK 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 [tiešsaiste]. Pieņemts 19.04.2016. Stājas spēkā 01.09.2016. [Skatīts 21.01.2019]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/281646-ugunsdrosibas-noteikumi

Periodika un citi informācijas avoti

1. Enerģētika un Sabiedrība: E un S. Rīga: Latvenergo un Latvijas elektroenerģētiķu biedrība. ISSN 1407-1827.

Piezīmes

Obl.: studiju kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lietišķā enerģētika".