Kursa kods Ener3031

Kredītpunkti 2

Siltumapgādes sistēmu projektēšana

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareSiltumenerģētika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums17.12.2014

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Raimunds Šeļegovskis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ener3018, Siltumapgādes avoti

Kursa anotācija

Kursa ietvaros tiek apgūta ūdens un tvaika ēku apsildes sistēmu un to sastāvdaļu: siltuma ģeneratoru, sūkņu, cauruļvadu, drošības un apsaistes elementu veidi, uzbūve, darbība, parametri, izvēle. Tiek apgūtas apsildes sistēmas ar gāzes degļiem, elektroapsilde, grīdu apsilde ar sildcaurulēm un elektriskajiem kabeļiem, gaisa apsildes sistēmas. Tiek analizēti modernu apsildes sistēmu izbūves un vadības principi un elementi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina: ēku apsildes sistēmu veidus un to elementu uzbūvi un darbības principus, izvēles kritērijus, sistēmu vadības principus – 1.un 2.kontroldarbs;
Spēj: aprēķināt apsildes sistēmas elementu parametrus, veikt to pamatotu izvēli, novērtēt to piemērotību objektam - 1.un 2.kontroldarbs;
Kompetence: konkrētam objektam piemērotākās apsildes sistēmas un tās elementu aprēķins un izvēle, apsildes sistēmas darbības un vadības novērtēšana, uzlabošanas risinājumu izstrāde- 1.un 2.kontroldarbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ūdens apsildes sistēmas, klasifikācija, to shēmas, uzbūves principi.
2. Ūdens apsildes sistēmu elementi: cauruļvadi, to īpašības, izvēle, montāža - 2h
3. Ūdens apsildes sistēmu elementi: atgaisošana, drošības elementi.
4. Siltumnesēja termiskās izplešanās kompensācija. Akumulācijas tvertne.
5. Ūdens apsildes sistēmu elementi: cirkulācijas sūkņi, to īpašības, parametru aprēķins, izvēle.
Praktiskie darbi. Ūdens apsildes sistēmas elementu hidrauliskais aprēķins – 2h.
6. Sildķermeņi apsildes sistēmām – 2h
Praktiskie darbi. Siltuma zudumu aprēķins telpai un ēkai. Sildķermeņa izvēle – 4h.
7. Siltuma ģeneratori apsildes sistēmām – 3h.
1.kontroldarbs. Ūdens apsildes sistēmas un tās elementi.
8. Gaisa apsildes sistēmas.
9. Elektroapsildes sistēmas un ierīces.
10. Apsilde ar gāzes degļiem.
11. Tvaika apsildes sistēmas.
12. Apsildes sistēmas ar grīdā iebūvētām sildcaurulēm.
13. Apsildes sistēmas ar grīdā iebūvētiem sildkabeļiem.
14. Siltumsūkņu veidi, to izmantošana apsildes sistēmās – 2h.
15. Apsildes sistēmu vadības elementi: apkures regulatori, vārsti. Siltuma uzskaite – 3h.
16. Modernas apsildes sistēmas koncepcija un izveides principi – 4h.
2.kontroldarbs. Alternatīvas ūdens apsildes sistēmām un apsildes sistēmu vadība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Jābūt ieskaitītiem abiem kontroldarbiem. Auditoriju nodarbību apmeklējums vismaz 75% no kopējā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites ar atzīmi vērtējums atkarīgs no abos kontroldarbos iegūtā vērtējuma.

Pamatliteratūra

1. Šeļegovskis R. Apsildes sistēmu elementu aprēķinu metodika un piemēri. Metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU TF, 2008. 60 lpp. Pieejams: http://www.tf.llu.lv/Mācību materiāli/R.Šeļegovska mācību materiāli. 2. Dzelzītis E, Krēsliņš A., Šteinerts A. u.c. Jaunu ūdens apkures un karstā ūdens apgādes sistēmu projektēšana. Rīga: VARAM, SGŪTIS, 1999. 95 lpp. 3. Akmens P., Krēsliņš A. Ēku apkure un ventilācija. 1. un 2. daļa. Rīga: Zvaigzne, 1995. 165 lpp.

Papildliteratūra

1. Šterns H.B. Centrālapsilde savrupnamā. Rīga: Lielupes izdevniecība IK, 2005. 169 lpp. 2. Borodiņecs A., Krēsliņš A. Būvniecības siltumfizika ēku projektētājiem. Rīga: RTU, 2007. 131 lpp. 3. Dzelzītis E. Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu automatizācijas pamati. Rīga: RTU, 2005. 414 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Enerģētika & Automatizācija. Ikmēneša žurnāls. Izdevējs SIA Biznesa Portāls. ISSN 1407-8589.

Piezīmes

Obl.: kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības enerģētika" Energoapgādes specializācijas pilna un nepilna laika studijās.