Kursa kods Ener3030

Kredītpunkti 1

Apsildes sistēmu ekspluatācija II

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareSiltumenerģētika

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums17.12.2014

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Raimunds Šeļegovskis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ener3018, Siltumapgādes avoti

Ener3027, Siltumzinību teorētiskie pamati I

Ener3028, Siltumzinību teorētiskie pamati II

Kursa anotācija

Kursa darbā students veic literatūrā pieejamās informācijas analīzi par izvēlētu tematu saistībā ar ēku apsildes sistēmu un to sastāvdaļu uzbūvi, izvēli un ekspluatāciju, aprēķina apsildes sistēmas cilpas cauruļvadu hidrauliskās pretestības un veic to dimensionēšanu, telpas un ēkas siltuma zudumu aprēķinu un tam atbilstošu sildķermeņa parametru izvēli.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina: ūdens apsildes sistēmas un tās atsevišķo elementu hidrauliskā un siltumtehniskā aprēķina metodes – kursa darbs;

Prasmes: aprēķināt ūdens apsildes sistēmas un tās elementu parametrus un veikt to ekonomiski pamatotu izvēli - kursa darbs;

Kompetences: apsildes sistēmas elementu izvēle, apsildes sistēmas darbības režīmu un parametru izvēle un aprēķins - kursa darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kursa darba tēmas izvēle, mērķu un uzdevumu formulēšana. 3h
2. Kursa darba plāna izveide. Informatīvā materiāla vākšana. 3h
3. Informatīvā materiāla vākšana un apstrāde. 4h
4. Aprakstošās daļas izstrāde par apsildes sistēmām atbilstoši individuālam tematam. 8h
5. Ūdens apsildes sistēmas cilpas hidrauliskais aprēķins. 3 h
6. Siltuma zudumu aprēķins konkrētai telpai. 8h
7. Siltuma plūsmas aprēķins no cauruļvadiem. 2h
8. Aprēķina korekcijas, ekonomiskais vērtējums un sildķermeņu izvēle. 3 h
9. Kursa darba galīgā izstrāde,nepieciešamo korekciju veikšana, noformēšana. 4h
10. Kursa darba aizstāvēšana 2 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts kursa darbs. Vērtējums ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa darba izstrāde atbilstoši prasībām formulētām kursa darba uzdevumā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa darba vērtējums ar atzīmi.
Vērtējums veidojas no apraksta daļas satura, apjoma un kvalitātes vērtējuma, hidrauliskā aprēķina vērtējuma un siltumtehniskā aprēķina vērtējuma. Visiem aprēķiniem jābūt pabeigtiem un pareiziem.
Vērtējumu ietekmē arī darba nodošanas termiņu ievērošana.

Pamatliteratūra

1. Šeļegovskis R. Apsildes sistēmu elementu aprēķinu metodika un piemēri. Metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU TF, 2008. 60 lpp. Pieejams: http://www.tf.llu.lv/Mācību materiāli/R.Šeļegovska mācību materiāli.
2. Dzelzītis E, Krēsliņš A., Šteinerts A. u.c. Jaunu ūdens apkures un karstā ūdens apgādes sistēmu projektēšana. Rīg : VARAM, SGŪTIS, 1999. 95 lpp.
3. Borodiņecs A., Krēsliņš A. Būvniecības siltumfizika ēku projektētājiem. Rīga. RTU, 2007. 131 lpp.

Papildliteratūra

1. Šterns H.B. Centrālapsilde savrupnamā. Rīga: Lielupes izdevniecība IK, 2005. 169 lpp. 2. Akmens P., Krēsliņš A. Ēku apkure un ventilācija. 1. un 2. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 165 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Enerģētika & Automatizācija. Ikmēneša žurnāls. Izdevējs SIA Biznesa Portāls. ISSN 1407-8589.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lietišķā enerģētika" Energoapgādes specializācijas pilna un nepilna laika studijās.