Kursa kods Ener3029

Kredītpunkti 1

Apsildes sistēmu ekspluatācija I

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareSiltumenerģētika

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums17.12.2014

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Raimunds Šeļegovskis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ener3018, Siltumapgādes avoti

Ener3027, Siltumzinību teorētiskie pamati I

Ener3028, Siltumzinību teorētiskie pamati II

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros tiek apgūta ēku ūdens apsildes sistēmu un to sastāvdaļu, elektroapsildes, apsildes ar gāzes degļiem, grīdu apsildes ar sildcaurulēm un elektriskajiem kabeļiem, gaisa apsildes sistēmu, siltuma ģeneratoru uzbūve un ekspluatācija. Tiek analizēti modernu apsildes sistēmu vadības principi un elementi, energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina: apsildes sistēmu veidus un to sastāvdaļu uzbūvi, darbību, to ekspluatācijas nosacījumus, sistēmu vadības principus un to elementu darbību - teorijas kontroldarbs;
Spēj: aprēķināt apsildes sistēmas elementu parametrus, veikt pamatotu ekspluatācijas režīmu izvēli, novērtēt to piemērotību objektam - teorijas kontroldarbs
Kompetences: konkrētam objektam piemērotākās apsildes sistēmas un tās elementu izvēle, apsildes sistēmas darbības un vadības efektivitātes paaugstināšanas risinājumu izstrāde
– teorijas kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ūdens apsildes sistēmas, klasifikācija, to shēmas, uzbūves principi.
2. Cauruļvadi apsildes sistēmām, to īpašības, izvēle, montāža.
3. Ūdens apsildes sistēmu atgaisošana, drošības elementi, izplešanās tvertne.
4. Cirkulācijas sūkņi, to izvēle.
5. Ūdens apsildes sistēmas elementu hidrauliskais aprēķins.
6. Siltuma ģeneratori apsildes sistēmām.
7. Akumulācijas tvertne, tās aprēķins.
8. Gaisa apsildes sistēmas. Elektroapsildes sistēmas un ierīces.
9. Apsilde ar gāzes degļiem.
10. Apsildes sistēmas ar grīdā iebūvētām sildcaurulēm.
11. Apsildes sistēmas ar grīdā iebūvētiem sildkabeļiem.
12. Siltumsūkņu veidi, to izmantošana apsildes sistēmās.
13. Apsildes sistēmu vadības elementi: apkures regulatori, vārsti.
14. Modernas apsildes sistēmas koncepcija un izveides principi..
15. Siltumenerģijas patēriņa individuāla uzskaite. Alokatori.
16. Apsildes efektivitāte, enerģijas taupīšanas risinājumi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Kontroldarbam jābūt ieskaitītam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites ar atzīmi vērtējums atkarīgs no kontroldarbā iegūtā vērtējuma.
Ieskaite tiek iegūta sekmīgi uzrakstot kontroldarbu
Kontroldarba vērtēšana:
Kontroldarbā 8 jautājumi.
Vērtēšana: pareiza, pilnīga atbilde uz konkrēto jautājumu - 1 punkts, daļēja vai ar nebūtiskām kļūdām - 0,5 p, atbilde nepareiza vai tās nav - 0 p.
Minimālā punktu summa pozitīvam kontroldarba vērtējumam – 5 punkti.

Pamatliteratūra

1. Šeļegovskis R. Apsildes sistēmu elementu aprēķinu metodika un piemēri. Metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU TF, 2008. 60 lpp. Pieejams: http://www.tf.llu.lv/Mācību materiāli/R.Šeļegovska mācību materiāli. 2. Jaunu ūdens apkures un karstā ūdens apgādes sistēmu projektēšana. Dzelzītis E, Krēsliņš A., Šteinerts A. u.c. Rīga: VARAM, SGŪTIS, 1999. 95 lpp. 3. Akmens P., Krēsliņš A. Ēku apkure un ventilācija. 1. un 2. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 165 lpp.

Papildliteratūra

1. Šterns H.B. Centrālapsilde savrupnamā. Rīga: Lielupes izdevniecība IK, 2005. 169 lpp. 2. Borodiņecs A., Krēsliņš A. Būvniecības siltumfizika ēku projektētājiem. Rīga: RTU, 2007. 131 lpp. 3. Dzelzītis E. Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu automatizācijas pamati. Rīga: RTU, 2005. 414 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Enerģētika & Automatizācija. Ikmēneša žurnāls. Izdevējs SIA Biznesa Portāls. ISSN 1407-8589.

Piezīmes

Obl.: kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības enerģētika" Energoekonomikas specializācijas pilna un nepilna laika studijās.