Kursa kods Ener3027

Kredītpunkti 3

Siltumzinību teorētiskie pamati I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Vides inženierija un enerģētikaSiltumenerģētika482416817/12/2014Enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Raimunds Šeļegovskis

Inženierzinātņu doktors

Priekšzināšanas

Fizi1009, Fizikas pamati

Fizi2032, Fizika I

Mate1029, Matemātika I

Mate1030, Matemātika II

Papildliteratūra

1. Šeļegovskis R. Metodiskie norādījumi praktiskajiem darbiem studiju kursā „Siltumzinību pamati” LLU TF Lauksaimniecības enerģētikas specialitātei. Rīga: RTU, 2007. 26 lpp. e-grāmata. Pieejams: www.tf.llu.lv/Mācību materiāli/R.Šeļegovska mācību materiāli.

Piezīmes

Kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības enerģētika" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apgūti termodinamikas teorētiskie pamati. Studējošie iemācas aprēķināt darbu un siltuma daudzumu termodinamiskajos procesos un ciklos, siltuma zudumus un pievadāmo enerģiju siltuma un aukstuma iekārtās. Rodas izpratne par siltuma un aukstuma iekārtu darbības termodinamiskajiem pamatiem. Studējošie iegūst zināšanas un izpratni par siltuma pārejas veidiem un likumsakarībām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Spēj: veikt termodinamisko procesu analīzi, veikt enerģijas plūsmu aprēķinu siltumtehniskajām iekārtām, – 1.kontroldarbs (uzdevumi);
veikt siltumpārejas aprēķinus dažādam pielietojumam – 2. kontroldarbs (uzdevumi);
Pārzina: termodinamikas teorētiskos pamatus, siltumiekārtu enerģētiskās bilances veidošanos, siltuma un aukstuma iekārtu termodinamiskos darbības pamatus – 3. kontroldarbs (teorija);
siltuma pārejas likumsakarības un to ietekmējošos faktorus – 1., 2., 3.laboratorijas darbi
Kompetences: enerģijas plūsmas izvērtēšanā dotajai siltumtehniskajai iekārtai vai objektam; siltuma plūsmas veidošanās faktoru analīzē, plūsmu aprēķināšanā, un siltuma izmantošanas uzlabošanas risinājumu izvēlē – kontroldarbu un laboratorijas darbu izpildes un laboratorijas darbu aizstāvēšanas kvalitāte.

Kursa plāns

1. Termodinamikas pamatjēdzieni. Termodinamiskie parametri. 3h
2. Termodinamiskie procesi. 3h
3. Ideāla gāze. Gāzes stāvokļa vienādojums. Siltumietilpība. 3h
4. Gāzu maisījumi. Pirmais termodinamikas likums. 3h
5. Termodinamiskie cikli. Karno cikls.3h
6. Otrais termodinamikas likums. Ekserģija.
7. Reālas gāzes, to stāvokļa vienādojumi.
8. Ūdens tvaiks, tā parametri. 4h
9. Tvaika - gāzu maisījumi. Mitrs gaiss, tā parametri. Siltuma un masas pāreja. 2h
1.kontroldarbs: termodinamisko parametru aprēķini.
10. Siltumiekārtu termodinamiskie cikli. Iekšdedzes motoru cikli. 2h
11. Tvaika iekārtu termodinamiskie cikli. 2h
12. Aukstumiekārtu termodinamiskie cikli. Siltumsūkņa termodinamiskais cikls. 2h
13. Siltumapmaiņas veidi, pamatjēdzieni, siltuma pāreja. Stacionāri un nestacionāri procesi. 4h
14. Siltuma vadīšana. 5h
15. Siltuma konvekcija. 2h
16. Siltuma starošana. 4h
2.kontroldarbs: siltuma pārejas aprēķini
Laboratorijas darbi par siltuma vadīšanu, siltuma konvekciju, siltuma starošanu. 4h
3.kontroldarbs: siltumzinību teorētiskie pamati – teorija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Visiem trim kontroldarbiem jābūt ieskaitītiem, laboratorijas darbiem nostrādātiem un aizstāvētiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites ar atzīmi vērtējums atkarīgs pamatā no 3.kontroldarbā iegūtā vērtējuma.

Pamatliteratūra

1. Nagla J., Saveļjevs P., Turlajs D. Siltumenerģētikas teorētiskie pamati. Rīga: RTU, 2008. 193 lpp. 2. Gengel Y.A. Heat transfer. A practical approach. Boston [etc.]: McGraw-Hill, 2004. 908 p.