Kursa kods Ener3025

Kredītpunkti 2

Bioenerģētika

Zinātnes nozareEnerģētika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums14.05.2013

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Vilis Dubrovskis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Apgūstot kursu, studenti iegūs zināšanas par biomasu kā saules enerģijas akumulatoru, bioenerģijas resursiem, koksni, salmiem un atkritumiem, biogegvielām, biodīzeļdegvielu un bioetanolu, biogāzi un kokgāzi. Kursā tiks apskatītas arī mazās un lielās biomasas apkures sistēmas, bioetanola ražošanas iekārtas, biodīzeļdegvielas ražošanas iekārtas, pirolīzes iekārtas, biogāzes iekārtas, bioenerģētiskās saimniecības un apdzīvoto vietu bioenerģētiskie centri.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par enerģijas ražošanas no biomasas iespējām, dažādiem bioenerģijas resursiem un to izmantošanas tehnoloģijām;
• prasmes - izstrādāt tehnoloģiskos projektus dažādām iekārtām, kas izmanto biomasu enerģijas ražošanai, veikt nepieciešamos aprēķinus;
• kompetence - dažādu bioenerģijas resursu un tehnoloģiju izvērtējums un izvēle konkrētā objekta energoapgādei.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Bioenerģētikas priekšmets,biomasa-saules enerģijas akumulators.Bioenerģijas izmantošana citos enerģijas veidos.
2 Bioenerģijas resursu iedalījums un raksturojums. Sausie bioenerģijas resursi: koksne, salmi, atkritumi u. c.
3 Šķidrie un gāzveida bioenerģijas resursi: eļļa un biodīzeļdegviela, bioetanols, ogļviela, biogāze, kokgāze.
4 Biomasas izmantošana enerģijas ražošanā. Koģenerācija. Degvielas šūnas. Bioenerģētiskās sistēmas.
5 Mazās un lielās koksnes, salmu u.c. sauso resursu apkures iekārtas un palīgierīces.
6 Bioenerģētiskās iekārtas šķidro enerģijas resursu ražošanai no biomasas. Bioetanola ražošanas iekārtas..
7 Eļļas un biodīzeļdegvielas ražošanas iekārtas. Rūpnīcu tehnoloģiskās shēmas. Blakusproduktu izmantošana.
8 Pirolīzes iekārtas. Biomasas anaerobā fermentācija. Izejvielas, potenciāls. organiskie atkritumi, notekūdeņi.
9 Biogāzes ražošanas process, mikrobioloģija un bioķīmija, ietekmējoši faktori, inhibitori, katalizatori.
10 Bioenerģētiskās iekārtas, galvenie mezgli un sistēmas. Tehnoloģiskās shēmas,ekspluatācija, vadība.
11 Atkritumu poligonu gāzes savākšana un izmantošana. Procesi atkritumos, gāzes sistēmas, iekārtas..
12 Digestāta izmantošana. Mēslojuma un lopbarības piedevu ražošana. Tehnoloģijas un iekārtas..
13 Bioenerģētiskās saimniecības. Meža biomasas forsētās audzēšanas saimniecības, tehnoloģiskais aprēķins.
14 Biogāzes ražošanas saimniecības. Elektroenerģijas un siltuma ražošana. Enerģijas augu audzēšanas saimniecības.
15 Bioetanola un biodīzeļdegvielas izejvielu audzēšanas saimniecības. Pamatnosacījumi, tehnoloģija, projekts..
16 Apdzīvoto vietu bioenerģētiskie centri. Vietas izvēle, patērētāji, tipiskākās iekārtas, ekonomiskais efekts.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izpildīti kontroldarbi, testi un sekmīgi nokārtota ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Dubrovskis.V., Adamovičs A. Bioenerģētikas horizonti. Jelgava, 2012. 352 lpp.
2. Gulbis V., Birzietis G. Par biodīzeļdegvielas kvalitāti, lai tuvinātu biodīzeļdegvielas īpašību kopumu fosilās dīzeļdegvielas īpašībām. Rīga: Uzņēmumu vadības institūts, 2006. 116 lpp.
3. Kalniņš A. Par bioetanola pielietošanas iespēju paplašināšanu transportā. Rīga: Latvijas Biodegvielu asociācija, 2006. 128 lpp.
4. Adamovičs A. Biomasas enerģija. Jelgava, 2012. 48 lpp.

Papildliteratūra

1. Kalniņš A. Ekonomiskais vērtējums par Vācijas pieredzi rapša eļļas degvielas un biodīzeļdegvielas pielietošanas lietderību Latvijas apstākļos. Rīga: Latbio konsultāciju centrs, 2006. 128 lpp.
2. Adamovičs A., Agapovs J., Aršanica A., Daņiļevičs A., u.c. Enerģētisko augu audzēšana un izmantošana. Rīga: Vides projekti, 2007. 190 lpp.
3. Lazdiņš A. Meža biomasas sagatavošana un izmantošana. Rīga: Valsts SIA Vides projekti, 2006. 54 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Enerģētika un automatizācija ISSN 1407 - 8580. Profesionāls žurnāls par enerģētiku un automatizācijas risinājumiem /www.baltenergy.com

Piezīmes

Brīvās izvēles kurss bakalauru studiju studentiem.