Kursa kods Ener3018

Kredītpunkti 3

Siltumapgādes avoti

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareSiltumenerģētika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Raimunds Šeļegovskis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ener3027, Siltumzinību teorētiskie pamati I

Ener3028, Siltumzinību teorētiskie pamati II

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst siltuma avotu veidus, ūdens un tvaika katlu iekārtas, katlu sastāvdaļas un darbību nodrošinošās iekārtas: tvaika pārkarsētājus, ūdens ekonomaizerus, kurtuves gaisa sildītājus, to uzbūvi un darbību. Tiek analizēti katlu ūdens parametri un tā sagatavošana, tvaika parametru nodrošināšana, dūmgāzu sastāvs un kaitīgo izmešu samazināšanas pasākumi. Tiek apgūta siltumsūkņu darbība un parametri. Kurss ietver siltumtīklu uzbūves un aprēķināšanas pamatus, cauruļvadu un to siltumizolācijas veidus, siltumapmaiņas aparātu veidus un aprēķinu metodiku.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina: ūdens sildkatlu un tvaika katlu iekārtu un to atsevišķo sastāvdaļu veidus, uzbūvi, kā arī to darbību nodrošinošo iekārtu uzbūvi un darbību, siltumsūkņu, siltummaiņu veidus uzbūvi, darbību, siltumtīklu uzbūvi un parametrus – laboratorijas darbi, 1., 2., 3. kontroldarbi;
Spēj: veikt katlu iekārtas parametru novērtēšanu, veikt siltumtīklu pamataprēķinus, veikt siltummaiņa pamataprēķinu– mājas darbs, eksāmens.
Kompetence: enerģijas plūsmas izvērtēšanā dotajam siltuma avotam un pārvades tīkliem; siltuma plūsmas veidošanās faktoru analīzē, novērtēšanā un siltuma ražošanas un piegādes uzlabošanas risinājumu izvēlē – eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Katlu iekārtu klasifikācija, galvenās sistēmas – 2h .
2. Katlu darbības principi, galvenie parametri – 2h.
1.kontroldarbs. Enerģijas zudumi.
3. Ūdens sildkatli - 3h.
4. Tvaika katli – 3h.
5. Kurtuves gaisa sildītāji.
6. Barošanas ūdens ekonomaizeri.
7. Tvaika pārkarsētāji. Tvaika temperatūras regulēšanas ierīces.
8. Katlu ūdens parametri, tā sagatavošana - 4h
2.kontroldarbs. Ūdens sagatavošana katlu iekārtām.
9. Tvaika parametru nodrošināšana
10. Siltumnesēja plūsmas un siltuma daudzuma mērīšana – 4h.
11. Tvaika mitruma mērīšana – 2h.
12. Dūmgāzu sastāvs. Izmešu samazināšana. 4h
3.kontroldarbs. Katlu iekārtu kaitīgo izmešu samazināšana.
13. Siltumsūkņi. 2h
Laboratorijas darbi. Siltumsūkņa (SS) gaiss-ūdens COP noteikšana. SS ūdens-ūdens COP noteikšana – 4h.
14. Siltumtīklu konstrukcijas.
15. Siltumtīklu elementi – 2h
16. Siltumtīklu elementu pamataprēķini – 3h
17. Siltumapmaiņas aparāti - 3h
18. Siltumapmaiņas aparātu aprēķini un izvēle - 4h
19. Katlu iekārtas siltuma bilance.
Mājas darbs. Rekuperatīvā siltummaiņa konstruktīvais aprēķins (LMTD).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens.
Eksāmenu veido trīs jautājumi par tēmām:
1. Katlu iekārtas, to parametri;
2. Katla ūdens sagatavošana, izmeši;
3. Siltumtīkli, siltumsūkņi un siltummaiņi.
Pie eksāmena kārtošanas students tiek pielaists tikai tad, ja ir ieskaitīti visi 3 kontroldarbi, nostrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi, ieskaitīts mājas darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Jāizpilda mājas darbs: jāveic Siltummaiņa konstruktīvais aprēķins.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējumu veido par katru eksāmena jautājuma atbildi iegūtā punktu skaita summa:
- Pareiza visaptveroša, plaša atbilde: 3 punkti,
- Pareiza atbilde ar nelielām nepilnībām vai kļūdām: 2 punkti,
- Atbilde, kas satur tikai pamatjēdzienus bez skaidrojuma vai satur būtiskas kļūdas: 1 punkts,
- Atbildes nav, atbilde aplama, atbildē ir ļoti rupjas būtiskas kļūdas: 0 punktu.
Iegūstot 9 punktus, ir iespēja veikt pārrunas, kuru rezultātā studentam uzrādot atbilstošas zināšanas un izpratni ir iegūstama atzīme 10 – izcili.

Pamatliteratūra

1. Šeļegovskis R. Siltuma ieguves tehnoloģijas. 1. daļa. Metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU TF, 2008. 97 lpp. Pieejams: http://www.tf.llu.lv/Mācību materiāli. 2. Gengel Y.A. Heat transfer. A practical approach. NewYork: Mc Graw Hill, 2004. 908 p. 3. Shah R.K., Dusan P. S. Fundamentals of Heat Exchanger Design. John Wiley & Sons Inc. 2003. 941 p. 4. Malek M. Power boiler design. NewYork: Mac Graw Hill, 2005. 628 p.

Papildliteratūra

1. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. Москва: МЭИ, 1999. 471 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Enerģētika & Automatizācija. Ikmēneša žurnāls. Izdevējs SIA Biznesa Portāls. ISSN 1407-8589

Piezīmes

Obl.: kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības enerģētika pilna un nepilna laika studijās.