Kursa kods EkonP022

Kredītpunkti 8

Bioekonomika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareAgrārā ekonomika

Kopējais stundu skaits kursā320

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits320

Kursa apstiprinājuma datums03.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Modrīte Pelše

Dr. oec.

author asoc. prof.

Dina Popluga

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2100, Bioekonomika I

Ekon3095, Bioekonomika II

Ekon3096, Ilgtspējīga attīstība

Ekon3117, Agrārā un vides politika

Ekon3118, Vērtību ķēdes ekonomika

Kursa anotācija

Prakses laikā studenti iepazīstas ar bioekonomiku veidojošo nozaru uzņēmumu/ institūciju/ organizāciju darbību, nostiprina studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas bioekonomikas jomā un apgūst agrārās un vides ekonomikas jomas speciālistiem nepieciešamās iemaņas darba tirgū, kā arī iegūst bakalaura darba izstrādei nepieciešamo informāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
• Spēj parādīt zināšanas par prakses vietas darbību un tās lomu bioekonomikas attīstībā. Novērtēšanas metodes - prakses atskaite un prakses aizstāvēšana.
• Pārzina prakses vietā pielietotās pieejas bioresursu efektīvas un ilgtspējīgas izmantošanas veicināšanai. Novērtēšanas metodes - prakses atskaite un prakses aizstāvēšana.
Profesionālās prasmes
• Spēj sasaistīt teorētiskās zināšanas bioekonomikā ar praktiskiem uzdevumiem, lai piedalītos prakses vietas ikdienas darbā un problēmu risināšanā. Novērtēšanas metodes - prakses atskaite, prakses vadītāja atsauksme par veikto darbu.
Vispārējās prasmes
• Spēj izpildīt un uzņemties atbildību par paveiktajiem uzdevumiem. Novērtēšanas metode - prakses vadītāja atsauksme par veikto darbu.
• Spēj strādāt kolektīvā. Novērtēšanas metode - prakses vadītāja atsauksme par veikto darbu.
• Prot prezentēt un izskaidrot sava darba rezultātus. Novērtēšanas metodes - prakses atskaite un prakses aizstāvēšana.
Kompetences

• Spēj patstāvīgi analizēt, vērtēt, spriest, kā arī risināt darba uzdevumus dažādās praktiskā darba jomās, strādājot individuāli un komandā. Novērtēšanas metode - prakses atskaite un prakses vadītāja atsauksme.

Kursa saturs(kalendārs)

Prakse ir organizēta, lai studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas nostiprinātu bioekonomiku veidojošo nozaru (t.i. lauksaimniecības, pārtikas, mežsaimniecības, zivsaimniecības, farmācijas, enerģētikas, tekstilrūpniecība, u.c.) uzņēmumos, institūcijās, organizācijās, un lai šīs zināšanas papildinātu ar praktiskām darba iemaņām.
Prakses vietai jābūt saistītai ar tiešu vai pakārtotu bioresursu ražošanu un/vai izmantošanu un pārstrādi. Prakses vietas var būt: lauksaimniecības, enerģētikas, mežsaimniecības, kokapstrādes, zivsaimniecības, pārtikas ražošanas, farmācijas u.c. uzņēmumi, kā arī valsts iestādes un sabiedriskas organizācijas, kas pārstāv kādu no bioekonomikas nozarēm un veicina bioekonomikas attīstību.
Katram praktikantam Ekonomikas un reģionālās attīstības (turpmāk – EKRA) institūtā tiek sagatavota individuālā prakses programma, atbilstoši izvēlētajai prakses vietai. Prakses laikā tiek izpildīti prakses norīkojumā definētie uzdevumi, kā arī tiek veikti tie darbi, kurus praktikantam uztic izvēlētās prakses vietas vadītājs. Praktikanta uzdevums ir pēc iespējas vairāk iepazīt prakses vietu, noskaidrot prakses vietas lomu bioekonomikas kontekstā un godprātīgi izpildīt viņam uzticētos uzdevumus.
Atbilstoši izvēlētajai prakses vietai, praktikantam nepieciešams iepazīties ar:
1. prakses vietas darba organizāciju; struktūru; atbildību un kompetenci; mērķi, uzdevumiem un to kontekstu bioekonomikas jomā;
2. prakses vietas darbību un izvērtēt to Latvijas Bioekonomikas stratēģijas 2030 (LIBRA) kontekstā, atzīmējot prakses vietas iespējas un riskus bioekonomikas attīstības kontekstā, kā arī sniegt praktiskus ieteikumus prakses vietas darbības uzlabošanai un pilnveidošanai;
3. prakses vietas lomu bioekonomikas nozaru attīstībā, biomasas pielietojuma veicināšanā tautsaimniecībā, kā arī noskaidrot vai prakses vietā tiek pielietotas inovatīva pieejas dabas resursu efektīvai un ilgtspējīgai izmantošanai.
Praktikantam pēc iespējas jāpiedalās apspriedēs, sanāksmēs, sapulcēs, kas tiek organizētas prakses vietā, kuras ir atklātas un kuras var papildināt zināšanas par prakses programmā ietvertajiem uzdevumiem. Prakses noslēgumā students izveido rakstisku prakses atskaiti saskaņā ar prakses uzdevumiem 15-20 lpp. apjomā. Prakses atskaitei pievieno prakses norīkojumu ar oficiāli apstiprinātu atsauksmi par veikto darbu. Prakses atskaite tiek aizstāvēta EKRA institūtā pie institūta direktores nozīmētas komisijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izieta prakse, sagatavota prakses atskaite par prakses vietā izpildītajiem prakses programmas uzdevumiem un veiktajiem darbiem, kas aizstāvēta pie komisijas.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam patstāvīgi jāsagatavo prakses atskaite un prezentācija par izieto praksi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakses aizstāvēšana tiek novērtēta 10 ballu sistēmā. Prakse aizstāvēta, ja visi komisijas locekļi devuši sekmīgu darba vērtējumu. Ja saņemts nesekmīgs vērtējums – institūta noteiktā laikā prakse jāaizstāv atkārtoti.

Pamatliteratūra

1. Atjaunojamā enerģija un tās efektīva izmantošana Latvijā: Monogrāfija. Jelgava: LLU, 2012. 392 lpp.
2. Krūzs K. Dabas un otrreizējo resursu izmantošana. Mācību līdzeklis. Rīga: Izglītības soļi, 2003. 131 lpp.
3. Pelše M., Naglis-Liepa K., Strīķis V., Leikučs J. Atjaunojamās enerģijas izmantošanas ekonomiskais izvērtējums ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Jelgava: LLU, 2012. 85 lpp.: il.

4. Roorda N. Fundamentals of Sustainable Development. Second edition. New York: Routledge,2017.382 lpp. ISBN: 978-1-138-09265-5

Papildliteratūra

1. Adamovičs A. u.c. Enerģētisko augu audzēšana un izmantošana. Sast. A. Varika. Rīga: Vides projekts, 2007. 190 lpp.
2. Akvakultūra Latvijā. Rīga: Latvijas zivju resursu aģentūra, 2008. 23 lpp.
3. Atstāja Dz., Dimante Dž., Brīvers I. u.c. Vide un ekonomika: Monogrāfija. Rīga: LU, 2011. 256 lpp.

4. Boļšakovs S. Inovatīvā darbība Latvijā. Rīga: Jumava, 2008. 323 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem, krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: SIA Izdevniecība IKK. ISSN 1407-2505
2. Latvijas Lauksaimniecības universitātes mājaslapa - http://www.llu.lv/lv/bioekonomika
3. Eiropas Komisijas Bioekonomikas zināšanu centra mājaslapa - https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm
4. Ziemeļvalstu Ministru Padomes mājaslapa - http://www.norden.org/en/theme/nordic-bioeconomy

5. Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas mājaslapa - http://www.zm.gov.lv

Piezīmes

Prakse ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienam „Agrārā un vides ekonomika”