Kursa kods EkonP022

Kredītpunkti 8

Bioekonomika

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaAgrārā ekonomika03/02/2015Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Modrīte Pelše

Ekonomikas doktors

author viesasoc. prof.

Dina Popluga

Ekonomikas doktors agrārajā ekonomikā

Papildliteratūra

1. Ceļvedis mājražošanā. Galvenā redaktore: Ilze Rūtenberga-Bērziņa Ozolnieki: SIA „Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs”. 2015. 78 lpp.
2. Akvakultūra Latvijā. Rīga: Latvijas zivju resursu aģentūra, 2008. 23 lpp.
3. Pelše M., Naglis-Liepa K., Strīķis V., Leikučs J. Atjaunojamās enerģijas izmantošanas ekonomiskais izvērtējums ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Jelgava: LLU, 2012. 85 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam [tiešsaiste] [skatīts 28.01.2015.]. Pieejams: www.varam.gov.lv
2. Latvijas lauku attīstības programma 2014. – 2020.gadam [tiešsaiste] [skatīts 02.02.2015.]. Pieejams: www.zm.gov.lv
3. Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam [tiešsaiste] [skatīts 28.01.2015.]. Pieejams: www.zm.gov.lv

Piezīmes

Obligāta prakse ESAF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienā „Agrārā un vides ekonomika”.

Kursa anotācija

Prakse ir studiju programmas sastāvdaļa. Prakses mērķis ir studiju programmas specializācijas virzienā "Agrārā un vides ekonomika" iegūto teorētisko zināšanu nostiprināšana, izmantojot to praktisko pielietojumu bioekonomikas veidojošo nozaru uzņēmumos vai ar šīm nozarēm saistītajās institūcijās. Prakse paredzēta darba praktisko iemaņu apgūšanai, kā arī nepieciešamās inforācijas iegūšanai un papildināšanai bakalaura darba izstrādei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par prakses vietas darbību regulējošiem normatīvajiem dokumentiem, to pielietojumu; zināšanas par prakses vietas darbības galvenajiem principiem, mērķiem un uzdevumiem, kā arī par to praktisko realizāciju;
• prasmes studiju specializācijas virziena teorētisko zināšanu sasaistē ar praktiskiem uzdevumiem, darbs kolektīvā uzticēto uzdevumu veikšanā, atbildības uzņemšanās;
• kompetence - spēja patstāvīgi analizēt, vērtēt, spriest, kā arī risināt darba uzdevumus dažādās praktiskā darba jomās, strādājot individuāli un komandā.

Kursa plāns

1 Iestādes/organizācijas/uzņēmuma darbība. Mērķi, uzdevumi un to izpilde.
2 Iestādes/organizācijas/uzņēmuma pārvaldes struktūra, funkcijas un darba organizācija.
3 Iestādes/organizācijas/uzņēmuma atbildība un kompetence, tiesiskais un normatīvais regulējums.
4 Ienākumu un izdevumu analīze.
5 Finanšu piesaistes iespējas. Investīcijas un to izlietojums.
6 Bioekonomikas komplekss un tā starpdisciplinārais konteksts.
7 Iestādes/organizācijas/uzņēmuma sadarbība.
8 Vides aizsardzības normatīvu prasības un to izpilde.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Saskaņā ar noslēgto līgumu (kas noslēgts starp LLU, praktikantu un izvēlēto prakses vietu) ir nostrādāta prakse noteikto stundu apjomā. No tiešā prakses vadītāja (prakses vietā) prakses norīkojuma veidlapā iegūta atsauksme par praksi. Sagatavota prakses atskaite, kas noformēta atbilstoši ESAF izstrādātajiem vispārpieņemtajiem studiju darbu noformēšanas metodiskajiem noteikumiem un iesniegta EKRA institūtā, vismaz 1 nedēļu pirms prakses aizstāvēšanas. Prakse, kā arī prakses atskaite, tiek aizstāvēta pie EKRA institūta nozīmētas komisijas, kas to novērtē ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Meža nozare Latvijā 2012 [tiešsaiste]. Rīga: Biedrība Zaļās mājas, 2012. 32 lpp. [Skatīts 14.04.2015.]. Pieejams: https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/ZM/mezhi/buklets/MN_2012_LV.pdf
2. Atjaunojamā enerģija un tās efektīva izmantošana Latvijā: Monogrāfija. Galvenais redaktors P. Rivža. Jelgava: LLU, 2012. 392 lpp.
3. Vide un ekonomika: Monogrāfija. Galv.red.: Dz.. Atstāja, Dž. Dimante., I. Brīvers u.c. Rīga: LU, 2011. 256 lpp.
4. Radžele-Šulce A., Krieviņa A., Siliņa L. Agrārā sfēra un tās galveno nozaru attīstība Latvijā: zinātniska monogrāfija. Jelgava: LLU, 2012. 204 lpp.