Kursa kods EkonP021

Kredītpunkti 6

Grāmatvedība un finanses

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaGrāmatvedības un uzskaites teorija13/01/2015Finanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Evita Apsīte

ekonomikas maģistrs

author lekt.

Aino Soopa

ekonomikas maģistrs

Priekšzināšanas

Ekon3090, Nodokļu uzskaite

Ekon3111, Finanšu grāmatvedība

Ekon3112, Uzņēmuma finanšu vadība

Papildliteratūra

1. Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats. Sigulda: Lietišķās apmācības centrs, 2009. 267 lpp.
2. Saksonova S. Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2006. 225.lpp.
3. www.likumi.lv

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-5709
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005, ISSN 1407-2041
3. iFinanses. Rīga: Izdevniecība iŽurnāli, 2013 - Elektronisks žurnāls. Pieejams: www.iFinanses.lv ISSN 2255-985X

Piezīmes

Profesionālā prakse ESAF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Komercdarbība un uzņēmuma vadība".

Kursa anotācija

Prakses mērķis ir nostiprināt teorētiskās zināšanas un saistīt tās ar konkrētām uzņēmuma darbības īpatnībām finanšu vadības, finanšu grāmatvedības un nodokļu jomā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – par konkrētas sabiedrības / iestādes finanšu vadības darbību, grāmatvedības uzskaites organizēšanu, finanšu pārskatu sagatavošanu un nodokļu deklarāciju un pārskatu aizpildīšanu.
• Prasmes – prast pielietot Latvijas Republikas likumdošanu grāmatvedības uzskaitē, nodokļu un nodevu aprēķināšanā un deklarāciju, pārskatu sastādīšanā. Prast pielietot grāmatvedības kontus saimniecisko darījumu uzskaitē, sastādīt un aizpildīt grāmatvedības dokumentus un reģistrus. Spēt analizēt iestādes / organizācijas finansiālo stāvokli, veidot finanšu plānus un noteikt finansēšanas avotus.
• Kompetence – tiek iegūta izpratne par finanšu vadības darbību un iekļaušanos konkrētas iestādes / organizācijas organizatoriskajā struktūrā, lai realizētu uzņēmuma mērķus. Iegūta izpratne par grāmatvedības uzskaiti un nodokļu aprēķināšanu atbilstoši likumdošanas prasībām.

Kursa plāns

1 Sabiedrības / iestādes pārvaldes organizācija, grāmatvedības dienesta darba organizācija. Reglamentējošā likumdošana.
2 Sabiedrības / iestādes finanšu vadības struktūra un darbības virzieni (aktīvu vad., kapitāla vad., naudas līdzekļu vad.)
3 Sabiedrības / iestādes finanšu plānošana (stratēģiskā, taktiskā un operatīvā) un izpilde.
4 Nodokļu aprēķināšana un deklarāciju un pārskatu sastādīšana.
5 Grāmatvedības uzskaites organizācija. Grāmatvedības dokumenti, reģistri, to saturs un aizpildīšana.
6 Sabiedrības līdzekļu un līdzekļu avotu, ieņēmumu un izdevumu uzskaite grāmatvedībā. Finanšu rezultāta veidošanās.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Prakses programmas izpilde prakses laikā. Jābūt sastādītai un sekmīgi aizstāvētai prakses atskaitei, kurai pievieno prakses norīkojumu, atbilstošus dokumentus par kavētajām prakses dienām. Prakses atskaiti iesniedz institūtā nozīmētajam prakses vadītājam: pilna laika studenti 2 nedēļu laikā pēc prakses beigām, nepilna laika studenti saskaņā ar institūta noteikto grafiku.Studenti prakses rezultātus aizstāv pie komisijas. Prakses aizstāvēšanai students sagatavo prezentāciju un 5 – 7 minūšu laikā aizstāv prakses laikā veiktos programmas uzdevumus, atspoguļo tās problēmas, akcentējot svarīgākās atziņas un piedāvātos risinājumus. Nesekmīga vērtējuma gadījumā komisija pieņem lēmumu par prakses atkārtotu veikšanu vai prakses atskaites pārstrādāšanu un pilnveidošanu

Pamatliteratūra

1. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Leibus I. u.c. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2014. 191.lpp.
2. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Finanšu grāmatvedība. Rīga: Izglītības soļi, 2009. 252 lpp.
3. Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole. Rīga: RTU izdevniecība, 2013. 348.lpp.
4. Finanšu vadības rokasgrāmata. Autori LAIKA STARS vadošie speciālisti u.c. Rīga: Dienas biznesa rokasgrāmata, 2004.