Kursa kods EkonP017

Kredītpunkti 8

Finanšu grāmatvedība un analīze

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaGrāmatvedības un uzskaites teorija27/09/2011Finanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ingrīda Pētersone

ekonomikas maģistrs

Papildliteratūra

1. Par grāmatvedību: LR likums. LR Normatīvie dokumenti. Rīga: Lietišķās informācijas dienests vai http//www.vid.gov.lv Par grāmatvedību: LR Likums [tiešsaiste] [skatīts 24.10.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=66460
2. Par uzņēmumu gada pārskatiem: LR LIKUMS [tiešsaiste]. Pieņemts 14.10.1992. Stājas spēkā 01.01.1993. Ar grozījumiem. [Skatīts 9.11.2010.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.p
3. Latvijas grāmatvedības standarti / LR Finanšu ministrija. http://www.fm.gov.lv Grāmatvedības standarti [tiešsaiste] [skatīts 24.10.2011.]. Pieejams: http://www.vgk.lv/lv/files/77/

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005- ISSN 1407-5709
2. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005-. ISSN 1025-8922
3. Elektroniskais žurnāls iFinanses.lv Portāls „iFinanses.lv” [tiešsaiste]. SIA izdevniecība „Izdevniecība iŽurnāli”. [Skatīts 08.11.2010.]. Pieejams: http://www.ifinanses.lv/lat

Piezīmes

EF sociālo zinātņu bakalaura ekonomikā studiju programma, grāmatvedības un finanšu apakšprogrammas studentiem, B daļa.

Kursa anotācija

Prakses mērķis ir nostiprināt teorētiskās zināšanas un saistīt tās ar konkrētām uzņēmumu darbības īpatnībām grāmatvedības un finanšu sfērā

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc prakses studentam būs:
• zināšanas par uzņēmuma pārvaldes organizāciju, grāmatvedības finanšu dienesta darba organizāciju, uzņēmuma darbību un grāmatvedību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
• prasmes – prot veikt uzņēmuma finanšu analīzi un novērtēt uzņēmuma finansiālo stāvokli. Prot formulēt saimnieciskos darījumus un iegrāmatot atbilstoši darījuma būtībai. Prot sagatavot grāmatvedības atskaites un sastādīt finanšu pārskatus. Saprot grāmatvedības organizācijas prasības un finanšu grāmatvedības ciklu uzņēmumos;
• kompetence: nostiprinātas teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes grāmatvedībā un finanšu jomā, prasme novērtēt uzņēmuma finansiālo stāvokli un saimnieciskās darbības rezultātus, kas nepieciešams attiecīgu lēmumu pieņemšanai kontroles, plānošanas un procesu vadīšanas darbā.

Kursa plāns

1 Uzņēmuma pārvaldes organizācija, finanšu vai grāmatvedības dienesta darba organizācija. Prakses uzdevumi.
2 Finanšu grāmatvedības organizācija vai finanšu dienesta veicamie uzdevumi. Prakses uzdevumu izpilde.
3 Uzņēmuma darbību un grāmatvedības vai finanšu uzskaiti reglamentējošā likumdošana. Prakses uzdevumi.
4 Grāmatvedības finanšu dokumenti, reģistri, to aizpildīšana, finanšu pārskati. Prakses uzdevumu izpilde
5 Uzņēmuma līdzekļu un līdzekļu avotu, ieņēmumu un izdevumu uzskaite. Prakses uzdevumu izpilde.
6 Atskaišu, pārskatu un deklarāciju aizpildīšana (nodokļu u.c.). Prakses uzdevumu izpilde.
7 Atskaišu, pārskatu un deklarāciju sastādīšana un iesniegšana. Prakses uzdevumu izpilde.
8 Inventarizāciju veikšana. Uzskaites vai citu operāciju veikšanas kontrole. Prakses uzdevumu izpilde.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses programmas izpilde prakses laikā. Jābūt sastādītam un sekmīgi aizstāvētam prakses pārskatam (apjoms 15-20 lpp. datorrakstā), kuram pievieno praktikanta darba raksturojumu, atbilstošus dokumentus par kavētajām prakses dienām. Pēc izskatīšanas studenti prakses rezultātus aizstāv pie komisijas, sagatavojot 5-7 min. prezentāciju.

Pamatliteratūra

1. Grigorjeva, R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Finanšu grāmatvedība. Mācību grāmata. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2009. 252 lpp.
2. Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. I daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 268 lpp.
3. Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats. SIA Lietišķās informācijas dienests. Rīga, 2003. 366 lpp.
4. Ludboržs A. Pamatlīdzekļu uzskaite. SIA Lietišķās informācijas dienests. Rīgā, 2006. 255 lpp.