Kursa kods EkonP016

Kredītpunkti 8

Reģionālā attīstība

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaReģionālā ekonomika13/09/2011Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Modrīte Pelše

Ekonomikas doktors

author lekt.

Vineta Tetere

ekonomikas maģistrs

Papildliteratūra

1. Vanags E., Vilka I. Pašvaldību darbība un attīstība. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2005, 382 lpp.
2. Teritorijas attīstības plānošanas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 13.10.2011. Stājas spēkā 01.12.2011. [Skatīts 16.02.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=238807
3. Plānošanas reģionu attīstības plāni, nozaru attīstības stratēģijas, vietējo pašvaldību plānojumi, vietējās attīstības stratēģijas.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391. Pieejams arī: https://www.vestnesis.lv/
2. Latvija. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Rīga: LR Ekonomikas ministrija. ISSN 1407-4095. Pieejams arī: https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/tautsaimniecibas_attistiba/zinojums_par_latvijas_tautsaimniecibas_attistibu/
3. Logs: Latvijas pašvaldību savienības izdevums. Izdevniecība „Logs”. ISSN 1407 – 3560. Pieejams arī: http://www.lps.lv/Publikacijas/Zurnals_LOGS/

Piezīmes

Obligāta ESAF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Ekonomika" specializācijas virzienā "Reģionālā attīstība un pārvalde".

Kursa anotācija

Prakse ir studiju programmas neatņemama sastāvdaļa. Studentu teorētisko zināšanu nostiprināšana, studiju programmai atbilstošas kompetences iegūšana, praktisko iemaņu apgūšana reģionālās attīstības jomā. Nepieciešamās informācijas iegūšana bakalaura darba izstrādei. Prakses vietas: pašvaldības, pašvaldību iestādes, reģionālās institūcijas, valsts pārvaldes institūcijas, uzņēmumi un organizācijas, kuru darbība saistīta ar reģionālo attīstību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – par prakses vietas regulējošajiem tiesiskajiem aktiem, darbības pamatprincipiem un funkciju pārdali starp dažādām reģionālām un vietējas nozīmes iestādēm, kas darbojas reģionālās un lauku attīstības jomā.
• Prasmes – teorētisko zināšanu nostiprināšana, studiju programmai atbilstošas kompetences iegūšana, praktisko iemaņu apgūšana reģionālās attīstības jomā; praktiska piedalīšanās prakses vietas darbā, projektu izstrādē, attīstības plānošanas procesā un uzdevumu veikšana saskaņā ar prakses vietas vadītāja norādījumiem.
• Kompetence – tiek sasaistītas teorētiskās zināšanas ar praksi. Izprotot iestādes darbības pamatprincipus un veicamās funkcijas, students izmanto iegūtās zināšanas reģionālo iestāžu darbības pilnveidošanā un attīstībā.

Kursa plāns

1 Iestādes/organizācijas/uzņēmuma pārvaldes struktūra
2 Funkcijas un darba organizācija
3 Ienākumu/izdevumu plūsmas analīze
4 Finanšu piesaistes iespējas
5 Projektu administrēšana
6 Stratēģiskā plānošana un virzieni
7 Reģionālās attīstības veicināšana
8 Sadarbība ar citām valsts un pašvaldības iestādēm
9 NVO loma reģionu attīstībā

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Saskaņā ar noslēgto līgumu (kas noslēgts starp LLU, praktikantu un izvēlēto prakses vietu) ir nostrādāta prakse noteikto stundu apjomā. No tiešā prakses vadītāja (prakses vietā) prakses norīkojuma veidlapā iegūta atsauksme par praksi. Sagatavota prakses atskaite, kas noformēta atbilstoši ESAF izstrādātajiem vispārpieņemtajiem studiju darbu noformēšanas metodiskajiem noteikumiem un iesniegta EKRA institūtā, vismaz 1 nedēļu pirms prakses aizstāvēšanas. Prakse, kā arī prakses atskaite, tiek aizstāvēta pie EKRA institūta nozīmētas komisijas, kas to novērtē ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Par pašvaldībām: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 19.05.1994., stājas spēkā 09.06.1994. [Skatīts 16.02.2015.] Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=57255
2. Reģionālās attīstības likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 121.03.2002., stājas spēkā 23.04.2002. [Skatīts 16.02.2015.] Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=61002
3. Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam [tiešsaiste][Skatīts 05.02.2015.] Pieejams: http://www.pkc.gov.lv/images/NAP2020%20dokumenti/20121220_NAP2020_apstiprinats_Saeima.pdf
4. Reģionu attīstība Latvijā. Rīga: Valsts reģionālās attīstības aģentūra. ISBN 978-9984-9955-2-6 Pieejams arī: http://www.vraa.gov.lv/lv/parskats/