Kursa kods Ekon6042

Kredītpunkti 20

Maģistra darbs

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā800

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits800

Kursa apstiprinājuma datums11.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Modrīte Pelše

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5082, Finanšu grāmatvedība I

Ekon5089, Makroekonomikas analīze

Ekon5090, Mikroekonomikas analīze

Ekon5092, Reģionālā ekonomika un politika

Ekon5135, Vides ekonomika

Ekon5137, Mārketinga pētījumi un tirgus prognozēšana

Ekon5139, Ekonomiskie resursi

Ekon5140, Statistiskās un ekonometriskās metodes

Ekon5144, Uzņēmējdarbības finanses

Ekon5146, Pētījumu dizains un metodes

Ekon6040, Risku vadības process

VadZ5045, Plānošana un kontrolings

VadZ5046, Uzņēmuma vadīšana

Kursa anotācija

Maģistra darbs ir studējošā patstāvīgi veikts pētījums, kas apliecina teorētisko zināšanu, metodisko un organizatorisko prasmju apguvi ekonomikas zinātnes nozarē vai tās apakšnozarē studiju programmas noteiktā apjomā. Maģistra darba izstrāde apliecina studējošā spēju veikt pētījumu ar novitātes vai praktiskā lietojuma elementiem, patstāvīgi formulēt secinājumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
Padziļinātas zināšanas par maģistra darba temata izpētes līmeni un tā perspektīvajiem virzieniem. Maģistra darbs, maģistra darba recenzija, maģistra darba aizstāvēšana.
Paplašinātas zināšanas un izpratne par pētījumu veidiem, pamatetapiem. Maģistra darbs, maģistra darba recenzija, maģistra darba aizstāvēšana.
Izpratne par pētnieciskā darba teorētiskā ietvara veidošanas pamatprincipiem un avotiem. Maģistra darbs, maģistra darba recenzija, maģistra darba aizstāvēšana.
Zināšanas par pētījumu metožu veidiem un izpratne par to izvēles nosacījumiem maģistra darbā izvirzītā mērķa sasniegšanai. Maģistra darbs, maģistra darba recenzija, maģistra darba aizstāvēšana.
Profesionālās prasmes
Spēj patstāvīgi virzīt savas kompetences pilnveidi izvēlētā specializācijas virziena un pētījuma tēmas ietvaros. Spēj nodrošināt pārliecinošu sasaisti starp pētījuma struktūru un datu analīzes metodēm. Maģistra darbs, maģistra darba recenzija, maģistra darba aizstāvēšana.
Spēj patstāvīgi izmantot atbilstošās teorētiskās atziņas pētījuma satura padziļinātai atklāsmei. Maģistra darbs, maģistra darba recenzija, maģistra darba aizstāvēšana.
Spēj īstenot analītiski kritiskas un saturiski kvalitatīvas teorētiskās literatūras, normatīvo aktu un citu informācijas avotu (t.sk. - svešvalodā) studijas, nodrošinot pētījuma izvirzītā mērķa sasniegšanu. Maģistra darbs, maģistra darba recenzija, maģistra darba aizstāvēšana.
Spēj argumentēti diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem ekonomikas nozares jautājumiem ar nozares speciālistiem un nespeciālistiem. Maģistra darba priekšaizstāvēšana, maģistra darba aizstāvēšana.
Vispārīgās prasmes
Spēj publiski prezentēt pētījuma rezultātus. Maģistra darba priekšaizstāvēšana, aizstāvēšana.
Spēj optimāli plānot laika budžetu, lai iekļautos maģistra darba izstrādes līmeņa noteiktajos termiņos. Maģistra darba priekšaizstāvēšana, aizstāvēšana.
Spēj izvēlēties un izmantot piemērotākās datu ievākšanas un apstrādes tehnoloģijas. Maģistra darbs, maģistra darba recenzija, maģistra darba aizstāvēšana.
Spēj savlaicīgi un jēgpilni komunicēt ar darba zinātnisko vadītāju pētījuma problemātisko aspektu aktualizācijas kontekstā. Maģistra darba priekšaistāvēšana, maģistra darba aizstāvēšana.
Kompetence
Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas problēmas ekonomikas zinātnē un piedāvāt pamatotus secinājumus un priekšlikumus izvēlētās pētījuma tēmas ietvaros. Maģistra darbs, maģistra darba recenzija, maģistra darba aizstāvēšana.
Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas un dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības metožu pilnveidē. Maģistra darbs, maģistra darba recenzija, maģistra darba aizstāvēšana.
Spēj kritiski novērtēt pētījuma rezultātu iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību un pamatot negatīvās iedarbības samazināšanas iespējas un virzienus. Maģistra darbs, maģistra darba recenzija, maģistra darba aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Maģistra darba temata izvēle, saskaņošana ar darba vadītāju un apstiprināšana.
2. Iepazīšanās ar metodiskajiem norādījumiem maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai.
3. Maģistra darba programmas izstrāde.
4. Literatūras studijas, teorētisko avotu un iepriekš veikto pētījumu analīze.
5. Pētījuma metodoloģijas izstrāde.
6. Empīrisko datu ieguve, apstrāde, analīze.
7. Secinājumu un priekšlikumu izstrāde.
8. Maģistra darba aprobācija un iesniegšana priekšaizstāvēšanai.
9. Zinātniskā raksta izstrāde, pamatojoties uz maģistra darba pētījumu rezultātiem.
10. Maģistra darba pilnveidošana un noformēšana.
11. Maģistra darba iesniegšana institūtā un recenzēšana.

12. Maģistra darba aizstāvēšana Maģistra eksāmena komisijā (MEK).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un sekmīgi aizstāvēts maģistra darbs pie Maģistra eksāmena komisijas. Darbs iepriekš veiksmīgi izgājis priekšaizstāvēšanas procedūru atbilstošā institūtā, kur saņemta rekomendācija aizstāvēšanai MEK.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Maģistra darba izstrādi students pilnā apjomā veic patstāvīgi, sadarbībā ar darba zinātnisko vadītāju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Maģistra darbu novērtē divi neatkarīgi recenzenti, atbilstoši izstrādātajai maģistra darba vērtēšanas veidlapai, kā arī Maģistra eksāmenu komisijas locekļi. Darbs tiek vērtēts 10 ballu skalā, vērtējums ir akumulējošs vidējais vērtējums.

Pamatliteratūra

1. Mārtinsone K., Pipere A. (red.) Zinātniskā rakstīšana un pētījuma rezultātu izplatīšana. – Rīga: RSU, 2018, 301 lpp.
2. Creswell John W. Research Design: Qualitative and Quantitative and Mixed Methods Approaches, 2013, 342 p.
3. Mitchell, Mark. L. Research Design Explained - 5th ed. Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning, c2004. xx, 570 lpp.
4. Bhattacherjee Anol. Social Science Research: Principles, Methods, and Practices, 2012, 159 p.
5. Sekaran U. Research Methods for Business - John Wiley & Sons, Inc., 2009, p.468.

6. Salkind N. Exploring Research. 7th Edition – Pearson Education, 2008, p.336.

Papildliteratūra

1. Hakim C. Research Design: Successful Designs for Social and Economic Research. 2nd Edition. New York: Routledge, 2000. 256 lpp. ISBN: 0-415-22313-X
2. Wolf C., Joye D., Smith T.W., Fu Yang-chih. The Sage Handbook of Survey Methodology. Croydon: Sage Publications Ltd, 2016. 716 . lpp. ISBN : 978-1-4462-8266-3
3. Willoughby D. An Essential Quide to Business Statistics. UK : John Wiley $ Sons, 2015. 356 lpp. ISBN 978-1-118-71563-5
4. Aczel A.D., Sounderpandian J. Complete Business Statistics. – Boston University University of Wisconsin–Parkside, 6th edition, 2006. – 1056 p. (ISBN: 0070620164).
5. Collis J., Hussey R. Business Research. A Practical Guide for Undergraduate& Postgraduate Students, ISBN-13:978-1-4039-9247-5, London, 2009, p.376.
6. Fisher C. Researching and writing dissertation. Second edition. – Pearson Education, 2007., p.369.
7. Ghauri, P., Gronhaug, K. Research methods in Business studies, 4th edition. Prentice Hall 2010, p.288.
8. Toepoel V. Doing Surveys Online. Croydon : Sage Publications Ltd, 2016. 258 lpp.
9. ISBN : 978-1-4462-4967-3
10. Zinātniskās darbības likums [tiešsaiste] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=107337

11. Kozlinskis V. (sastād.) Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā. Jelgava, 2005., 97 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Centrālā statistikas pārvalde. Statistika https://www.csb.gov.lv/lv/statistika
2. Eurostat. Your key to European statistic http://ec.europa.eu/eurostat
3. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra http://www.liaa.gov.lv/lv
4. Latvijas Zinātņu akadēmija http://www.lza.lv/

5. Reģionālās attīstības indikatoru modulis http://raim.gov.lv/lv/riki

Piezīmes

Studiju noslēguma darbs ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmā “Ekonomika”.