Kursa kods Ekon6040

Kredītpunkti 2

Risku vadības process

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareFinanses un kredīts

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Ingrīda Jakušonoka

Dr. oec.

author doc.

Romēna Šulca

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5082, Finanšu grāmatvedība I

Ekon5139, Ekonomiskie resursi

Ekon5144, Uzņēmējdarbības finanses

VadZ5046, Uzņēmuma vadīšana

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz detalizētas zināšanas par risku vadības procesa teorētiskām pamatnostādnēm un tā lomu uzņēmuma vadīšanas procesā. Kurss palīdz izprast, kā tirgus ekonomikas apstākļos uzņēmuma vadīšana un finansēšana ir saistīta ar risku, ko rada gan nākotnes situācijas nenoteiktība, gan arī iespējamās kļūdas uzņēmuma vadībā. Studenti apgūst risku vadīšanu kā risku iespējamības un to iespaidu sistemātisku apzināšanu, ar risku vadību saistītu metožu, paņēmienu un pasākumu kopu, ar kuru palīdzību var līdz noteiktai pakāpei prognozēt risku un izstrādāt pasākumus riska novēršanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studentiem būs padziļinātas teorētiskās zināšanas un pietiekamas praktiskās iemaņas risku vadības procesā:
• zināšanas par efektīvu riska valdības procesu;
• prasmes: izprast neatkarīgi no tā, kā tiek organizēts risku vadības process organizācijā, ka strukturētam un efektīvam risku vadības procesam ir 4 galvenie posmi: risku identificēšana, risku novērtēšana; risku vadības pasākumu noteikšana un risku uzraudzība. Spēj pastāvīgi analizēt un novērtēt katru no risku vadības procesa posmiem.
• Kompetence: spēj pastāvīgi formulēt un praktiski pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas un sagatavot pastāvošo risku sarakstu jeb risku reģistru, kurā par katru risku ir norādīta: riska joma, riska kategorija, riska nosaukums, riska apraksts. Spēj praktiski pielietot risku identificēšanas un risku novērtēšanas metodes. Spēj aprēķināt risku novēršanai iespējamos resursus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Risku vadības procesa būtība
2 Risku definīcijas, interpretācijas
3 Risku vadības procesa metodoloģijas izvēle
4 Standarts ISO 31000: 2009 - Risku vadība - principi, vadlīnijas
5 Standarts ISO 31000: sistēmas un procesi
6 Standarts ISO 31000: Risku pārvaldības plāns
7 Risku vadīšanas pamatprincipi
8 Risku identificēšana un novērtēšana. Risku vadības pasākumu noteikšana. Risku uzraudzība
9 Risku vadības modelis - COSO
10 Pastāvošais risku saraksts jeb risku reģistrs
11 Risku identificēšanas metožu būtība
12 Aptaujas metodes. Struktūru diagrammas metode. Plūsmas kartes metode
13 Finanšu atskaišu analīzes metode. Vadības atskaišu analīzes metode
14 Risku novērtēšanas metožu būtība. Uzņēmuma risku portfelis. Risku rīcības plāns
15 Nelabvēlīgā notikuma varbūtības novērtēšanas metode. Risku matricas metode

16 Bīstamības indeksu metode. Zaudējumu novērtēšanas metode

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Studiju kursa apguves laikā jāuzraksta divi kontroldarbi (testveida): 1.kontroldarbs: Risku vadīšanas būtība. Risku vadīšanas pamatprincipi. Risku reģistrs. 2.kontroldarbs: Risku identificēšanas metodes. Risku novērtēšanas metodes. Jāsagatavo un jāiesniedz ziņojums “Uzņēmuma risku vadības modelis atbilstoši ISO 31000: 2009-Riska vadības - principiem un vadlīnijām"

Pamatliteratūra

1. Pettere G., Voronova I. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība. Rīga: Rasa ABC, 2003. 175 lpp.
2. Riska vadības rokasgrāmata. Rīga: Dienas Bizness, 2005. 323 lpp.
3. Brealey R.A.,Myers S.C. Financing and Risk Management. McGraw-Hill.USA.2003,303.- 327.p.

4. Sobel p.J.,Reding K.F. Enterprise risk management: Achieving and sustaining success.The Institute of internal auditors Researchfoundation (IIARF).USA: Florida.2012,pp.225.

Papildliteratūra

1. Enterprise Risk Management – Integrated Framework. (Executive Summary and Framework), Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 2004. pp.105. Pieejams: http://www.theiia.org/media/files/virtual-seminars/COSO_ERM_Integrated_Framewor
2. ISO 31000: Risk management – A practical guide for SMEs.Šveice:Ženēva,2015.Pieejams: http://www.iso.org/iso/iso_31000_for_smes.pdf
3. Riski valsts pārvaldes iestādē. Iekšējo auditoru institūts.2012, 16.lpp.Pieejams:http://iai.lv/wp-content/uploads/vadlinijas_risku_modelis_valsts_prvaldei1.pdf/vadlinijas_risku_modelis_valsts_prvaldei1.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Guide on Enterprise Risk Management. Pieejams: https://www.coso.org/Pages/erm.aspx
2. The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Pieejams: http://www.coso.org/-erm.htm
3. The ISO 31000 standart on risk management: principles and quidelines. 2017. Pieejams: http://www.slideshare.net/EricMarsden1/the-iso-31000-standard-on-risk-management-principles-and-guidelines

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmā „Ekonomika”