Kursa kods Ekon6015

Kredītpunkti 3

Finanšu grāmatvedība II

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareGrāmatvedības un uzskaites teorija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits18

Semināru un praktisko darbu stundu skaits18

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums29.10.2018

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ingrīda Pētersone

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5082, Finanšu grāmatvedība I

Kursa anotācija

Studiju kurss ietver padziļinātus grāmatvedības uzskaites objektu teorētiskos, metodoloģiskos un praktiskos jautājumus, izmantojot dažādu autoru viedokļus un pētot normatīvos aktus par attiecīgajiem jautājumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Padziļināta izpratne par ilgtermiņa ieguldījumu klasifikāciju, sākotnējo atzīšanu, uzskaiti un novērtēšanu finanšu pārskatā - Diskusija nodarbībā, Praktiskie darbi, Eksāmens
2. Padziļināta izpratne par apgrozāmo līdzekļu klasifikāciju, sākotnējo atzīšanu, uzskaiti un novērtēšanu finanšu pārskatā - Diskusija nodarbībā, Praktiskie darbi, Eksāmens
3. Padziļināta izpratne par pašu kapitāla klasifikāciju, sākotnējo atzīšanu, uzskaiti un novērtēšanu finanšu pārskatā - Diskusija nodarbībā, Kontroldarbs ar aprēķiniem
4. Padziļināta izpratne par kreditoru klasifikāciju, sākotnējo atzīšanu, uzskaiti un novērtēšanu finanšu pārskatā - Diskusija nodarbībā, Praktiskie darbi, Eksāmens
5. Padziļināti zina un izprot finanšu pārskata posteņu uzskaites politikas prasības - Patstāvīgais darbs, diskusija nodarbībā
6. Spēj patstāvīgi izvērtēt komplicētus saimnieciskos darījumus un iegrāmatot atbilstoši to ekonomiskajai būtībai - Praktiskie darbi, Eksāmens
7. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par padziļinātiem finanšu grāmatvedības jautājumiem - Diskusijas nodarbībā
8. Prot aprēķināt finanšu pārskata posteņu vērtību bilancē un novērtēt ieguvumus un zaudējumus - Praktiskie darbi, Eksāmens
9. Spēj patstāvīgi iegūt nepieciešamo informāciju finanšu pārskata posteņa uzskaites politikas aprakstam - Patstāvīgais darbs
10. Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - Patstāvīgais darbs
11. Spēj ņemt dalību plānošanā un mērķu izvirzīšanā - Praktiskie darbi
12. Spēj attīstīt nodarbinātībai raksturīgās sociālās mijiedarbības, sadarbības un organizatoriskās prasmes - Diskusijas nodarbībās
13. Spēj prezentēt veikto aprēķinu rezultātus - Praktiskie darbi
14. Spēj patstāvīgi izstrādāt grāmatvedības uzskaites sistēmu uzņēmumam - Patstāvīgais darbs
15. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas grāmatvedības uzskaites problēmas, integrēt citu ekonomikas zinātņu zināšanas - Diskusija nodarbībā, Eksāmens
16. Pamatot lēmumus, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi - Praktiskie darbi, Eksāmens

17. Spēj izprast un rast risinājumu sarežģītās grāmatvedības uzskaites situācijās - Eksāmens

Kursa saturs(kalendārs)

1. Nemateriālo ieguldījumu veidi, to uzskaite, novērtēšana (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
2. Nemateriālo ieguldījumu atspoguļošana finanšu pārskatos. (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
3. Pamatlīdzekļu veidi, to uzskaite, novērtēšana (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
4. Pamatlīdzekļu atspoguļošana finanšu pārskatos. (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
5. Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas metodes. (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
6. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves uzskaite (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
7. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu uzskaite (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
8. Krājumu uzskaites metodes, novērtēšana (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
9. Krājumu uzrādīšana finanšu pārskatos (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
10. Debitoru veidi, to uzskaite (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
11. Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem, bezcerīgie debitoru parādi (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
12. Debitoru atspoguļošana finanšu pārskatos (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
13. Pašu kapitāla uzskaite un atspoguļošana finanšu pārskatos (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
14. Uzkrājumu uzskaite un atspoguļošana finanšu pārskatā. (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
15. Iespējamās saistības un iespējamie aktīvi. (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
16. Saistību veidi, to uzskaite un atspoguļošana finanšu pārskatos (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
17. Dotāciju, subsīdiju un dāvinājumu uzskaite un atspoguļošana finanšu pārskatos (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)

18. Naudas plūsmas pārskata sagatavošana (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentam studiju kursa laikā jāpiedalās praktisko uzdevumu risināšanā un jāpiedalās diskusijā par finanšu grāmatvedības tēmām.
Studiju kursa laikā ir jāizstrādā patstāvīgais darbs par finanšu pārskata posteņa uzskaiti uzņēmumā un jāprezentē nodarbību laikā. Jārecenzē cita studenta patstāvīgais darbs un jāpiedalās diskusijā.
Studiju kursa beigās jānokārto eksāmens par komplicētu saimniecisko darījumu iegrāmatošanu atbilstoši to ekonomiskajai būtībai par studiju kursā ietvertajām tēmām.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apgūt un nostiprināt teorijas jautājumus, studējot literatūru, risinot komplicētus uzdevumus. Gatavoties eksāmenam un sagatavot patstāvīgo darbu. Izpildīt praktiskos darbus par finanšu grāmatvedības tēmām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Praktiskie darbi, diskusija nodarbībā par studiju kursā apskatītajām tēmām. Komplicētu saimniecisko darījumu izvērtēšana un iegrāmatošana. Bilances posteņu klasifikācija, sākotnējā atzīšana, uzskaite un novērtēšana finanšu pārskatā. un praktisko darbu uzdevumu risināšana – 10 %
2. Patstāvīgais darbs, diskusija nodarbībā (prezentācija) par izvēlētā finanšu pārskata posteņa uzskaiti uzņēmumā – 30 %
3. Eksāmens par studiju kursā ietvertajām tēmām. Komplicētu saimniecisko darījumu izvērtēšana un iegrāmatošana atbilstoši to ekonomiskajai būtībai – 60 %
Praktiskos darbus, diskusiju, patstāvīgo darbu (prezentāciju) un eksāmenu novērtē saskaņā ar iepriekš noteikto vērtēšanas kārtību.
Studiju kursa kopējais vērtējums ir atkarīgs no praktisko darbu, diskusijas, patstāvīgā darba, patstāvīgā darba prezentācijas un eksāmena vērtējuma.
10 % atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Pamatliteratūra

1. Leibus I., Pētersone I., Jesemčika A., Svarinska A., Grigorjeva R. Finanšu grāmatvedība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018. 320 lpp.
2. Elliot B., Elliot J Financial Accounting, Reporting and Analysis: International Edition. London: Prentice Hall, 2006. 696 p
3. Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. I daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 268 lpp. (Grāmatvedības un finanšu koledžas bibliotēka)
4. Bojarenko J., Tjurina A., Ķūda M., Pokromoviča I., Jespere I. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. II daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 292 lpp. (Grāmatvedības un finanšu koledžas bibliotēka)
5. Kusins J., Zariņa V., Gada pārskats un iepriekšējo periodu kļūdas. Palīglīdzeklis grāmatvežiem. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2016. 352 lpp.
6. Jaunzeme J., Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: standartu apkopojums un pielietojuma piemēri. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 256 lpp
7. Ludboržs A. Pamatlīdzekļu uzskaite. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006. 255 lpp. (Bilances Bibliotēka)

8. Kelmere L. Kapitālsabiedrības likvidācijas process un finanšu pārskatu sagatavošana. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 168 lpp.

Papildliteratūra

1. Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 22.10.2015.Stājas spēkā: 01.01.2016. [Skatīts 24.01.2018.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
2. Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likuma piemērošanas noteikumi: LR MK noteikumi Nr.775 [tiešsaiste]. Pieņemts: 22.12.2015. Stājas spēkā: 01.01.2016. [Skatīts 24.01.2018.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/278844-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likuma-piemerosanas-noteikumi
3. Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums: LR likums un MK noteikumi [tiešsaiste]. Pieņemts: 28.07.2017. Stājas spēkā: 01.01.2018. [Skatīts 24.01.2018.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/292700-uznemumu-ienakuma-nodokla-likums
4. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti (konsolidētā versija): www.FM.gov.lv
5. Starptautisko finanšu pārskatu standartu mācību materiāli: www.FM.gov.lv
6. Par grāmatvedību: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.10.1992. Stājas spēkā 01.01.1993. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/66460-par-gramatvedibu
7. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju: LR MK noteikumi Nr.585 [tiešsaiste]. Pieņemts 21.10.2003. Stājas spēkā 30.10.2003. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=80418
8. Valsts Ieņēmumu dienesta metodiskie materiāli: www.VID.gov.lv
9. Harrison W.T., Horngren C.T. Financial Accounting. 6th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2005. 720 p.
10. Sutton T. Corporate Financial Accounting and Reporting. 2nd ed. London: Prentice Hall, 2004. 722 p.

11. Upchurch A. Cost Accounting: Principles and Practice. London: Prentice Hall, 2002. 698 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: elektroniskais žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-5709 grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Pieejams: https://www.plz.lv/1228/
2. IFinanses. Rīga: Izdevniecība iŽurnāli. ISSN 2255-985X
Elektroniskais žurnāls pieejams: http://ifinanses.lv/raksti/gramatvediba
3. Laikraksts „Diena”,
4. Laikraksts „Dienas Bizness”
5. Žurnāls „Latvijas Ekonomists”. ISSN 1025-8922.
6. Žurnāls „Kapitāls”. ISSN 1407-2505
7. Ekonomikas ministrija http://www.em.gov.lv

8. Finanšu ministrija http://www.fm.gov.lv

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF maģistra studiju programmā "Ekonomika" specializācijas virzienā "Finanšu menedžments un grāmatvedība"