Kursa kods Ekon6013

Kredītpunkti 2

Finanšu menedžments

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareFinanses un kredīts

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Romēna Šulca

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5082, Finanšu grāmatvedība I

Ekon5144, Uzņēmējdarbības finanses

VadZ5046, Uzņēmuma vadīšana

Kursa anotācija

Studiju kurss padziļina zināšanas un paplašina izpratni par finanšu menedžmentu, finanšu vadības vietu uzņēmuma menedžmentā. Studenti iegūst praktiskas zināšanas kā mērķtiecīgi un nepārtraukti, izmantojot finanšu vadības principus un metodes, iespējams panākt uzņēmuma vērtības palielināšanu, darbības efektivitātes paaugstināšanu, stabilitātes un rentabilitātes nodrošināšanu, kā arī izvairīties no finanšu zaudējumiem, neracionālajām izmaksām. Studija kursa ietvaros tiek apkopots un analizēts uzņēmuma finanšu stāvoklis, lai savlaicīgi noteiktu un novērstu trūkumus uzņēmuma finanšu un saimnieciskajā darbībā, kā arī rastu iespējas uzlabot finanšu situāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Paplašināta izpratne par finanšu menedžmenta teorētiskajiem aspektiem. Strukturētas zināšanas par finanšu vadības vietu uzņēmuma menedžmentā, vadības principiem un metodēm. Speciālās literatūras apguve, kontroldarbs
2. Spēj parādīt strukturētas zināšanas par finanšu vadības metožu pielietošanu uzņēmuma vadībā. Patstāvīgais darbs - tēžu sagatavošana par atsevišķu problēmu risināšanu, kontroldarbs
3. Spēj patstāvīgi izmantot teoriju un metodes, spēj argumentēti pamatot iegūtos rezultātus. Kontroldarbs
4. Spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi, analizēt un novērtēt uzņēmuma vērtības palielināšanas iespējas, darbības efektivitātes paaugstināšanu, stabilitātes un rentabilitātes nodrošināšanu, kā arī izvairīties no finanšu zaudējumiem un neracionālajām izmaksām. Patstāvīgais darbs - ziņojumu sagatavošana un prezentēšana, aizstāvot galvenās tēzes
5. Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus. Patstāvīgais darbs
6. Spēj atlasīt informāciju un prezentēt veiktos aprēķinus, izteiktos priekšlikumus un komunicēt. Patstāvīgais darbs un darbs grupās

7. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes, lai izmantotu uz starptautisko un vietējo pieredzi balstītas atziņas un veidotu savu attieksmi pret finanšu vadīšanu, finanšu analīzi, finanšu plānošanu un kontroli, apgrozāmā līdzekļu un pašu un aizņemtā kapitāla vadīšanu. Kontroldarbi (testveida); Ziņojums - projekts

Kursa saturs(kalendārs)

1) Finanšu vadības vieta uzņēmuma menedžmentā. Finanšu vadības jēdziens. Finanšu vadības būtība. Finanšu vadības mērķis un uzdevumi. Uzņēmuma vērtības palielināšanas principi: Peļņu nesošo darbības virzienu paplašināšana. Efektīva uzņēmuma resursu izmantošana. Saimnieciskās darbības rentabilitātes palielināšana. Finanšu vadība un uzņēmuma kapitāls. Kapitāla piesaiste: pašu un aizņemtie līdzekļi. Kapitāla investēšana: aktīvu iegāde, saimnieciskās darbības izmaksas. Saimnieciskās darbības rezultātā gūto ieņēmumu saņemšana: peļņa vai zaudējumi. Kapitāla aprites rezultātā pašu kapitāla vērtība. Uzņēmuma kapitāla aprite un naudas plūsma: investīciju plūsma; saimnieciskās darbības plūsma; finanšu darbības plūsma. Finanšu vadības lēmumi. Ar investīciju naudas plūsmu saistīti lēmumi. Projektā noteiktās problēmas optimālākā risinājuma izvēle. Efektīvas ilgtermiņa ieguldījumu izmantošanas nodrošinājums. Projekta dažādo scenāriju attīstības risku apzināšanās un novērtēšana. Ar saimnieciskās darbības naudas plūsmu saistīti lēmumi. Kapitāla atdeve un saimnieciskās darbības rentabilitātes ietekmējošo faktoru noteikšana. Finanšu vadības organizācija. Uzņēmuma finanšu vadības sistēmas četras prioritātes: Uzņēmuma izmaksu vadība. Uzņēmuma apgrozījuma palielinājums. Ilgtermiņa ieguldījumu vadība. Finanšu vadības loma uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanā. Finanšu stratēģijas izstrādāšanas struktūra. Finanšu vadības loma uzņēmuma ilgtermiņa un īstermiņa mērķu sasniegšanā. Finanšu vadības uzdevumi uzņēmuma operatīvās darbības vadības un īstermiņa mērķu sasniegšanā. (lekcija – 2 stundas).
2) Finanšu analīze un tās loma finanšu vadības lēmumu pieņemšanā. Finanšu analīzes būtība. Finanšu analīzes precizitāte, mērķis, izvēlēto metožu lietošana. Rezultātu ekonomiskā interpretācija. Finanšu analīzes objekti. Finanšu pārskatu analīzes metodes. Ieņēmumu vadība. Izmaksu vadība. Detalizēta izmaksu analīze: izmaksu horizontālā analīze, izmaksu vertikālā analīze, salīdzināšanas metode. Izmaksu lietderīguma noteikšana. Ieņēmumu un izmaksu vadības efekts. Likviditātes rādītāji: kopējās likviditātes rādītājs, tekošās likviditātes rādītājs, absolūtās likviditātes rādītājs. Būtiskais likviditātes rādītāju vērtēšanā. Apgrozāmo līdzekļu aprites cikls. Apgrozāmā kapitāla cikla scenāriji. Saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšana. Efektivitātes rādītāji: aktīvu aprites rādītājs, pamatlīdzekļu aprites rādītājs, apgrozāmo līdzekļu aprites rādītājs. Aktīvu apriti ietekmējošie faktori. Maksātspējas rādītāji. Uzņēmumu aktīvu un pasīvu struktūras veidošana. Neto apgrozāmais kapitāls. Neto apgrozāmo kapitālu ietekmējošie faktori. Ekonomiskā peļņa. Grāmatvedības un ekonomiskās peļņas salīdzinājums. Alternatīvās izmaksas. Ekonomiskā pievienotā vērtība (EVA). Rādītāju kopsakarības. Bankrota testi.(lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).
3) Apgrozāmie līdzekļi un to vadīšana. Ražošanas cikls. Apgrozāmo līdzekļu vadīšanas pamatnostādnes. Apgrozāmo līdzekļu aprite. Apgrozāmo līdzekļu vadīšana. Apgrozāmo līdzekļu vadīšanas atkarība no faktoriem. Pašu kapitāla atdeves koncepcija. Pašu kapitāla ienesīguma rādītājs. Uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu vadīšanas politika un kontrole. Efektīva apgrozāmo līdzekļu izmantošana. Apgrozāmo līdzekļu politika. Apgrozāmo līdzekļu vadīšanas stratēģija. Riska un ienesīguma sabalansētība. Apgrozāmo līdzekļu vadīšanu traucējošie faktori. (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).
4) Krājumu vadīšana. Krājumu vadības mērķis no finanšu aspekta. Krājumu aprites analīze. Lieli krājumu atlikumi. Krājumu apjoms nepietiekams. Krājumu vadīšanas metode «tieši laikā». Krājumu aprites analīze. Krājumu pietiekamības rādītājs. Optimāla krājumu pasūtījuma apjoma noteikšana. Krājumu uzglabāšanas izmaksu aprēķināšana. Krājumu piegādes izmaksu aprēķināšana. Optimālā krājumu pasūtījuma apjoma aprēķināšana. Krājumu pasūtījumu apjoma aprēķināšana. Rezerves apjoma noteikšana. Atlaižu piemērošana par iepirkuma apjomu. (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas).
5) Debitoru un naudas līdzekļu vadīšana. Debitoru parādi. Debitoru struktūra. Debitoru vadīšana: pieļaujamais samaksas termiņš, pēcapmaksas tiesības, potenciālo debitoru kredītspējas analīze, parādu iekasēšanas nostādnes, iespējamās atlaides par samaksas veikšanu pirms noteiktā termiņa. Noteiktā norēķinu kārtība uzņēmumā par precēm vai pakalpojumiem. Definētie kritēriji pircēju maksātspējas analīzei. Uzņēmumā noteiktie parādu iekasēšanas uzdevumi un pienākumi. Uzņēmumā paredzētie bonusi, atlaides par pirmstermiņa parādu samaksu. Debitoru parādu analīze un kontrole. Apgrozījums un naudas ieņēmumi. Debitoru parādu ietekme uz naudas plūsmu. Debitoru parādu kontroles nodrošināšana: prognozētās naudas plūsmas sastādīšana, nepieciešamā finansējuma plānošana un plūsmu kontrole. Debitoru politikas, stratēģijas un parādu vadīšanas efektivitātes indikatori. Debitoru maksāšanas disciplīnas analīze. Naudas līdzekļu vadīšana. Izvēles iespējas: augsta kompānijas likviditāte vai maksimāla līdzekļu ieguldīšana peļņu nesošos projektos. Likviditātes un maksātspējas vadīšana. Efektīva brīvo resursu izmantošana. Pozitīvās naudas plūsmas un likviditātes nodrošināšana. Brīvo naudas līdzekļu pārvaldīšana. Depozīti bankā. Ieguldījumi vērtspapīros un fondos. Lēmumu pieņemšana. (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas).
6) Kapitāla struktūras vadība. Kapitāla struktūras jēdziens. Optimālās kapitāla struktūras būtība. Optimālās kapitāla struktūras veidošanas principi. Nepieciešamā ilgtermiņa un īstermiņa finansējuma apmēra noteikšana. Finanšu risku novērtēšana un uzņēmuma maksātspējas nodrošināšana un likviditāte. Optimālās kapitāla struktūras noteikšana. Finanšu un uzņēmējdarbības riska līmeņa novērtēšana. Finanšu sviras efekta novērtēšana. Bezzaudējuma punkta noteikšana saistībā ar kapitāla struktūru. (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).
7) Uzņēmējdarbības finansēšanas avotu vadība. Ilgtermiņa finansējums. Īstermiņa finansējums. Ilgtermiņa un Īstermiņa finansējuma izvēle. Ilgtermiņa finansējums izmantojot ilgtermiņa ieguldījumu finansēšanai. Īstermiņa finansējums izmantojot apgrozāmā kapitāla finansēšanai. Nepieciešamais finansējuma apmērs saskaņā ar uzņēmuma darbības plāniem. Paņēmieni nepieciešamā finansējuma noteikšanai. Budžetēšana. Naudas plūsmas budžeti: pārdošanas un citu ieņēmumu budžeti, izmaksu budžeti, krājumu iepirkumu budžeti, ieguldījumu budžeti, finanšu maksājumu budžeti. Apgrozāmā kapitāla finansējums (ekstrapolācija). Uzņēmuma apgrozāmā kapitāla un apgrozījuma attiecību noteikšana, ektrapolējot datus nākotnes periodam. Apgrozāmā kapitāla finansējums (apgrozāmā kapitāla cikla aprēķins). Sabalansēts apgrozījums. Kapitāla cenas aprēķins uzņēmējdarbībā. Bankas aizdevumu cenu ietekmējošie faktori: nodokļu likme, procentu likme, uzņēmuma darbības rezultāti. Nesadalītās peļņas veidotā kapitāla cena. Finanšu aktīvu atdeves novērtēšanas modelis (CAMP). Naudas plūsmas diskontēšanas modelis (DCF). (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa apguves laikā sekmīgi jāuzraksta 2 kontroldarbi (testveida): 1. kontroldarbs (20%): Finanšu vadības vieta uzņēmuma menedžmentā. Finanšu analīzes mērķi un tās loma uzņēmējdarbībā. 2. kontroldarbs (20%): Apgrozāmie līdzekļi. Kapitāla vadīšana. Patstāvīgā darba - ziņojuma (20%) “Nozares uzņēmumu finanšu analīzes novērtējums" izstrāde, prezentācija, diskusijas. Eksāmens (40%)

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apgūt un nostiprināt teorijas jautājumus, studēt literatūru, gatavojoties kontroldarbiem un eksāmenam. Izstrādāt individuālo darbu un prezentēt to.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt izpildītiem visiem darbiem. Katrs darbs tiek vērtēts ar atzīmi. 2 kontroldarbi (20% + 20%). Patstāvīgais darbs (20%). Eksāmens (40%). 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Pamatliteratūra

1) Alexander J. (2018) Financial Planning and Analysis and Performance Management. Canada, 612.pp. Alexander D., Britton A., Jorissen A. (2009) International Financial Reporting and Analysis. Fourth Edition. Cengage Learning EMEA, UK,894.pp.
2) Averina J., Jerošenko V., Pinnis J.(2004) Finanšu vadības rokasgrāmata. 222. lpp.
3) Brooks R. (2016) Financial Management. Pearson Education Limited, United Kingdom, 645.pp.
4) Madura Jeff, Fox Roland. (2014) International Financial Management. Cengage Learning EMEA, UK,671.pp.
5) Richard Pike, Bill Neale, Philip Linsley. (2015) Corporate Finance and Investment. Pearson Education limited, UK, 2015. 867.pp.
6) Pike R.,Nele B.,Linsley P. (2015) Corporate Finance and Investment. Decision and Strategies.UK: Harlow, 696.pp.
7) Saksonova S. (2012) Finanšu informācijas un pārskatu praktiskā izmantošana uzņēmumu finanšu lēmumu pieņemšanā. Rīga: I.K. Info Tilts, 313.lpp.
8) Saksonova S. (2006) Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes. Rīga: Merkurijs LAT, 225.lpp.
9) Šneidere R. (2009) Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 232.lpp.

10) Wahlen M.J., Baginski P.S., Bradshaw T.M. (2011) Financial Reporting, Financial Statement Analysis, and valuation A Strategic Perspective. South-Western, Cengage Learning. USA, 1261pp.

Papildliteratūra

1) Kudinska M. (2008) Kreditēšana, Rīga, Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību centrs, 126 lpp.
2) Mietule I., Jackaniča A. (2013) Uzņēmuma finanšu analīze. Teorija un praktiskā pielietošana.Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 82 lpp.

3) Rurāne M. (2005) Finanšu menedžments. Rīga: Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, 384 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1) Business Week / nedēļas izdevums. Business Week [tiešsaiste]. Bloomberg L.P. Businessweek ISSN 0007-7135. Pieejams: http://www.businessweek.com.
2) Dienas Bizness / nedēļas laikraksts. Rīga. [tiešsaiste], Pieejams: https://www.dienasbizness.lv/
3) European Business / žurnāls. European Business Journal [tiešsaiste]. International Business Verlag GmbH. ISSN 0955-808X. Pieejams: http://www.european-business-journal.com.
4) Financial Times / laikraksts. Financial Times [tiešsaiste]. England based finance newspaper. London: The Financial Times Ltd. ISSN 0307-1766. Pieejams: http://www.ft.com/home/europe.
5) Forbes / žurnāls. Rīga: SK Media, ISSN 1691-6018.
6) Kapitāls / žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, ISSN 1407-2505.
7) Latvijas Ekonomists / žurnāls. Rīga: Mamuts.

8) The Economist / nedēļas laikraksts. The Economist. London: Economist Newspaper Ltd. [tiešsaiste]. ISSN 0013-0613. Pieejams: http://www.economist.com.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmai "Ekonomika" specializācijas virzienam "Finanšu menedžments un grāmatvedība" pilna laika studentiem