Kursa kods Ekon5149

Kredītpunkti 2

Tūrisma ekonomika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aija Eglīte

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5089, Makroekonomikas analīze

Ekon5090, Mikroekonomikas analīze

Ekon5138, Teritoriju ilgtspējīga attīstība

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par tūrisma ekonomiku gan globālā, gan Latvijas tirgus kontekstā. Studiju kursā iekļauti tādi izpētes jautājumi kā tūrisma loma un vieta ekonomikā, tā klasifikācija. Tūrisma ekonomika ir studiju kurss, kas balstās uz tūrisma mikroekonomikas un makroekonomikas jautājumiem. Kursa apguve ļauj atklāt tūrisma industrijas problemātiku, koncepcijas un attīstības perspektīvas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni par tūrismu kā tautsaimniecības nozari un tās multiplikatīvo efektu. Kontroldarbs. Profesionālās prasmes ir spēja veikt pētniecību un pamatot tūrisma efektivitātes novērtējumu, kā arī saimniecisko subjektu rīcības modeļus neparedzētu un ārkārtas situāciju gadījumos. Grupu darbs. Spēj attīstīt tūrismam raksturīgās sociālās mijiedarbības, sadarbības un organizatoriskās prasmes. Diskusijas un debates. Kompetence dod spēju patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas tūrisma ekonomikas problēmas, pamatot lēmumus, integrēt ekonomikas un citu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, parādīt izpratni un morālo atbildību par tūrisma iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Tūrisma ekonomikas pamatjēdzieni un koncepcijas (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
2. Tūrisma organizācijas (1h lekcija).
3. Tūrisma resursi (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
4. Tūrisma makroekonomiskie aspekti (1 h lekcija, 3 h praktiskie darbi).
5. Tūrisma galamērķi (1h lekcija).
6. Tūrisma mikroekonomiskie aspekti (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi).
7. Tūrisma produkts (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
8. Tūrisma klasifikācija (1h lekcija).
9. Sadarbības sistēmas tūrismā un to izpēte (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi).
10. Tūrisma vide (1h lekcija).
11. Tūrisma mārketings (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).

12. Tūrisma ekonomikas attīstības problēmas un perspektīvas (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jānokārto 2 kontroldarbi, viens pastāvīgais darbs un viens darbs grupā. Noslēgumā ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pastāvīgajā darbā grupā radīt jaunu tūrisma produktu, izmantojot apzināto pieprasījumu. Pastāvīgi sagatavot tūrisma dažādo klasifikācijas piemērus un novērtēt sadarbības sistēmas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbi un pastāvīgie darbi kopā veido 70% vērtējuma, ieskaite 30%.

Pamatliteratūra

1. Tribe J. The Economics of Recreation, Leisure and Tourism. 5th Edition. 2016.- 460 p.
2. Kaufmane D. Sadarbības sistēmas tūrismā: Zemgales reģiona piemērs: promocijas darbs. Jelgava, 2011. 171 lpp.
3. Siliņēviča I. Tūrisma analīze. Mācību līdzeklis tūrisma uzņēmējdarbībā. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 1999. 83 lpp

4. Экономика и организация туризма: международный туризм. Под редакцией И.А. Рябовой, Ю.В. Забаева, Е.Л. Драчёвой. б а к а л а в р и а т Московская академия туристского и гостинично-ресторанного бизнеса. Москва, 2016.- 565 c.

Papildliteratūra

1. Freijers V. Tūrisma mārketings. Rīga: Turība Biznesa Augstskola SIA, 2011, 621 lpp.
2. Grīnfelde I., Klepers A., Līviņa A., Smaļinskis J. Tūrisma maršrutu veidošana. Valmiera: Vidzemes Augstskola, 2010, 116 lpp.
[tiešsaiste]. Piejams: http://www.visitdaugavpils.lv/sites/default/files/

3. Freijers V. Tūrisma mārketings. Rīga: Turība Biznesa Augstskola SIA, 2011, 621 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1) Tūrisms Latvijā.[tiešsaiste] Pieejams: https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/transports-turisms/turisms
2) Pasaules tūrisma organizācija.[tiešsaiste] Pieejams: https://www.unwto.org/

3) Galvenie statistikas rādītāji. [tiešsaiste] Pieejams: https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/transports-turisms/turisms

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskās maģistra studiju programmas “Ekonomika” specializācijas virzienam „Ilgtspējīga teritorijas attīstība un mārketings”.