Kursa kods Ekon5145

Kredītpunkti 3

Starptautiskās finanses un norēķini

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareFinanses un kredīts

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums18.12.2018

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Gunita Mazūre

Dr. oec.

author doc.

Romēna Šulca

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5082, Finanšu grāmatvedība I

Ekon5089, Makroekonomikas analīze

Ekon5144, Uzņēmējdarbības finanses

Ekon6040, Risku vadības process

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas būtiskākajos starptautisko finanšu un norēķinu teorijas un praktiskajos aspektos, Inkotermu izmantošanā starptautiskajos tirdzniecības darījumos un to praktiskajā pielietošanā starptautiskajos preču piegādes līgumos. Studiju kursā studenti apgūst starptautiskās monetārās sistēmas, valūtu tirgus darbības, starptautisko finanšu institūciju darbības un atvasināto finanšu instrumentu teoriju, kā arī prasmi analizēt starptautisko monetāro politiku un finanšu institūciju lomu starptautiskās valūtas politikas veidošanā un izvērtēt problēmas valūtas kursu un paritātes jomā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zina un izprot starptautisko monetāro sistēmu, starptautisko finanšu institūciju darbību, atvasināto finanšu instrumentu un starpbanku valūtu tirgu darbību Latvijā un pasaulē. Patstāvīgais darbs
2. Pārzina valsts ārējā parāda veidošanās specifiku un maksājumu bilances rādītāju nozīmi starptautisko finanšu operāciju atspoguļojumā un maksājumu bilances vadīšanā. Diskusija nodarbībā
3. Zināšanas un izpratne par starptautisko finanšu pamatnostādnēm, principiem, valūtu kursu, valūtu darījumiem starptautiskajā tirdzniecībā, finanšu instrumentu pielietošanu un starptautisko maksājumu plūsmu teoriju. Kontroldarbs ar aprēķiniem
4. Zināšanas un izpratne par norēķinu metodēm, starptautiskajiem tirdzniecības noteikumiem Incoterms. Kontroldarbs ar aprēķiniem
5. Spēj veikt valūtu aprēķinus, analizēt monetāro politiku un finanšu institūciju lomu starptautiskās valūtu politikas veidošanā, izvērtēt problēmas valūtas kursu un valūtu paritātes jomā. Kontroldarbi ar aprēķiniem, aprēķini nodarbībās
6. Spēj argumentēti diskutēt par starptautisko finanšu aspektiem, izdarīt ekonomiski pamatotus secinājumus un izstrādāt priekšlikumus atbilstoši pētījuma problēmai. Patstāvīgais darbs, diskusijas nodarbībās
7. Spēj veikt finanšu politikas pārskata empīriskos pētījumus un maksājumu bilances rādītāju analīzi. Patstāvīgais darbs, diskusijas nodarbībās
8. Izprot valūtu darījumu nozīmi tirgus ekonomikas apstākļos starptautiskajā tirdzniecībā. Patstāvīgais darbs, diskusijas nodarbībās
9. Spēj atbildīgi plānot un risināt uzdotos uzdevumus. Patstāvīgais darbs
10. Spēj iesaistīties nodarbībās un uzņemties atbildību par darba rezultātiem un to analīzi. Spēj prezentēt patstāvīgo darbu rezultātus. Patstāvīgais darbs, prezentācijas, referāta un ziņojuma izstrādāšana

11. Spēj praktiski pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par starptautisko finanšu pamatnostādnēm un starptautiskajiem tirdzniecības noteikumiem, principiem, valūtas kursu un to ietekmi uz starptautiskajiem tirdzniecības darījumiem, atvasināto finanšu instrumentu pielietošanu un starptautisko maksājumu plūsmu teoriju un praktisko pielietojumu ekonomikas un finanšu kontekstā, spēja pastāvīgi formulēt un kritiski analizēt starptautisko finanšu un norēķinu aspektus un problēmas. Patstāvīgie darbi, kontroldarbi, referāts, ziņojums, prezentācijas

Kursa saturs(kalendārs)

1) Starptautiskā finanšu vide un ekonomiskās attiecības. ES finanšu pakalpojumu vienotais tirgus. Starptautiskās finanšu vides jēdziens un būtība. Regulēšana, uzraudzība, novērošana, veicināšana. Starptautiskie finanšu resursi. Bāzeles Komiteja banku uzraudzībai un Bāzele III uzraudzības principi un standartu pīlāri. ES finanšu pakalpojumu vienotais tirgus (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).
2) Starptautiskās monetārās sistēmas (SMS) attīstība, finanšu un valūtas elementi. Starptautiskās monetārās sistēmas vēsturiskā attīstība. Monometālisms un bimetālisms. Zelta standarts. Bretonvudas valūtas sistēma. Jamaikas sistēma. Starptautiskās monetārās sistēmas valūtas un finanšu elementi. Eiropas Monetārā sistēma (EMS). Integrētā ekonomika – vienotā valūta. Eiro un EMS. Eiro ieviešana un inflācija, eiro apmaiņas kursi. Preču cenu atšķirības eirozonas valstīs. Eiro peldošais kurss attiecībā pret ASV dolāru. (lekcija – 2 stundas).
3) Valūtu sistēmas un to raksturojums. Starptautiskā valūtas sistēma, tās attīstības posmi. Starptautiskais valūtu tirgus, tā funkcijas un darbība. FOREX tirgus darbības pamatprincipi. Valūtu tirgus fundamentālā un tehniskā analīze. Valūtu kursa prognozēšanas metodes. Tehniskās analīzes jēdziens, būtība, klasifikācija un vēsturiskā attīstība. Cenas trenda veidošana un analīzes metodes. Trendu modeļu kopējās īpašības un pretrunas. Analīzes metode „japāņu sveces”. Japāņu sveču formas un modeļi. Pārējās valūtas kursa prognozēšanas metodes: imitāciju modelēšana, ekspertu sistēmas. Tirdzniecības sistēmas. (lekcija – 2 stundas).
4) Valūtu kursa režīmi un to būtība starptautiskajās finansēs. Valūtas, valūtu kotēšana un riska samazināšana. Valūtu konvertējamība. Valūtas kursa režīms un SVF valūtas kursa režīmu klasifikācija. Valūtu kursu politika. Valūtas padome. Valūtu kursu ietekmējošie faktori: politiskie, ekonomiskie un sociālie. Makroindikatori un to ietekme uz valūtas kursu. Valūtas kursa prēmijas un diskonti. Priekšnoteikumi valūtas operāciju veikšanai un norēķinu veidi. Valūtas kursu hibrīdi. Valūtu aprēķinu kursu veidi: nominālais valūtas kurss, reālais valūtas kurss, nominālais efektīvais valūtas kurss, reālais efektīvais valūtas kurss. Makroekonomiskā līdzsvara metode. Valūtas kursu normatīvā teorija un praktiskā pielietošana. Fiksētie un peldošie valūtas kursi. Optimālo valūtas zonu teorijas. Valūtas multikursi. Valūtas intervence. Valūtas tirgus risks: valūtas operācijas risks, valūtas translācijas risks, inflācijas un deflācijas riski, valūtas ekonomiskais risks, līgumu risks un konkurences risks. Valūtas devalvācija un revalvācija (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).
5) Starptautiskā paritāte un valūtu kursa prognozēšana. Starptautiskās paritātes pamatprincipi – absolūtā un relatīvā paritāte. Procentu likmju paritāte. Pirktspējas paritātes princips. Fišera efekts. Starptautiskais Fišera efekts. Forward kurss kā nākotnes spot kursa objektīvais prognozētājs. Maiņas kursa fiksācijas politika. (lekcija – 2 stundas).
6) Atvasināto finanšu instrumentu jeb valūtas derivātu pasaules tirgus. Atvasināto finanšu instrumentu vēsturiskā izcelsme, veidi un īpašības. Ārpusbiržas nākotnes darījumi jeb forward darījumi. Biržas nākotnes darījumi jeb futures darījumi. Iespēju līgumi jeb opciju darījumi. Iespēju līgumu vērtības noteikšana. „Montekarlo” imitācijas modelis. Iespēju līgumu cenu jutīgums. Iespēju līgumu peļņas un zaudējumu raksturojums. Galvenās iespēju līgumu stratēģijas. Valūtas riska hedžēšana ar iespēju līgumiem. Iespēju līgumu tirgus Latvijā. Valūtas mijmaiņas jeb swap darījumi. Hedžinga stratēģija nākotnes darījumos. Valūtas fjūčera specifikācija un izmantošana biznesa darījumos. Uzturēšanas marža. Garā un īsā pozīcija. Klīringa procesa norise. Forvarda un fjūčera salīdzinājums. Finanšu fjūčeru novērtējums. Finanšu instrumenti ar fiksētu ienākumu. Atvasināto līgumu tirgus cenas svārstības. IRS darījumi. (lekcija – 2 stundas).
7) Starptautiskās finanšu institūcijas, to darbība un funkcijas. Starptautisko institūciju sistēmas struktūra. Starptautiskās daudzfunkcionālās organizācijas, tirdzniecības un reģionālās organizācijas. Starptautiskās finanšu institūcijas: Pasaules Bankas grupa (Starptautiskā Rekonstrukcijas un attīstības banka - SRAB, Starptautiskā Attīstības asociācija - SAA, Starptautiskā Finanšu korporācija - SFK, Starptautiskā Investīciju garantiju aģentūra - SIGA, Starptautiskais Investīciju strīdu izšķiršanas centrs - SISIC); Starptautiskais Valūtas fonds (SVF); Starptautisko Norēķinu banka (SNB); Eiropas Centrālā banka (ECB); Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB); Eiropas Investīciju banka (EIB). Pārējās starptautiskās institūcijas un organizācijas. (lekcija – 2 stundas).
8) Starptautiskās maksājumu plūsmas un maksājumu bilance. Starptautisko kredītu formas un kreditēšanas veidi. Importa un eksporta finansēšana. Paralēlais kredīts. Kompensācijas kredīts. Riska kapitāla fondi. Privātie investori (biznesa eņģeļi). Pūļa finansējums (kopfinansēšana). Maksājumu bilance un tās veidošanas metodiskie pamati. Tekošais konts: preces, pakalpojumi. Ienākumi: ienākumi no darba samaksas, ienākumi no investīcijām (tiešajām un portfeļieguldījumiem). Kārtējie pārvedumi (transferti). Transfertu būtība. Valsts pārvaldes institūciju transferts. Finanšu un kapitāla konts, tā būtība. Kapitāla konts. Finanšu konts: tiešās investīcijas, portfeļieguldījumi, atvasinātie finanšu instrumenti, citi ieguldījumi, rezerves aktīvi. Statistiskā novirze. Rezerve. Maksājumu bilances rādītāji un to ietekmējošie faktori. Maksājumu bilances regulēšanas metodes. Maksājumu bilance un ārējā tirdzniecība. Maksājumu bilances rādītāju nozīme starptautisko finanšu operāciju atspoguļojumā un maksājumu bilances vadīšanā. Starptautiskie ekonomiskie darījumi un to atspoguļošana valsts maksājumu bilancē. Centrālās valdības parāds, valsts ārējais un iekšējais parāds, to struktūra un monitorings. ES konverģences kritēriji un to izpilde. (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 4 stundas).
9) Norēķinu metodes un speciālie finansēšanas veidi starptautiskajos norēķinos. Norēķinu metodes starptautiskajā tirgū eksporta un importa darījumos. Norēķinu metožu veidi. Pēcapmaksa. Dokumentārais inkaso un tā pielietošana praksē. Dokumentārais akreditīvs un tā pielietošana praksē. Speciālie finansēšanas veidi starptautiskajos norēķinos. Faktoringa nozīme tirdzniecībā veiktajiem darījumiem. Garantiju veidi un to pielietošana. Forfeitings kā ilgtermiņa vai vidēja termiņa debitoru parādu apliecinošu dokumentu pirkšanas darījumos. Vekseļi un to izmantošana forfeitinga darījumos. (lekcija – 4 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).

10) Starptautiskie tirdzniecības noteikumi Incoterms. Incoterms starptautiskie tirdzniecības noteikumi: būtība un mērķi. Incoterms: risku samazināšanas un starptautiskās tirdzniecības labas pārvaldības instruments. Incoterms terminu grupu skaidrojums. Incoterms terminu klasifikācija un iedalījums atkarībā no transportēšanas veida. (lekcija – 4 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi, akumulējošs studiju rezultātu vērtējums. Semestra laikā jābūt sekmīgi nokārtotiem: Starptautiskās finanses: 1.kontroldarbs - starptautiskā finanšu vide, valūtu kursu aprēķini, starptautiskās finanšu institūcijas, to mērķi, uzdevumi un darbība un starptautiskie kredīti, maksājumu bilances veidošanas principi un praktiskie aprēķini - 25 %. Patstāvīgais darbs: izvēlētas studiju kursa tēmas izpēte, kurā iekļauti tēmas praktiskie aspekti, secinājumi un priekšlikumi. Referāta aizstāvēšana prezentācijas veidā -35 %. Aktivitāte nodarbībās 5 %. Starptautiskie norēķini: 2.kontroldarbs - norēķinu metodes starptautiskajā tirdzniecībā un speciālie finansēšanas veidi starptautiskajos norēķinos un to pielietošana praksē, starptautiskie tirdzniecības noteikumi Incoterms - 15 %. Patstāvīgais darbs – ziņojums “Atvasināto finanšu instrumentu izmantošana valūtas riska samazināšanai, starptautisko norēķinu metožu pielietošana saistībā ar Incoterms izmantošanu” – 20 %.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apgūt un nostiprināt teorijas jautājumus, studēt literatūru, gatavoties kontroldarbiem. Izstrādāt patstāvīgos darbus, prezentēt tos.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi, akumulējošs studiju rezultātu vērtējums. Semestra laikā jābūt sekmīgi nokārtotiem: Starptautiskās finanses: 1.kontroldarbs - 25%. Patstāvīgais darbs: referāta izstrādāšana un aizstāvēšana prezentācijas veidā - 35%. Aktivitāte nodarbībās 5%. Starptautiskie norēķini: 2.kontroldarbs - 15%. Patstāvīgais darbs – ziņojuma izstrādāšana un aizstāvēšana prezentācijas veidā – 20%.
10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Pamatliteratūra

1. Bekaert, G., Hodrick, R. International Financial Management. International Editon, 2014.
2. Cheol S.E., Bruce G. Resnick. International Financial Management. New York, 2008, p. 482.
3. Eksporta rokasgrāmata. Ceļvedis eksportā. LIAA, 2015, 51.lpp.
4. Eiteman, D.K, Stonehill A. I., Moffett M.H., 2012. Fundamentals of Multinational Finance. 4th Edition, Prentice Hall, p.544.
5. Eiteman, D.K, Stonehill A. I. & Moffett M.H., 2013. Multinational Business Finance. 13th Edition, Prentice Hall.
6. Grath A. The Handbook of International Trade and Finance: The Complete Guide to Risk Management, International Payments and Currency Management, Bonds and Guarantees, Credit Insurance and Trade Finance. Glasgow, 2008, p. 198.
7. Guillermo C. Jimenez. ICC guide to Export/Import. Global Standards for International Trade. International Chamber of Commerce The world business organization. Fourth edition by Guillermo C.Jimenez. New York, 2012, 270.p.  
8. Madura J., Fox R. International Financial Management- Cengage Learning EMEA, UK, 2014. 671.p.
9. Moosa, I. International finance: an analytical approach. 3rd edition, 2010.
10. Ramberg J. ICC Guide to Incoterms 2010. Understanding and practical use. International Chamber of Commerce The world business organization.France, 2011, 215.p.
11. Rubanovskis A. Starptautiskā ekonomika: Valūtas tirgus. Rīga: EKA, 2004, 146 lpp.
12. Rupeika-Apoga R. Valūtas tirgus un valūtas darījumi. Rīga; Datorzinību centrs, 2003, 159 lpp.
13. Rupeika-Apoga R., Zelgalve E. Finanšu tirgus un tā analīzes metodes. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009, 117 lpp.

Papildliteratūra

1. Global Finance in the New Century: Beyond Deregulation / Edited by Assassi L., Nesvetailova A., Wigan D. Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan: CGPE, 2007, p.255.
2. International Economics: Theory and Policy, 9th edition / Paul Krugman, Maurice Obstfeld and Marc Melitz. Boston: Pearson/ Addison-Wesley, 2011, p. 701.
3. Jaunzems A., Vasermanis E. Riska analīze. Rīga: Euro Faculty, 2001, 196 lpp.
4. Kirton J., Farnham S., Burligton, VT. International Finance. 2009, p. 555.
5. Levi M.D. International Finance. USA: Routledge, 5th Edition, 2009, p. 567.
6. Levinson M. Guide to Financial Markets. Bloomberg Press, 2006, p. 250.
7. Madura J. International Financial Management. South-Western College Publishing, 6th. ed, 2000, p. 660.
8. Moffett M., Stonehill A., Eiteman D. Fundamentals of Multinational Finance. USA: Prentice Hall, 2011, p. 704.
9. Oļevskis G. Starptautiskā ekonomika. Rīga, 2000, 81 lpp.
10. Praude V. Finanšu instrumenti. I: ieguldījumi, darījumi, analīze. Rīga: Burtene, 2009, 446 lpp.
11. Praude V. Finanšu instrumenti. II: ieguldījumi, darījumi, analīze. Rīga: Burtene, 2010, 487 lpp.
12. Rupeika-Apoga R. Tirdzniecība ar valūtu kā uzņēmējdarbības veids. Rīga, 2006, 335 lpp.
13. Saļņikovs I. Starptautiskais valūtas tirgus FOREX: Valūtas dīlinga pamati. Rīga, 2000, 135 lpp.
14. Scott Hal S. International Finance: Transactions, Policy and Regulation. UK, 2010, p. 1276.
15. Valdez St. An Introduction to Global Financial Markets. Palgrave, 5th ed., 2007, p. 384.

16. Суэтин А.А. Международный финансовый рынок. Москва: КноРус, 2007, 263 стр.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bank for International Settlement: Foreign Exchange and Derivatives Reports, Annual Reports [tiešsaiste]. Pieejams http://www.bis.org.
2. Business Week / nedēļas izdevums. Business Week [tiešsaiste]. Bloomberg L.P. Businessweek ISSN 0007-7135. Pieejams: https://www.bloomberg.com/businessweek.
3. Dienas Bizness / Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005.
4. European Business / žurnāls. European Business Journal [tiešsaiste]. International Business Verlag GmbH. ISSN 0955-808X. Pieejams: http://www.european-business-journal.com.
5. Financial Times / laikraksts. Financial Times [tiešsaiste]. England based finance newspaper. London: The Financial Times Ltd. Pieejams: http://www.ft.com/home/europe.
6. Forbes / žurnāls. Rīga: SK Media, 2010. ISSN 1691-6018.
7. Incoterms. Pieejams: http://www.incoterms.org.
8. International Monetary Fund / International Monetary Fund: Annual Reports, International Financial Statistics, Working Papers, World Economic Outlook [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.imf.org/external/index.htm.
9. Kanādas Eksporta kreditēšanas aģentūras materiāli par eksporta finansēšanu. Pieejams: http://www.edc.ca/english/index.htm
10. Kapitāls / žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005. ISSN 1407-2505.
11. Komercbanku mājaslapas pēc savas izvēles, meklējot terminus „eksporta finansēšana” vai „eksporta akreditīvs”, „faktorings”.
12. Latvijas Autotransporta direkcija, informācija par starptautiskajiem autopārvadājumiem, tostarp CMR konvenciju. Pieejams: http://www.atd.lv/lat/normativieakti/starpvalstu%20noligumi/
13. Latvijas Banka / Latvijas Banka: Monetārais apskats, Maksājumu bilance [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.bank.lv/publikacijas/publikacijas/2561.
14. Latvijas Ekonomists / žurnāls. Rīga: Mamuts, 2005. ISSN 1025-8922.
15. Starptautiskā Tirdzniecības kamera („Incoterms” piegādes nosacījumu nomenklatūras apraksts) –http://www.iccwbo.org/incoterms.
16. Starptautiskā tirdzniecības palāta (The World Trade organization (WTO). Pieejams: http://www.wto.org
17. The Economist / nedēļas laikraksts. The Economist. London: Economist Newspaper Ltd. [tiešsaiste]. ISSN 0013-0613. Pieejams: http://www.economist.com.

18. Valsts ieņēmumu dienesta raksti par muitas procedūrām. Pieejams: http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=9&id=61&hl=1.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss akadēmiskā maģistra studiju programmas "Ekonomika" specializācijas virzienam "Finanšu menedžments un grāmatvedība"