Kursa kods Ekon5144

Kredītpunkti 2

Uzņēmējdarbības finanses

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareFinanses un kredīts

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums29.10.2018

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ingrīda Jakušonoka

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti apgūst zināšanas, prasmes un iemaņas komercsabiedrību finansēšanā, tostarp par šādiem aspektiem: aktīvu struktūru, darbības finansēšanu, finanšu rezultātu noteikšanu un izvērtēšanu, aktīviem un to rentabilitāti, finanšu nomu, kreditēšanas veidiem un finanšu sviru, kredīta dzēšanas metodēm, finanšu riskiem, finansēšanas tipiem un ar tiem saistītiem aprēķiniem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1) Padziļinātas zināšanas par uzņēmuma finanšu lomu uzņēmuma darbības procesā un par finanšu un kapitāla plānošanu, uzņēmuma finansēšanas avotu izvēli – diskusija nodarbībā.
2) Padziļinātas zināšanas par finanšu uzskaiti uzņēmumā, uzņēmuma finanšu pārskatu analīzi un rezultātu interpretāciju – kontroldarbs ar aprēķiniem.
3) Padziļinātas zināšanas par finanšu stabilitātes novērtēšanas metodēm un to pielietošanas iespējām dažādās situācijās – kontroldarbs ar aprēķiniem.
4) Prot izskaidrot finanšu sistēmas pamatprincipus, raksturot uzņēmumu finansēšanas tipus – kontroldarbs, eksāmens, diskusija nodarbībās.
5) Spēj veikt aprēķinus, analizēt iegūtos rezultātus, izprast cēloņus un izstrādāt priekšlikumus problēmu novēršanai vai situācijas uzlabošanai – kontroldarbs ar aprēķiniem, eksāmens, aprēķini nodarbībās.
6) Spēj izvēlēties uzņēmumam piemērotāko finansējuma veidu un izvērtēt veikto finanšu ieguldījumu efektivitāti un novērtēt uzņēmuma finansiālos un ekonomiskos rādītājus – kontroldarbs ar aprēķiniem, patstāvīgais darbs, diskusija nodarbībā.
7) Spēj pastāvīgi novērtēt cita cilvēka veikumu un par to sagatavot rakstveida slēdzienu (izstrādāto finanšu stabilitātes analīzi un tās slēdzienu pamatotību, piedāvāto praktisko risinājumu, kā arī izteikto priekšlikumu atbilstību sasniedzamajam rezultātam) – patstāvīgais darbs.
8) Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus, spēj atlasīt informāciju un prezentēt veiktos aprēķinus, izteiktos priekšlikumus – patstāvīgais darbs.

9) Prot pielietot iegūtās zināšanas, sekmīgi darboties uzņēmuma finanšu plāna izstrādē, pielietojot mūsdienīgas finanšu vadības metodes, maksimāli efektīvi plānojot un vadot uzņēmuma naudas plūsmu. Spēj veikt finanšu analīzi un interpretēt tās rezultātus, spēj izteikt priekšlikumus lēmumu pieņemšanai atbilstoši ekonomiskajām izmaiņām – praktiskie darbi, kontroldarbi, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Uzņēmuma finansiālās darbības galvenie virzieni, vide un darbības jomas. (lekcija 1 h)
2. Finanšu funkcijas. (lekcija 1 h)
3. Finanšu darba informatīvais nodrošinājums. (lekcija 1 h)
4. Uzņēmuma kapitāla formēšanas riski. (lekcijas 1 h, praktiskie darbi 1 h)
5. Kredītspēja un to ietekmējošie faktori. (lekcijas 1 h, praktiskie darbi 1 h)
6. Uzņēmuma kapitāla finansēšanas avoti. Kopfinansēšana. (lekcijas 1 h, praktiskie darbi 2 h)
7. Vidējā svērtā kapitāla cena (WACC). (lekcijas 1 h, praktiskie darbi 2 h)
8. Finanšu plānošana. (lekcijas 1 h, praktiskie darbi 1 h)
9. Finanšu analīze un lēmumu pieņemšana. (lekcijas 1 h, praktiskie darbi 1 h)
10. Uzņēmuma naudas plūsma un norēķini par saistībām. (lekcijas 1 h, praktiskie darbi 2 h)
11. Finanšu svira un tās efektivitāte. Kapitāla struktūras ietekme un pašu kapitāla rentabilitāti. (lekcijas 1 h, praktiskie darbi 1 h)

12. Maksātnespējas prognozēšanas modeļi. (lekcijas 1 h, praktiskie darbi 1 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti 2 kontroldarbi: 1) Uzņēmumu finanšu vadības teorētiskie jautājumi un uzdevumi: uzņēmuma finansēšanas tipa noteikšana; AL finansēšanas līmeņa noteikšana; kredīta dzēšanas grafiku aprēķini un sastādīšana; vidējās svērtās kapitāla cenas noteikšana; peļņas sadales un dividenžu lieluma noteikšana (25%). 2) Uzņēmuma darbības finansiālo rezultātu un rentabilitātes aprēķināšana un izvērtējums, bankrota prognozēšanas modeļi un to pielietošana finanšu analīzē; finanšu sviras un tās efekta rādītāju aprēķināšana un novērtēšana (25%).
Individuāli veikta pētījuma (referāta) prezentācija seminārā vai studentu zinātniskajā konferencē - Uzņēmuma finansēšanas modeļu analīze un darbības finanšu rezultātu analīze un prezentācija (10%).
Rakstisks eksāmens par visām studiju kursā apgūtajām tēmām (40%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apgūt un nostiprināt teorijas materiālu, atrisinot uzdevumus un pārbaudījumus. Sagatavošanās kontroldarbiem. Individuāli veikts pētījums - Uzņēmuma finansēšanas modeļu analīze un darbības finanšu rezultātu analīze un prezentācija (līdz 16 lpp.datorrakstā) un prezentācijas sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena, kontroldarbu un prezentācijas vidējais svērtais vērtējums ballēs (10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā).

Pamatliteratūra

1. Pike R. Corporate Finance and Investment: Decisions and Strategies. 8th edition. New York: Pearson Education Limited, 2015. 844 pp. ISBN 1-292-06416-1
2. Brealey R.A., Myers S.C., Marcus A.J. Fundamentals of Corporate Finance. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2007.
3. Brigham Eugene F., Houston Joel F. Fundamentals of Financial Management, Wiley, 2013. ISBN 13: 978-0-538-48243-1 http://books.google.com
4. Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole. Rīga: RTU Izdevniecība, 2013. 348 lpp. ISBN 978-9934-10-408-4
5. Brooks R. Financial Management: Core Concepts. 3rd edition. Boston: Pearson, 2016. 643 p. ISBN: 978-1-292-10142-2
6. Šneidere R. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lpp.
7. Saksonova S. Finanšu informācijas un pārskatu praktiskā izmantošana uzņēmumu finanšu lēmumu pieņemšanā. Rīga: Info tilts, 2014. 313 lpp. ISBN 978-9984-863-08-5
8. Пласкова Н.С. Cтратегический и текущий економический анализ: учебник. Москва: Эксмо, 2007. 656 c.

Papildliteratūra

1. Kassalis J. Uzņēmumu finanšu pārskatu analīzes modeļi un to pielietojums dažādām lietotāju grupām. Promocijas darbs. Rīga: LU, 2005. 213 lpp.
2. Šneidere R. Finanšu analīzes metožu vēsturiskā attīstība un to pielietojums uzņēmumu maksātspējas prognozēšanai. Latvijas Universitātes Raksti: zinātnisko rakstu krājums, Nr. 677, 2004. 403.-412.lpp.
3. Subatnieks K. Komercsabiedrības naudas plūsma: naudas plūsmas absolūto un relatīvo rādītāju izmantošana uzņēmuma finanšu analīzē. Rīga: Drukātava, 2008.
4. Stecenko I. Firmas apgrozāmā kapitāla pārvaldīšanas galvenie aspekti. Finansists, nr.6, 2004,18.-19.lpp.
5. Бригхэм Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: полный курс. ч.1. Санкт-Петербург, 1999. 497 с.
6. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками: учебное пособие. Москва: ТК Велби, Изд.Проспект, 2003. 160 с.
7. Риск-менеджмент: учебник. В.Н.Вяткин, И.В.Вяткин, В.А.Гамза, Ю.Ю.Екатеринославский, Дж.Дж.Хэмптон; под ред.И.Юргенса. Москва: ИТК «Дашков и К», 2003. 512 с.
8. Бюджетирование: шаг за шагом. Е.Добровольский, Б.Карабанов, П.Боровков, Е.Глухов, Е.Бреслав. 2е изд.дополн. Санкт-Петербург: Питер, 2014. 480 c.
9. Ковалев В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика. Москва: ОАО “Можайский полиграфический комбинат”, 2007. 1024 c. ISBN 9785482015056
10. Савицкая Г. В., Анализ хозяйственной деятельности предприятия. 7-е из. Mинск: ООО “Новое знание”. 704 с. 2002. ISBN 9854750094

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts. Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-.ISSN 1407-2041
2. Riska vadības rokasgrāmata. Lietišķās informācijas dienests. Rīga.
3. Žurnāls Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-5709
4. Žurnāls 'Kapitāls". IKK Izdevniecība SIA, Rīga ; ISSN 1407-2505
5. Ekonomikas ministrija. Pieejams: http://www.em.gov.lv
6. Finanšu ministrija. Pieejams: http://www.fm.gov.lv
7. Attīstības finanšu institūcija “Altum”. Pieejams: http://www.altum.lv
8. Vides un reģionālās attīstības ministrija. Pieejams: http://www.varam.gov.lv  
9. Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Pieejams: http://www.vraa.gov.lv  
10. Latvijas pašvaldību savienība. Pieejams: http://www.lps.lv
11. ES fondi. Pieejams: http://www.esfondi.lv

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmai „Ekonomika”