Kursa kods Ekon5143

Kredītpunkti 2

Audita process

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareFinanses un kredīts

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Romēna Šulca

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5082, Finanšu grāmatvedība I

Ekon5144, Uzņēmējdarbības finanses

Ekon6040, Risku vadības process

Kursa anotācija

Studiju kurss padziļinās zināšanas un paplašinās izpratni par audita procesu. Studenti izpētīs, analizēs un izvērtēs audita teorētiskos aspektus, to vēsturisko attīstību, plaši atspoguļojot teorētiskās atziņas, diskusijas, vērtējumus. Studija kursa ietvaros tiks apkopota un analizēta audita institucionālās sistēmas attīstība pasaulē un Latvijā, raksturoti audita jomu reglamentējošie normatīvie un tiesiskie pamatprincipi. Studiju kurss ir vērsts uz audita procesa atbilstību starptautiskiem revīzijas standartiem un Iekšējās audita Profesionālās prakses standartiem, Ētikas kodeksam.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studentiem būs
padziļinātas teorētiskās zināšanas un pietiekamas praktiskās iemaņas audita procesā:
• Zināšanas - par audita teorētiskiem aspektiem, to vēsturisko attīstību, audita institucionālās sistēmas attīstību, audita jomu reglamentējošiem normatīviem un tiesiskiem aspektiem, standartiem un Ētikas kodeksu.
• Prasmes -spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes; spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par audita procesiem, spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi, analizēt un novērtēt iekšējā un ārējā audita misiju, ņemot vērā organizācijas vērtību, nodrošinot uz riskiem balstītu un objektīvu pārliecību par finanšu pārskatu uzticamības pakāpi.
• Kompetence - spēj pastāvīgi formulēt un kritiski analizēt iegūtās teorētiskās, praktiskās zināšanas un pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi par standartu izmantošanu audita procesos; spēj analizēt audita procesu un tā lomu organizācijā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Audita procesa teorētiskie aspekti: audita terminu interpretācijas, papildinot ar vēsturiskās attīstības analīzi.
2 Audita definīcijas, to kopīgie un atšķirīgie elementi.
3 Audita vēsturiskā attīstība un īpatnības mūsdienās.
4 Ārējā un iekšējā audita procesa kopīgais un atšķirīgais.
5 Audita institucionālās sistēmas attīstības procesi pasaulē un Latvijā.
6 Zvērinātu revidentu asociācijas darbība. Iekšējo auditoru institūta darbība.
7 Starptautisko revīzijas standartu un Iekšējā audita profesionālās prakses starptautisko standartu attīstība.
8 Audita jomu reglamentējošie normatīvie un tiesiskie akti, kas nosaka audita sistēmu pasaulē un Latvijā.
9 Starptautiskie revīzijas standartu struktūra.
10 Finanšu pārskatu revīzija.
11 Revīzijas process: revīzijas dokumentācija, finanšu pārskatu revīzijas plānošana.
12 Revīzijas process :revīzijas pierādījumi, analītiskās procedūras.
13 Revīzijas process: revidenta atzinuma veidošana un ziņošana par finanšu pārskatiem.
14 Iekšējā audita Profesionālās prakses standartu struktūra. Ētikas kodekss.
15 Organizatoriskie standarti: organizāciju un indivīdu, kuri veic iekšējo auditu, raksturojums.
16 Darba izpildes standarti: iekšējā audita darbību būtība, kvalitātes kritēriji.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Studiju kursa apguves laikā tiek uzrakstīti 2 kontroldarbi (testveida), kas tiek novērtēti ar atzīmēm. 1) Starptautiskie revīzijas standarti. 2) Iekšējā audita Profesionālās prakses standarti. Jāsagatavo un jāiesniedz 1 ziņojums: “Audita procesa novērtējums: Finanšu pārskatu revīzija uzņēmumā ” vai “Audita procesa novērtējums: Iekšējā audits organizācijā".

Pamatliteratūra

1. Gray I. The audit process. Principles, practice and cases.6th Edition. United Kingdom: Cengage Learning EMEA, 2015. 920 p.
2. Mālderis G. Grāmatvedība, audits, revīzija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008.140 lpp.
3. Reding K. F.,Sobel P. J.,Anderson U. L., Head M. J.,Ramamoorti S., Salamasick M., Riddle C. Internal Auditing. Assurance &Advisory services. 3rd edition. The Institute of Internal Auditors Research Foundation. Florida, 2013. 315 p.
4. Pickett S.K.H.. The Internal auditing Handbook. 3rd edition. UK: A John Wiley and sons, Ltd, 2010. 1070 p.

Papildliteratūra

1. Alexander D., Britton A., Jorissen A. International Financial Reporting and Analysis. 4th Edition. United Kingdom: Cengage Learning EMEA, 2009. 894 p.
2. Harison W.T.Jr., Horngren T.C. Financial Accounting. 6th Edition. New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddle River, 2006. 720 p.
3. Wahlen M.J., Baginski P.S., Bradshaw T.M. Financial Reporting, Financial Statement Analysis, and Valuation A Strategic Perspective. USA: South-Western, Cengage Learning. 2011. 1261 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Auditing of companies' financial statements [tiešsaiste] [skatīts 20.02.2017.]. Pieejams: http://ec.europa.eu/finance/auditing/index_en.htm Eiropas Komisija (revīzijas joma)
2. International Federation of Accountants. IFAC [tiešsaiste] [skatīts 20.02.2017.]. Pieejams: https://ifac.org Starptautiskā grāmatvežu federācija.
3. Iekšējā audita profesionālās prakses starptautiskos standarti [tiešsaiste] [skatīts 20.02.2017.]. Pieejams: https://global.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Latvian.pdf

Piezīmes

ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmas "Ekonomika", ierobežotās izvēles studiju kurss specializācijas virzienā "Finanšu menedžments un grāmatvedība".