Kursa kods Ekon5143

Kredītpunkti 2

Audita process

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareFinanses un kredīts

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Romēna Šulca

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5082, Finanšu grāmatvedība I

Ekon5144, Uzņēmējdarbības finanses

Ekon6040, Risku vadības process

Kursa anotācija

Studiju kurss padziļina zināšanas un paplašina izpratni par audita procesu. Studenti izpēta, analizē un izvērtē audita teorētiskos aspektus, to vēsturisko attīstību, plaši atspoguļojot teorētiskās atziņas, diskusijas, vērtējumus. Studija kursa ietvaros tiek apkopota un analizēta audita institucionālās sistēmas attīstība pasaulē un Latvijā, raksturoti audita jomu reglamentējošie normatīvie un tiesiskie pamatprincipi. Studiju kurss ir vērsts uz audita procesa atbilstību starptautiskiem revīzijas standartiem, Iekšējā audita Profesionālās prakses standartiem un Ētikas kodeksu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Padziļināta izpratne par audita teorētiskajiem aspektiem, to vēsturisko attīstību. Speciālās literatūras apguve, kontroldarbs.
2. Padziļināta izpratne par audita institucionālās sistēmas attīstību, audita jomu reglamentējošiem normatīviem un tiesiskiem aspektiem, Starptautiskajiem revīzijas standartiem, iekšējā audita profesionālās prakses standartiem un Ētikas kodeksu. Kontroldarbs.
3. Paplašinātas zināšanas par audita metodēm un pieejām. Patstāvīgais darbs - tēžu sagatavošana par atsevišķu problēmu risināšanu.
4. Spēj diskutēt par audita procesu, pastāvīgi pielietot teorētiskās zināšanas un metodes, prast argumentēt un pamatot slēdzienus. Gadījumu analīze, grupu darbs.
5. Spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi, analizēt un novērtēt iekšējā un ārējā audita misiju, ņemot vērā organizācijas vērtību, nodrošinot uz riskiem balstītu un objektīvu pārliecību par finanšu pārskatu uzticamības pakāpi, kādu tie nodrošina potenciālajiem lietotajiem. Patstāvīgais darbs - ziņojumu sagatavošana un prezentēšana, aizstāvot galvenās tēzes.
6. Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus. Pastāvīgais darbs.
7. Spēj atlasīt informāciju un prezentēt veiktos aprēķinus, izteiktos priekšlikumus un komunicēt. Patstāvīgais darbs un grupu darbs.

8. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt iegūtās teorētiskās, praktiskās zināšanas un pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi par standartu izmantošanu audita procesos. Spēj parādīt, ka izprot audita procesu un tā lomu organizācijā. Kontroldarbs. Ziņojums – projekts.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Audita procesa teorētiskie aspekti: audita terminu interpretācijas, papildinot ar vēsturiskās attīstības analīzi.
2 Audita definīcijas, to kopīgie un atšķirīgie elementi.
3 Audita vēsturiskā attīstība un īpatnības mūsdienās.
4 Ārējā un iekšējā audita procesa kopīgais un atšķirīgais.
5 Audita institucionālās sistēmas attīstības procesi pasaulē un Latvijā.
6 Zvērinātu revidentu asociācijas darbība. Iekšējo auditoru institūta darbība.
7 Starptautisko revīzijas standartu un Iekšējā audita profesionālās prakses starptautisko standartu attīstība.
8 Audita jomu reglamentējošie normatīvie un tiesiskie akti, kas nosaka audita sistēmu pasaulē un Latvijā.
9 Starptautiskie revīzijas standartu struktūra.
10 Finanšu pārskatu revīzija.
11 Revīzijas process: revīzijas dokumentācija, finanšu pārskatu revīzijas plānošana.
12 Revīzijas process :revīzijas pierādījumi, analītiskās procedūras.
13 Revīzijas process: revidenta atzinuma veidošana un ziņošana par finanšu pārskatiem.
14 Iekšējā audita Profesionālās prakses standartu struktūra. Ētikas kodekss.
15 Organizatoriskie standarti: organizāciju un indivīdu, kuri veic iekšējo auditu, raksturojums.
16 Darba izpildes standarti: iekšējā audita darbību būtība, kvalitātes kritēriji.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi, akumulējošs studiju rezultātu vērtējums. Studiju kursa apguves laikā tiek uzrakstīti 2 kontroldarbi (testveida), kas tiek novērtēti ar atzīmēm. 1) Starptautiskie revīzijas standarti (20%). 2) Iekšējā audita Profesionālās prakses standarti (20%). Jāsagatavo un jāiesniedz ziņojums-projekts “Audita procesa novērtējums: Finanšu pārskatu revīzija uzņēmumā” vai “Audita procesa novērtējums: Iekšējais audits organizācijā" (60%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apgūt un nostiprināt teorijas jautājumus, studēt literatūru, gatavojoties kontroldarbiem. Izstrādāt individuālo darbu un prezentēt to.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Akumulējošs studiju rezultātu vērtējums (100%). 2 kontroldarbi (20% + 20%). Patstāvīgais darbs (60%).
10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Pamatliteratūra

1. Bruna I. Enterprise Internal Audit and Control. Riga, University of Latvia, 2010, pp.166.
2. Gray I. The audit process. Principles, Practice and Cases. 6th Edition. Cengage Learning EMEA, United Kingdom, 2015, pp. 920.
3. Mālderis G. Grāmatvedība, audits, revīzija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008, 144 lpp.
4. Reding K., F., Sobel P., J. Anderson U. L., Head M. J., Ramamoorti S., Salamasick M., Riddle C. Internal Auditing. Assurance & Advisory Services. Third edition. The Institute of Internal Auditors Research Foundation. Florida, 2013, pp.315.
5. Rittenberg L. COSO Internal Control-integrated Framework. Turning Principles into Positive Action. The Institute of Internal Auditors Research Foundation. Florida, 2013, pp. 80.
6. Sawyer Lawrence B., Dittenhofer Mortimer A., Scheiner James H. Sawyer’s Internal auditing. The Practice of Modern Internal Auditing. The Institute of Internal Auditors. Florida, 2003, pp.1446.

7. Spencer K.H. Pickett. The Internal Auditing Handbook. Third edition. A John Wiley and sons, Ltd, UK, 2010, pp.1070.

Papildliteratūra

1. Alexander D.,Britton A.,Jorissen A. International financial Reporting and Analysis.Fourth Edition.Cengage Learning EMEA, United Kingdom,2009, pp.894.
2. Arens A.A., Loebbecke K.J. Auditing. An Integrated Approach. Seventh Edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1997, pp.823.
3. Boynton W.C, Kell W.G. Modern Auditing. Sixth Edition. John Wiley&Sons,Inc. USA,1996,pp.928.
4. Guy D.M., Alderman C.W., Winters A.J. Auditing. Fourth Edition. The Dryden Press. Harcourt brace College Publishers, USA, 1996, pp.889.
5. Harison W.T.Jr.,Horngren T. C.,Financial Accounting. Sixth Edition.Prentice Hall,Upper Saddle River, New Jersey, 2006,pp.720.
6. Starptautisko revīzijas, apliecinājuma pakalpojumu un Ētikas oficiālo paziņojumu rokasgrāmata. Starptautiskā grāmatvežu federācija, 2003, 742 lpp.

7. Wahlen M.J.,Baginski P.S.,Bradshaw T.M. Financial Reporting, Financial Statement Analysis, and valuation A Strategic Perspective. South-Western, Cengage Learning. USA, 2011, pp.1261.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Eiropas Komisijas mājaslapa (revīzijas joma). Pieejams: http://ec.europa.eu/finance/auditing/index_en.htm
2. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 537/2014 par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās un ar ko atceļ Komisijas lēmumu 2005/909/EK. Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.158.01.0077.01.LAV
3. Ētikas kodekss. Pieejams: https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx
4. Globālais iekšējais auditoru institūts. Pieejams:https://global.theiia.org/standards-guidance/Pages/Standards-and-Guidance-IPPF.aspx
http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/gramatvedibas_ un_revizijas_politika/revizijas_politikas/
5. Iekšējā audita likums (2012) Pieejams: http://likumi.lv
6. Iekšējā audita politika. Pieejams: http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/iekseja_audita_politika/
7. Iekšējā audita politika. Pieejams:http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/iekseja_audita_politika/
8. Iekšējā audita profesionālās prakses starptautiskos standarti. Pieejams: https://global.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Latvian.pdf
9. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas mājaslapa. Pieejams: http://www.lzra.lv/
10. Noteikumi par revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudi. MK 17.06.2009. noteikumi Nr.536 Pieejams: http://likumi.lv
11. Par Pasākumu plānu iekšējā audita sistēmas pilnveidošanai: MK 24.02.2010. rīkojums Nr.114. Pieejams: http://likumi.lv
12. Iekšējā audita veikšanas un novērtēšanas kārtība. MK 09.07.2013. noteikumi Nr.385. Pieejams: http://likumi.lv
13. Iekšējo auditoru sertifikācijas kārtība. MK 30.04.2013. Noteikumi Nr.238. Pieejams: http://likumi.lv
14. Revīzijas jomu Latvijas un Eiropas Savienības reglamentējošie normatīvie akti. Pieejams: http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/gramatvedibas_un_revizijas_politika/revizijas_politikas/normativie_akti/
15. Revīzijas pakalpojumu likums. Likuma nosaukums 15.12.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2017. (03.05.2001.) Pieejams: http://likumi.lv

16. Starptautiskās grāmatvežu federācijas mājas lapa. Pieejams: https://ifac.org

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss akadēmiskā maģistra studiju programmai “Ekonomika” specializācijas virzienā „Finanšu menedžments un grāmatvedība” pilna laika studentiem