Kursa kods Ekon5142

Kredītpunkti 3

Budžeta un nodokļu politika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareFinanses un kredīts

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits18

Semināru un praktisko darbu stundu skaits18

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2019

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Anita Kreicberga

Mg. sc. soc.

Kursa anotācija

Studiju kurss paplašina zināšanas par budžeta un nodokļu teoriju, dod padziļinātu izpratni par budžeta un nodokļu politiku Latvijas Republikā un pasaulē, palīdz vērtēt, detalizēti analizēt un strukturēt notiekošos procesus budžeta un nodokļu politikā, kā arī prognozēt budžeta un nodokļu politiku konkrētos ekonomiskos apstākļos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Padziļināta izpratne par starptautisko, nacionālo un reģionālo fiskālo instrumentu teorētisko un vēsturisko pamatojumu. Diskusija nodarbībā, grupu darbs, kontroldarbs
2. Padziļināta izpratne par budžetu un nodokļu politikas lomu nacionālajā un globālajā fiskālajā telpā. Referātu prezentācijas
3. Prasme patstāvīgi vērtēt valsts un pašvaldību budžetus, pastāvošo nodokļu sistēmu. Diskusijas nodarbībās, kontroldarbs
4. Prasme argumentēti skaidrot realizētās budžeta un nodokļu politikas. Referāti, prezentācijas
5. Prasme loģiski, argumentēti un pamatoti pētīt izvēlētās tēmas un iesaistīties grupu darbā. Referātu izstrāde, diskusijas nodarbībās, grupu darbs
6. Prasme plānot darbam paredzēto laiku, piedalīties diskusijās un prezentēt pētījumus. Referātu prezentācijas
7. Spēj patstāvīgi sagatavot divas pētniecības tēmas (budžets, nodokļi), izmantojot iegūtās zināšanas par teorētiskajiem un vēsturiskajiem aspektiem. Referāti, grupu darbs, diskusijas

8. Spēj integrēt iegūtās zināšanas nodokļu un budžetu politiku nacionālajā un starptautiskajā telpā, identificēt problēmas, saskatīt kopsakarības, argumentēt savu viedokli, aktīvi iesaistoties diskusijās. Referāti, grupu darbs, diskusijas

Kursa saturs(kalendārs)

1. Budžeta jēdziens, būtība un loma valstī. Latvijas Republikas budžeta sistēma, gadskārtējā valsts budžeta analīze, prioritātes, valsts kopbudžets (Lekcijas 5 stundas, praktiskie darbi 4 stundas)
2. Nodokļu būtība, lomas, īpašības, to izpēte, posmi, fiskālās un ekonomiskās funkcijas, to ietekmes un izpausmes veidi valstī (Lekcijas 5 stundas, praktiskie darbi 2 stundas)
3. Latvijas Republikas nodokļu sistēmas dialektika, uzbūve, valsts realizētā politika, izmantotie instrumenti (Lekcijas 4 stundas, praktiskie darbi 2 stundas)
4. Nodokļu administrēšanas saturs, būtība, mehānismi, modernie administrēšanas modeļi, prakse Latvijā un pasaulē (Lekcijas 4 stundas, praktiskie darbi 2 stundas)
5. Semināri un diskusijas: referātu - patstāvīgo pētījumu par budžeta politikas izvērtējumu, tās sasaisti ar aktualitātēm un problemātiku Latvijā un pasaulē, prezentācijas (Praktiskie darbi 4 stundas)

6. Semināri un diskusijas: referātu - patstāvīgo pētījumu par nodokļu politikas izvērtējumu, tās sasaisti ar aktualitātēm un problemātiku Latvijā un pasaulē, prezentācijas (Praktiskie darbi 4 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1) Jāuzraksta kontroldarbs par budžeta politikas bloka tēmām, problemātiku
2) Jāuzraksta kontroldarbs par nodokļu politikas bloka tēmām, problemātiku
3) Jāprezentē referāts un jāpiedalās diskusijā, izvēloties no budžeta teorijas un politikas bloka tēmām, par aktualitātēm un pieredzi Latvijā un pasaulē
4) Jāprezentē referāts un jāpiedalās diskusijā, izvēloties no nodokļu teorijas un politikas bloka tēmām, par aktualitātēm un pieredzi Latvijā un pasaulē

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Sagatavot 7- 10 lappušu referātu un prezentāciju par budžeta politiku.
Sagatavot 7- 10 lappušu referātu un prezentāciju par nodokļu politiku.
Referātu izstrādāšanai izmantot klasiskās teorijas avotus, zinātnisko publikāciju datu bāzes, statistikas datus, aktuālo informāciju periodikā un interneta avotos.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Budžeta politikas bloka tēmas, problemātika (Māstrihtas kritēriji; budžeta loma un funkcijas; budžeta periods; budžetu ietekmējošie faktori; budžeta stāvoklis; budžeta deficīta seguma metodes un likvidēšanas līdzekļi; budžeta divu līmeņu sistēmas; valsts un pašvaldību budžeti; valsts konsolidētais kopbudžets; budžeta ieņēmumi, izdevumi, klasifikācijas un veidi; finanšu izlīdzināšanas mehānisms). Kontroldarbs – īpatsvars 20% no kopapjoma
2. Nodokļu politikas bloka tēmas, problemātika (nodokļu izcelsme, dialektika, sistēmas; nodokļu pētniecība; Ā. Smita postulāti; nodokļu uzlikšanas pamatprincipi; nodokļu politikas mērķi, instrumenti, veidošanas tendences, likumiskie aspekti; nodokļu globalizācija, harmonizācija; nodokļu klasifikācijas; nodokļu elementi; nodokļu administrēšanas saturs un būtība) Kontroldarbs – īpatsvars 20% no kopapjoma
3. Visas budžeta teorijas un politikas bloka tēmas, aktualitātes un pieredze Latvijā un pasaulē. Referāts, prezentācija, diskusija – īpatsvars 30% no kopapjoma
4. Visas nodokļu teorijas un politikas bloka tēmas, aktualitātes un pieredze Latvijā un pasaulē. Referāts, prezentācija, diskusija – īpatsvars 30% no kopapjoma

10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Pamatliteratūra

1. Brigsa S. Publiskās finanses. Mācību līdzeklis. Rīga: Valmiera: Vidzemes Augstskola, 2011. 133 lpp.
2. Kavale L, Joppe A. Nodokļu politikas un administrēšanas pamati. Mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 80 lpp.
3. Kavale L. Budžets un finanses. Mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 44 lpp.
4. Ketners K., Pētersone M. Eiropas politikas nodokļu politika. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU izdevniecība, 2014. 207 lpp.
5. Mikesell J. L. Fiscal Administration. Analysis and Applications for the Public Sector. USA: Thomson Higher Education, 2007. 686 p.
6. Sīpola E. Mūsdienu nodokļu teorija. Rīga: RTU, 2001. 160 lpp.

Papildliteratūra

1. Gončarovs G. Finanšu teorija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2000. 107 lpp.
2. Hite K. A., Seitz J. L. Global Issues. Fifth edition.Wiley Blackwell, 2016. 335 p.
3. Olney M. L. Macroeconomics as a Second Language. Wiley, 2011 334 p.
4. Harvey S. Public Finance. Rosen and Ted Gayer, 2009. 595 p. ISBN 9780073511351,
5. Tanzis V. Budget and Tax Policy for Developing Countries. Washington, 2001. 18 p.
6. Сатклифф М., Доннеллан М. Еффективная финансовая деятельность. Москва: Вершина, 2009. 494 с.
7. Williamson S. D. Macroeconomics. Sixth edition. Pearson: Education Limited, 2018. 727 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums „Latvijas Vēstnesis”. ISSN 1407-0391 Pieejams: https://www.lv.lv/
2. The Economist. London: Economist Newspaper Ltd. ISSN 0013-0613. Pieejams: http://www.economist.com/?sa_campaign=econsubs/europe/subspage/imglink
3. iFinanses. Rīga: izdevniecība iŽurnāli. ISSN 2255-985X Pieejams: http://ifinanses.lv
4. LR normatīvie akti. Piejams: http://www.likumi.lv

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmai “Ekonomika” specializācijas virzienā “Finanšu menedžments un grāmatvedība”