Kursa kods Ekon5131

Kredītpunkti 2

Sociālais mārketings

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareTirgzinība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums22.05.2012

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Gunta Grīnberga-Zālīte

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5086, Integrētā mārketinga komunikācija

Ekon5137, Mārketinga pētījumi un tirgus prognozēšana

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina studējošos ar sociālā mārketinga funkcijām un sociālā mārketinga projektu un programmu īstenošanas principiem. Studējošie gūst izpratni par sociālā mārketinga sistēmu, tās elementiem, iekšējiem un ārējiem faktoriem. Pēc studiju kursa apgūšanas studējošie pratīs izvēlēties piemērotāko sociālā mārketinga stratēģiju uzstādīto mērķu sasniegšanai, kā arī izveidot sociālā mārketinga pasākumu vadības sistēmu. Studiju kursa noslēgumā studējošie izstrādās praktisku sociālā mārketinga projektu, kurā nostiprinās kursa ietvaros apgūtās teorētiskās zināšanas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par sociālā mārketinga teorētiskajām nostādnēm un sociālā mārketinga problēmu risinājuma praktiskajiem paņēmieniem; prasmes – prot analizēt sociālā mārketinga elementu kompleksu un vadības sistēmu; kompetence – tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai radītu jaunas pieejas sociālā mārketinga problēmu risināšanai. Spēj izstrādāt, vadīt un izvērtēt sociālā mārketinga kampaņu vai programmu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Sociālā mārketinga jēdziens. Sociālā mārketinga evolūcijas virzītājspēki un aktualitātes.
2 Ārējās vides faktoru ietekme uz kopienas labklājību.
3 Komerciālā un sociālā mārketinga atšķirīgās funkcijas.
4 Sociālo izmaiņu veicināšanas instrumenti: kopienas izglītošanas pasākumi, motivēšana, politisko lēmumu virzīšana.
5 Sociālā mārketinga kampaņas stratēģijas izstrāde.
6 Šiltona 3-soļu modelis: Kāpēc? Ko? Kā?
7 Sociālā mārketinga komunikācijas process.
8 Sociālā mārketinga komunikācijas kanālu raksturojums, to iespējas un ierobežojumi.
9 Kopienas uzmanības piesaistes un rīcības veicināšanas teorijas.
10 Socioloģisko pētījumu organizēšana sociālā mārketinga projektu īstenošanā.
11 Pētījuma mērķa un uzdevumu formulēšana, pētījuma metodoloģijas izstrāde, pētījuma veikšana un datu interpretācija.
12 Sociālā mārketinga ētika. Produktu un attieksmes alternatīvu konkurence.
13 Korporatīvā sociālā atbildība.Uzņēmuma sociālās lomas un sponsorēšanas pasākumi.
14 Uzņēmuma darbības sociālā pārskata sagatavošana.
15 Sociālā mārketinga kampaņu un programmu izstrāde un plānošana.
16 Sociālā mārketinga kampaņas rezultātu izvērtēšana. Sociālā mārketinga pasākumu pēctecības nodrošināšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā studentu zināšanu pārbaude tiek veikta ar kontroldarbu palīdzību. Pirmajā kontroldarbā studentiem daļa jautājumu tiek uzdota jautājumu – atbilžu formā, daļa – stāstošā formā, daļa – problēmsitāciju risināšanas formā. Otrajā kontroldarbā studentu zināšanas tiek vērtētas testa veidā.
Kursa noslēgumā paredzēta ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. G.Grīnberga-Zālīte. Sociālais mārketings lauku iedzīvotāju interešu harmonizācijai. Jelgava, LLU, 2014, 46 lpp.
2. Evans D., McKee. Social Media Marketing. The Next Generation of Business Engagement. Wiley Publishing, 2010. E-grāmata, pieejama: https://www.pauladaunt.com/books/Social%20Media%20Marketing.pdf
3. Rob Donovan, Nadine Henley. Principles of Social marketing. New York: Cambridge University Press, 2010.

Papildliteratūra

1. Rožukalne A. Kas? Kur? Kāda? Mūsdienu mediju auditorija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2011. 350 lpp.
2. Bakari M. The Dilemma of Sustainablity in the Age of Globalization. Lanham: Lexington Books, 2017, pp.225.
3. Baran, Roger J. Customer Relationship Management : the foundation of contemporary marketing strategy, 2nd edition. New York ; London : Routledge/Taylor & Francis Group, 2017, 499p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505. LLU FB, šifrs: 10/344
2. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
3. “Journal of Marketing Theory and Marketing Practice”. [ tiešsaiste]. Association of Marketing Theory and. Practice. US. ISSN: 10696679 [skatīts 27.06.2018.] Pieejams: EBSCO Business Source Complete datu bāzē http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bth

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskās maģistra studijas programmas „Ekonomika” specializācijas virzienā ”Ilgtspējīga teritorijas attīstība un mārketings”.