Kursa kods Ekon5123

Kredītpunkti 4

Investīcijas lauku attīstībai

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareAgrārā ekonomika

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums30.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Irina Pilvere

Dr. oec.

Kursa anotācija

Maģistranti iegūst padziļinātu izpratni par lauksaimniecības un lauku attīstības politiku ES un tās realizāciju Latvijā. ES Kopējās lauksaimniecības politika attīstītās, notiek tās reformas, tāpēc ir svarīgi saprast šo reformu īstenošanas rezultātus, atbalsta sistēmas teorētiskos un praktiskos aspektus Latvijā. Maģistranti iegūst praktiskas iemaņas atbalsta iesniegumu un projektu sagatavošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistranti iegūst padziļinātas zināšanas un izpratni par lauksaimniecības un lauku attīstības politiku ES un tās realizāciju Latvijā, tās finanšu instrumentiem – ES atbalstu un valsts subsīdijām, to izmantošanas nosacījumiem un daudzveidīgo normatīvo regulējumu, investīciju atbalsta pasākumiem lauku attīstībai.
Maģistranti spēj praktiski izmantot iegūtās zināšanas savos uzņēmumos un lauku saimniecībās, lai sagatavotu atbalsta iesniegumus un projektus valsts un ES atbalsta pasākumu finansējuma ieguvei. Spēj orientēties un izprot atbalsta saņemšanas nosacījumus, lēmumu pieņemšanas procesu projektu apstiprināšanā, projektu realizācijas, maksājumu saņemšanas un uzraudzības nosacījumus.
Rezultātā maģistrants ir kompetents patstāvīgi plānot, prognozēt un organizēt uzņēmuma finanšu plūsmu par valsts un ES atbalsta piesaisti visizdevīgākajā veidā, izmantojot jaunāko normatīvo aktu nosacījumus, lai patstāvīgi sagatavotu nepieciešamos dokumentus atbalsta finansējuma piesaistei.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Lauksaimniecības un lauku attīstība Latvijā
2 Lauksaimniecības attīstībai un laukiem pieejamo finanšu instrumentu vispārīgs raksturojums
3 ES KLP attīstība un reformas, pīlāri, finanšu instrumenti
4 ES finansēta investīciju projekta nosacījumi, projektu konkursu izsludināšana,apstiprināšana, atlase, vērtēšana
5 ES finansēta investīciju projekta organizācijas plānošana
6 Investīciju projekta vadība, grāmatvedības uzskaite un lēmumu pieņemšana
7 Investīciju projekta dzīves cikls un attīstības fāzes
8 Investīciju projekta pamatojuma definēšana, vispārējā apraksta veidošana, mērķi
9 Ražošanas apjomu, ienākumu un izmaksu plānošana
10 Investīciju projekta budžeta/tāmes veidošana un precizēšana
11 Finanšu plūsma un uzskaite
12 Iepirkuma procedūra ES finansētos projektos
13 Prezentācijas par lauku attīstības atbalsta pasākumiem
14 Tiešo maksājumu saņemšanas nosacījumi, pieteikšanās
15 Tiešo maksājumu ieviešana, vērtēšana, atbalsta piešķiršana, kontrole
16 Prezentācijas par tiešajiem maksājumiem

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Novērtējums ir akumulējošs, ko veido darbs semestra laikā un eksāmens, visi iegūtie punkti tiek skaitīti kopā- 1 punkts atbilst eksāmena atzīmes 1 ballei: •katrs ziņojums seminārā maksimāli -1 punkts katram (2 ziņojumi); •projekta izstrāde tiek vērtēta maksimāli ar 3 punktiem; •jāraksta 3 kontroldarbi par galvenajām studiju kursa sadaļām, par ko var iegūt max 5 punktus. Semestra laikā padarītais veido automātisku eksāmena rezultātu (punkti = balles)
Ja studējošais nav apmierināts ar semestra laikā iegūto vērtējumu, viņš kārto eksāmenu. Pie eksāmena ir pielaisti studenti, kuri semestra laikā ir izstrādājuši projektu un snieguši 2 mutiskus ziņojumus par attiecīgā studiju kursa sadaļām. Eksāmenā var iegūt maksimāli 5 punktus, kas aizvieto kontroldarbos iegūto vērtējumu. Tādējādi, kārtojot eksāmenu, studējošā vērtējums veidojas no max 5 punktiem, kas iegūti semestra laikā un eksāmenā iegūtiem max 5 punktiem.

Pamatliteratūra

1. Severini S., Henke R., Sorrentino A. The Common Agricultural Policy After the Fischler Reform: National Implementations, Impact Assessment and the Agenda for Future Reforms. Burlington, Vt: Routledge, 2011. eBook Academic Collection (EBSCOhos.
2.Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem: LR Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumi Nr.126 [tiešsaiste]. Pieņemts 10.03.2015.Stājas spēkā 28.03.2015. [Skatīts 10.06.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=273050
3. Pilvere I., Upīte I., Tetere V. Protekcionisma instrumentu ietekme primāro un sekundāro sfēru ilgtspējīgā attīstībā. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte. Jelgava: SIA Drukātava, 2012. 191 lpp.
4. Latvia - Rural Development Programme (National) 2014.-2020.gadam [tiešsaiste] [skatīts 10.0,02016.]. Pieejams: http://www.reterurale.it/downloads/RDP/rdp%20Lettonia.pdf

Papildliteratūra

1. Lauku atbalsta dienesta aktuālā informācija: http://www.lad.gov.lv
2. ZM aktuālā informācija: http:// www.zm.gov.lv
3. FM aktuālā informācija: http: //www.fm.gov.lv, http: // www.esfondi.lv

Periodika un citi informācijas avoti

1. Saimnieks LV: esi saimnieks savā zemē. Rīga: Saimnieks LV izdevniecība. ISSN 1691-1598
2. Agrotops: žurnāls zemniekiem un lauku uzņēmējiem. Rīga: AS Lauku avīze. ISSN 1407 - 5164
3. Latvijas Avīze: nacionāli konservatīvs dienas laikraksts. Rīga: Izdevniecība AS „Lauku Avīze”. ISSN 1691 – 1229. Pieejams: http://www.la.lv/

Piezīmes

Obligāts A daļas studiju kurss Lauksaimniecības fakultātes akadēmiskajā un profesionālajā maģistra studiju programmā “Lauksaimniecība”.