Kursa kods Ekon5121

Kredītpunkti 2

Biznesa novērtēšana

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaFinanses un kredīts24121227/09/2011Finanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author viesasoc. prof.

Viktorija Raņķevica

Ekonomikas doktors

Papildliteratūra

1. Еванс Ф., Бишоп Д. Оценка компаний при слияниях и поглощениях. Mосква: Алъпина паблишер, 2004. 331 с.
2. Тесты и задачи по оценочной деятельности. В. Е. Есипов, Г. А. Маховикова, В. В. Терехова. Санкт-Петербург: Питер, 2002. 123 lpp.
3. Corrado J.C. Fundamentals of Investments Valuation & Management. Bradford D. J. 2nd. New York: McGraw – Hill Irwin, 2002.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Latvijas Ekonomists . Rīga: Mamuts, 2005-. ISSN 1025-8922.
3. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-2505.

Piezīmes

EF akadēmiskā izglītības maģistra studiju programma „Ekonomika", grāmatvedības un uzskaites teorijas un finanšu un kredīta apakšprogrammu studentiem, ierobežotās izvēles kurss (B daļa).

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt izpratni par biznesa novērtēšanu un tā vērtības palielināšanu. Kurss dod zināšanas par biznesa vērtēšanas metodēm un to pielietošanas gadījumiem, kā arī attīsta prasmi analizēt procesus vadības līmenī, kas vērsti uz biznesa vērtības palielināšanu, izstrādājot nākotnes attīstības stratēģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs: zināšanas par starptautisko biznesa vērtēšanas metožu pielietošanu, biznesa vērtības ietekmējošiem faktoriem; prasmes analizēt un izskaidrot faktorus, kas ietekmē biznesa vērtību, identificēt komponentes, kas ietekmē uzņēmuma vērtības palielināšanu, izskaidrot nemateriālo aktīvu nozīmīgumu; kompetence: iegūtas zināšanas par biznesa vērtēšanas metodēm un to pielietošanas gadījumiem, spēja identificēt un klasificēt biznesa vērtības ietekmējošos faktorus, analizēt procesus vadības līmenī, kas vērsti uz biznesa vērtības palielināšanu.

Kursa plāns

1 Biznesa novērtēšanas gadījumi un mērķi. Vērtēšanas subjekts un objekts.
2 Biznesa vērtēšanas regulējošie principi un standarti.
3 Tirgus vērtības definīcija. Vērtējuma atskaites galvenās sastāvdaļas.
4 Biznesa novērtēšanas procesam nepieciešamās informācijas sagatavošana.
5 Uzņēmuma finanšu pārskatu normalizācija un transformācija.
6 Finanšu pārskatu saīsinātā analīze un biznesa novērtēšanas metodes izvēle. 1.kontroldarbs.
7 Biznesa novērtēšanas metodes. Aktīvu metode, tās pamatprincipi.
8 Nekustamā īpašuma vērtēšanas bāze.
9 Biznesa novērtēšana ar tirgus datu salīdzināšanas metodi.
10 Biznesa novērtēšanas ieņēmumu metode, tās novērtēšanas bāze. Kapitalizācijas metode.
11 Biznesa novērtēšana ar ienākumu diskontēšanas metodi.
12 Nemateriālie, neuzskaitītie aktīvi, to nozīme biznesa vērtības struktūrā
13 Biznesa vērtību raksturojošie rādītāji.
14 Biznesa vērtību ietekmējošie faktori. 2.kontroldarbs.
15 Biznesa novērtējuma izstrādāšana.
16 Patstāvīgo darbu prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. 1) tematiskie kontroldarbi (testi) 2 semestra laikā; 2) katram maģistrantam patstāvīgi jāizstrādā biznesa novērtējums, jāiesniedz noformēts rakstiskā veidā un jāprezentē auditorijā.

Pamatliteratūra

1. Finanšu vadības rokasgrāmata. V.Jerošenko ... [u.c.]. Rīga : Dienas Bizness, 2004. 2 sēj.
2. Damodaran A. Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset 2nd edition. New York: John Wiley &Sons, 2002.991 p.
3. Есипов В., Маховикова Г., Терехова В. Оценка бизнеса. 2-е изд. СПб.: Питер, 2006. 464 с.
4. Оценка бизнеса. Под редакцией проф. А.Г.Грязновой, проф.М.А.Федотовой. Москва:Финансы и статистика. 2002. 504 с.