Kursa kods Ekon5093

Kredītpunkti 2

Starptautiskais mārketings

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareTirgzinība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums11.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Gunta Grīnberga-Zālīte

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par starptautiskā mārketinga attīstību un nozīmi ekonomikas globalizācijas apstākļos. Maģistranti apgūst starptautiskā mārketinga teorijas pamatprincipus un apgūst starptautisko tirgu analīzes metožu pielietošanu praksē mārketinga lēmumu pieņemšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par starptautiskās vides analīzi, galvenajām starptautiskā mārketinga stratēģijām; produktu virzīšanas pamatprincipiem starptautiskajā tirgū.
• Prasmes – patstāvīgi pielietojot iegūtās zināšanas, veikt starptautiskā tirgus analīzi un prast pielietot analīzes metodes, izdarīt secinājumus un pieņemt mārketinga lēmumus.
• Kompetence – par starptautiskā mārketinga nozīmi un galvenajiem konceptiem. Spēj demonstrēt zināšanas par mārketinga elementu kompleksa vadīšanas principiem starptautiskajā tirgū un izvērtēt šo konceptu izmantošanas iespējas starptautiskā tirgus analīzē. Veikt starptautiskā tirgus vides izpēti, izmantojot skrīninga modeļus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Globalizācija un starptautiskās tirdzniecības attīstības tendences;
2 Mārketinga pētījumi un ārvalstu tirgus analīze;
3 Starptautiskā tirgus segmentēšanas pazīmes: sociāli-ekonomiskās, kultūras, demogrāfiskās, ģeogrāfiskās, rīcības;
4 Globālā konkurence un konkurētspēja. Konkurences analīzes metodes makro, mezo, mikro līmeņos;
5 Pamatnosacījumi starptautiskās tirgvedības uzsākšanai. Korporatīvā, biznesa un funkcionālā līmeņu stratēģiju izstrāde;
6 Kultūratšķirību nozīme mārketinga stratēģijas izstrādē. Hofstēdes 4+1 kultūras dimensiju izvērtējuma modelis;
7 Produkta starptautiskā piedāvājuma veidošana: adaptācija un standartizācija. Produkta starptautiskais dzīves cikls;
8 Zīmola izveides un reģistrēšanas tiesiskie aspekti. Starptautiskās zīmolvedības stratēģijas;
9 Cenu politikas izstrāde starptautiskajā tirgū. Cenu stratēģiju veidi, mērķi;
10 Starptautiskie sadales kanāli. Produkta vērtības ķēdes vadīšana;
11 Virzīšanas metožu izmantošanas īpatnības starptautiskajā mārketingā. Starptautiskās virzīšanas kompleksa izstrāde;
12 Horizontālās un vertikālās integrācijas iespējas produktu starptautiskajā mārketingā;
13 Starptautiskā mārketinga vadības sistēma: plānošana, organizēšana, koordinēšana, kontrole;
14 Inovācijas un jaunu produktu izveide: produktu portfolio analīze, pieprasījuma izmaiņu prognozēšana;
15 Klientu attiecību vadīšana starptautiskajā mārketingā. Produkta kvalitātes un klientu apmierinātības novērtēšana;
16 Starptautiskā mārketinga ētikas problemātika un korporatīvā sociālā atbildība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā maģistrantu zināšanu pārbaude tiek veikta ar kontroldarbu palīdzību, kuros daļa jautājumu tiek uzdota jautājumu - atbilžu forma, daļa- aprēķinu uzdevumu formā. Ja maģistrants ir kavējis nodarbības, kurās veikta zināšanu pārbaude (kontroldarbi) un, ja kavējumam bijis pietiekoši pamatots iemesls (slimība, piedalīšanās konferencēs, konkursos), mācībspēka noteiktajā konsultāciju laikā maģistranta zināšanas par kontroldarbā ietvertajiem jautājumiem tiek pārbaudītas mutiskā formā. Semestra laikā maģistrantiem jāuzraksta referāts par kādas citas valsts tirgus konjunktūru vai tirgvedību ietekmējošām kultūrvides atšķirībām, kurš atbilstoši iepriekš sastādītam grafikam jāprezentē semināra nodarbībās un jāiesniedz mācībspēkam rakstiskā formā. Noslēgumā eksāmens (stud.progr. „Ekonomika”), ieskaite ar atzīmi (stud.progr. „Uzņēmējdarbības vadība”).

Pamatliteratūra

1. De Mooij M. Global marketing and advertising. California: Sage Publications, 2010. 323 p.
2. Hollensen S. Global Marketing: a Decision-Oriented Approach. Harlow: Pearson, 2011. 756 p.
3. Solomon M.R., Marshall G.W., Stuart E.W. Marketing. Real People, Real choices. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2008. 600 p.
4. Hawkins D.I., Mothersbaugh D.L. Consumer Behavior. Building Marketing Strategy. 12th edition. New York: McGrae-Hill Irwin, 2013. 772 p.

Papildliteratūra

1. Gillespie K., Hennessey H.D. Global Marketing. Routledge, 2015. 598 p.
2. Palmer A. Principles of Services Marketing. Berkshire: 2014. 495 p.
3. Dersky H. International Management. Managing Across Borders and Cultures. Harlow: Pearson, 2014. 407 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of International Marketing. Published by American Marketing Association. ISSN (printed): 1069-031X. ISSN (electronic): 1547-7215.
2. European Journal of Marketing. Published by Emerald Insight. ISSN: 0309-0566.
3. Journal of Marketing Theory and Marketing Practice Association of Marketing Theory and Practice. US. ISSN: 10696679. Pieejams LLU FB EBSCO datubāzē.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studijas programmas „Ekonomika” specializācijas virzienā ”Mārketings un nozaru ekonomika” un obligātais kurss ESAF profesionālā maģistra studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadība”.