Kursa kods Ekon5086

Kredītpunkti 3

Integrētā mārketinga komunikācija

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareTirgzinība

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Līga Proškina

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon3018, Tirgzinība

Kursa anotācija

Studiju kurss ietver zināšanas un prasmes efektīvas mārketinga komunikācijas organizēšanai, integrējot reklāmas, noieta stimulēšanas, sabiedrisko attiecību, tiešās un personīgās pārdošanas, kā arī notikumu mārketinga pasākumus. Kursa laikā maģistranti patstāvīgi veic mediju plānošanu, ziņojuma izstrādi, apgūst pārdošanas sarunu risināšanas, izstādes prezentāciju sagatavošanas un pašreklāmas prasmes. Kursa noslēgumā maģistranti spēj sagatavot un īstenot efektīvu integrētā mārketinga komunikācijas kampaņu, kā arī veikt īstenotā mārketinga komunikācijas efektivitātes novērtējumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas. Spēj parādīt paplašinātas zināšanas par: integrētā mārketinga komunikāciju būtību, komunikācijas veidu un objektu sinerģiju, sabalansētu dažādu mārketingu komunikāciju instrumentu izmantošanu; efektīvas integrētas mārketinga komunikācijas organizēšanas un izstrādes priekšnoteikumiem; zināšanu kritisku izpratni par mārketinga komunikācijas efektivitātes izpētes nepieciešamību un metodēm; integrētās mārketinga komunikācijas stratēģijas lomu uzņēmuma/institūcijas mērķu sasniegšanā
Prasmes. izmantojot teorētiskās zināšanas, kritiski izvēlēties efektīvākos mārketinga komunikācijas instrumentus, lai: patstāvīgi izstrādāt integrētu mārketinga komunikāciju plānu atbilstoši uzņēmuma mērķiem; integrētu zīmola vērtības dažādās komunikācijas platformās, tostarp novērtēt zīmola vērtību pielietošanu uzņēmumā.
Kompetence. Spēja: patstāvīgi izstrādāt , analizēt un objektīvi vērtēt mārketinga komunikāciju metožu potenciālos ieguvumus integrētā mārketinga komunikāciju kompleksa ietvaros
un izstrādāt priekšlikumus efektīvas integrētā mārketinga komunikāciju stratēģijas izstrādei; parādīt izpratni par mārketinga komunikācijas mērķu un sociālās atbildības sinerģijas ietekmi uzņēmuma konkurētspējas veicināšanas kontekstā.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas (12 stundas)
1. Integrētā mārketinga komunikāciju būtība un aktualitāte. Mārketinga koncepciju attīstības jaunākās tendences un pamatelementu būtības transformēšanās.
2. Mārketinga komunikāciju process un funkcijas. Mārketinga informācijas sistēmas pamatprincipi. Mārketinga informācijas sistēma, mikro un makro modelis.
3. Integrētā mārketinga komunikācijas komplekss. Mārketinga sistēmas komunikatīvie līdzekļi. Reklāma: būtība un izmantošana mārketinga procesā. Preču realizācijas veicināšana (noieta stimulēšana): tā būtība un izmantošana mārketinga procesā. Sabiedriskās attiecības: to būtība un izmantošana mārketinga procesā. Tiešā pārdošana, tās būtība un izmantošana mārketinga procesā. E – komunikācija. Sociālo tīklu mārketings.
4. Integrētā mārketinga komunikāciju veidi. Uzņēmuma IMK. Specifiskās ražotāja IMK. Specifiskās tirgotāja IMK. Tiešās IMK ar patērētājiem.
5. Integrētā mārketinga komunikāciju stratēģiskā plānošana. Integrēto komunikāciju procesa organizēšana un vadīšana.
6. Klientorientētu attiecību vadīšana. Mērķa auditorijas un komunikācijas mērķu noteikšana. Krīžu komunikācija. Attiecību mārketings. Sociālā korporatīvā atbildība.
7. Komunikācijas metožu un mediju izvēle. Mediju izvēle. Mārketinga komunikācijas un materiālu veidošana. Reklāmas veidošanas principi. Ziņojuma izstrāde: saturs, struktūra, forma. Preses relīžu un rakstu sagatavošana. Atgriezeniskās saites nodrošināšana.
8. Notikumu mārketinga organizēšana. Dalība izstādēs, prezentācijas sagatavošana un personāla apmācība.
9. Integrēto mārketinga komunikāciju stratēģijas izstrāde. Sadarbība ar aģentūrām integrētās mārketinga komunikācijas organizēšanā. IMK ilgtermiņa un īstermiņa mērķi. IMK kampaņas struktūra. IMK izmaksu plānošana.
10. Mārketinga komunikāciju pētījumi. Kvalitatīvo un kvantitatīvo pētījumu mērķi. Kvalitatīvo un kvantitatīvo pētījumu metožu veidi.
11. Mārketinga komunikāciju integrēta pielietošana, to efektivitātes novērtēšana. Mārketinga komunikāciju efektivitātes vērtējumi. Mārketinga kampaņas rezultātu izvērtēšana.
12. Integrēta mārketinga komunikācijas ietekme uz sabiedrības vērtību sistēmu.
Praktiskie darbi (24 stundas)
1. Mārketinga komunikāciju veidu un instrumentu raksturojums uzņēmuma mērķtirgu un daudzveidīgo produktu kontekstā. (2 stundas).
2. Uzņēmumā pielietoto mārketinga komunikāciju veidu (reklāma, produktu realizācijas veicināšanas pasākumi, sabiedrisko saskaru veidošanas pasākumi, personiskās apkalpošanas) pielietojums praksē. (2 stundas).
3. Uzņēmuma mārketinga komunikāciju ziņojumu mērķu sasniegšanas efektivitātes, priekšrocību un trūkumu analīze. (1 stunda).
4. Uzņēmumu lietoto zīmolu atribūtu analīze un to pilnveidošanas iespējas. (1 stunda).
5. Specifisko ražotāja marketinga komunikāciju apraksts un novērtējums. (2 stundas).
6. Specifisko tirgotāja marketinga komunikāciju apraksts un novērtējums.(2 stundas).
7. Uzņēmuma izmēģinājuma un atkārtoto pirkumu veicināšanas pasākumu efektivitātes analīze. (1 stunda).
8. Interaktīvās tirdzniecības izmantošanas iespējas uzņēmuma produktu izplatīšanas procesā. (1 stunda).
9. Tiešo mārketinga komunikāciju ar pircējiem izmantošanas iespējas uzņēmumā. (1 stunda).
10. Pircēju lojalitātes veidošanas iespējas un izmantošanas efektivitāte uzņēmumā. (1 stunda).
11. Kontroldarbs par integrētā mārketinga komunikāciju būtību, kompleksu, komunikāciju veidiem. (1 stunda).
12. Mārketinga komunikāciju budžeta veidošanas metodes. (1 stunda).
13. Integrētā mārketinga komunikāciju plāna-grafika veidošana uzņēmumā. Kontroldarbs Integrētā mārketinga komunikāciju stratēģijas struktūra, ilgtermiņa un īstermiņa mērķi, efektivitātes vērtējumi. (2 stundas).
14. Lomu jeb simulācijas spēle “integrētā mārketinga komunikāciju plāna izstrāde uzņēmumam X” , kas paredz sekojošas darbības - 1) informācijas ievākšana, apstrādāšana; 2) plāna veidošana atbilstoši izvēlētajai lomai (uzņēmuma mērķiem); 3) argumentācija un diskusija grupā no jaunās lomas pozīcijas; 4) plāna prezentācija un aizstāvēšana no jaunās lomas pozīcijas; 5) spēles norises un atziņu izvērtēšana. (4 stundas).

15. Patstāvīgā darba aizstāvēšana, prezentācija. (2 stundas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa ietvaros jānokārto 2 kontroldarbi, jābūt sekmīgi izpildītiem patstāvīgajiem darbiem un praktisko nodarbību uzdevumiem, jāprezentē individuāli izstrādāts patstāvīgais darbs un studiju kursa noslēgumā jānokārto eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa ietvaros paredzēts 1 individuālais patstāvīgais darbs - Integrēta mārketinga komunikāciju plāna izstrāde, kas jāprezentē praktisko nodarbību laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursā tiek vērtētas sekojošas aktivitātes - aktivitāte un argumentēta dalība lekcijās vērtējuma īpatsvars - 5%) un semināru nodarbībās (vērtējuma īpatsvars - 5%), 2 kontroldarbos (vērtējuma īpatsvars - 20% jeb 10% par katru kontroldarbu), individuālais patstāvīgais darbs (vērtējuma īpatsvars - 30%) un rakstiska eksāmena (vērtējuma īpatsvars - 40%).
10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Pamatliteratūra

1. Praude V., Šalkovska J. (2015) Integrētā mārketinga komunikācija 1. Rīga: Burtene. 464 lpp.
2. Praude V., Šalkovska J. (2015) Integrētā mārketinga komunikācija 2. Rīga:Burtene. 416 lpp.
3. De Pelsmacker P., Geuens M., Van Den Bergh J. (2017) Marketing Communications: A European Perspective. 6th edition, Pearson; 6 edition, 648 pages.
4. Belch G., Belch M. (2011) Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective. McGraw-Hill/Irwin; 9 edition, p.864.
5. Dahlen M., Lange F., Smith T. (2010) Marketing Communications: A Brand Narrative Approach. Wiley; 1 edition, p. 606
6. Kotlers F. (2007) Mārketinga pamati. Rīga : Jumava, 647 lpp.

7. Chernev A. (2014) The marketing plan handbook. 4th edition. Chicago: Cerebellum Press, 178 lpp.

Papildliteratūra

1. Praude V., Liniņa I. (2018) Pārdošanas vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 407 lpp.
2. Praude V., Šalkovska J. (2018) Satura mārketings internetā. Rīga:Burtene.256 lpp.
3. Zavadskis M. (2017) Pārdošanas meistarība : veiksmīga pārdevēja rokasgrāmata - Rīga : Jumava, 2017. - Rīga : Jumava, 300 lpp.
4. Rekhems N. (2017) SPIN pārdošana. Rīga: Avots, Rēzekne : Latgales druka, 268 lpp.
5. Copley P. (2014) Marketing Communications Management: Analysis, Planning, Implementation. Publishing Company: SAGE Publications Ltd. Access Date: December 4, 2018. Online ISBN: 9781473909632.
6. Hackley C.(2010)Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Approach. Sage Publications Ltd; Second Edition, 2010. p.360.

7. Шарков Ф. И. (2011) Интегрированные коммуникации. Реклама, паблик рилейшнз, брендинг. Издательство: Дашков и Ко. 2011. 324 стр.

Periodika un citi informācijas avoti

1. European Journal of Marketing. ISSN: 0309-0566.
2. Journal of Marketing Communications. Online ISSN: 1466-4445.

3. International Journal of Research in Marketing (Official Journal of the European Marketing Academy). ISSN: 0167-8116.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmā “Ekonomika” specializācijas virzienā " Ilgtspējīga teritorijas attīstība un mārketings ".