Kursa kods Ekon5082

Kredītpunkti 3

Finanšu grāmatvedība I

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareGrāmatvedības un uzskaites teorija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits18

Semināru un praktisko darbu stundu skaits18

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums29.10.2018

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ingrīda Pētersone

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss ietver finanšu grāmatvedības teorētiskos pamatus, metodoloģiju un prasmi izpildīt praktiskus uzdevumus grāmatvedībā, kā arī saprast uzņēmuma finanšu pārskata sagatavošanas pamatprincipus, novērtēt uzņēmuma finansiālo stāvokli un saimnieciskās darbības rezultātus, kas nepieciešams attiecīgu lēmumu pieņemšanai kontroles, plānošanas un procesu vadīšanas darbā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Padziļināti izprot bilances būtību un bilances posteņu klasifikācijas pamatprincipus - Diskusija nodarbībā, kontroldarbs
2. Padziļināti izprot saimniecisko darījumu ietekmi uz bilanci - Diskusija nodarbībā, Kontroldarbs
3. Padziļināti izprot ieņēmumu un izmaksu būtību un to atspoguļošanu peļņas vai zaudējumu aprēķinā - Diskusija nodarbībā, Kontroldarbs
4. Padziļināti izprot saimniecisko darījumu iegrāmatošanu divkāršā ieraksta sistēmā - Diskusija nodarbībā, kontroldarbs
5. Padziļināta izpratne par pamatlīdzekļu uzskaiti, nolietojuma aprēķināšanas metodēm un novērtēšanu finanšu pārskatā - Eksāmens
6. Padziļināta izpratne par apgrozāmo līdzekļu uzskaiti, krājumu uzskaites metodēm un novērtēšanu finanšu pārskatā - Eksāmens
7. Padziļināti zina un izprot finanšu pārskata sastāvu un sagatavošanas pamatprincipus - Eksāmens
8. Spēj patstāvīgi izvērtēt vienkāršus saimnieciskos darījumus un iegrāmatot atbilstoši to ekonomiskajai būtībai - Praktiskie darbi
9. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par aktuāliem finanšu grāmatvedības jautājumiem - Diskusijas nodarbībā
10. Prot aprēķināt finanšu pārskata posteņu vērtību bilancē un novērtēt ieguvumus un zaudējumus - Eksāmens
11.Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - Patstāvīgais darbs
12. Spēj ņemt dalību plānošanā un mērķu izvirzīšanā - Praktiskie darbi
13. Spēj attīstīt nodarbinātībai raksturīgās sociālās mijiedarbības, sadarbības un organizatoriskās prasmes - Diskusijas nodarbībās
14. Spēj prezentēt veikto aprēķinu rezultātus - Praktiskie darbi
15. Spēj sagatavot uzņēmuma bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina pārskatus - Praktiskie darbi, eksāmens
16. Spēj patstāvīgi iegrāmatot saimnieciskos darījumus atbilstoši to ekonomiskajai būtībai un likumdošanas prasībām - Kontroldarbs ar aprēķiniem

17. Spēj novērtēt uzņēmuma finanšu pārskatā ietverto informāciju - Eksāmens

Kursa saturs(kalendārs)

1. Grāmatvedība, tās nozīme un izvirzītās prasības. Grāmatvedības normatīvie akti. (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
2. Grāmatvedības organizēšana sabiedrībā. Grāmatvedības dokumenti un uzskaites reģistri. (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
3. Grāmatvedības objekti. Grāmatvedības bilance (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
4. Saimniecisko operāciju ietekme uz bilanci (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
5. Ieņēmumu un izmaksu atzīšanas pamatprincipi (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
6. Peļņas vai zaudējumu aprēķina būtība un shēmu raksturojums (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
7. Grāmatvedības konti un divkāršais ieraksts. Sintētiskie un analītiskie konti (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
8. Saimniecisko operāciju grāmatojumi (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
9. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites prasības un atspoguļošana finanšu pārskatos (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
10. Vērtības samazinājuma korekcijas. Nolietojuma aprēķināšanas metodes (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
11. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite un novērtēšana finanšu pārskatos (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
12. Krājumu uzskaite un krājumu pašizmaksas noteikšanas metodes (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
13. Krājumu uzskaites metodes. Debitoru uzskaites prasības (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
14. Finanšu pārskatu sagatavošanai izvirzītās prasības. Finanšu pārskata noformēšana (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
15. Finanšu pārskata sastāvdaļas, to vispārējs raksturojums (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
16. Peļņas vai zaudējumu pārskata sagatavošana (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
17. Bilances pārskata sagatavošana (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)

18. Naudas plūsmas pārskata sagatavošana (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa laikā jānokārto kontroldarbs par studiju kursā apskatītajām finanšu grāmatvedības tēmām.
Studentam studiju kursa laikā jāpiedalās praktisko uzdevumu risināšanā un jāpiedalās diskusijā par finanšu grāmatvedības tēmām.
Studiju kursa beigās jānokārto eksāmens par ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti un nolietojuma aprēķināšanu, apgrozāmo līdzekļu uzskaiti un finanšu pārskata sagatavošanu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apgūt un nostiprināt teorijas jautājumus, studējot literatūru, risinot uzdevumus. Gatavoties eksāmenam un kontroldarbam. Izpildīt praktiskos darbus par finanšu grāmatvedības tēmām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Praktiskie darbi, diskusija nodarbībā par studiju kursā apgūtajām tēmām – 10 %
2. Kontroldarbs ar aprēķiniem par studiju kursā apgūtajām tēmām – 40 %i
3. Eksāmens par ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti un nolietojuma aprēķināšanu, apgrozāmo līdzekļu uzskaiti un finanšu pārskata sagatavošanu – 50 %
Praktiskos darbus, kontroldarbu un eksāmenu novērtē saskaņā ar iepriekš noteikto vērtēšanas kārtību.
Studiju kursa kopējais vērtējums ir atkarīgs no kontroldarba, eksāmena un praktisko darbu vērtējuma.
10 % atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Pamatliteratūra

1. Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 195 lpp.
2. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp.
3. Leibus I., Pētersone I., Jesemčika A., Svarinska A., Grigorjeva R. Finanšu grāmatvedība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018. 320 lpp.
4. Elliot B., Elliot J. Financial Accounting, Reporting and Analysis: International Edition. London: Prentice Hall, 2006. 696 p
5. Kusins J., Zariņa V. Gada pārskats un iepriekšējo periodu kļūdas. Palīglīdzeklis grāmatvežiem. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2016. 352 lpp.
6. Ludboržs A. Pamatlīdzekļu uzskaite. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006. 255 lpp. [Bilances Bibliotēka]

Papildliteratūra

1. Par grāmatvedību: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.10.1992. Stājas spēkā 01.01.1993. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/66460-par-gramatvedibu
2. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju: LR MK noteikumi Nr.585 [tiešsaiste]. Pieņemts 21.10.2003. Stājas spēkā 30.10.2003. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=80418
3. Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 22.10.2015. Stājas spēkā 01.01.02016. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
4. Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likuma piemērošanas noteikumi: LR MK noteikumi Nr.775 [tiešsaiste]. Pieņemts 22.12.2015. Stājas spēkā 01.01.2016. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/278844-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likuma-piemerosanas-noteikumi
5. Harrison W.T., Horngren C.T. Financial Accounting. 6th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2005. 720 p.
6. Sutton T. Corporate Financial Accounting and Reporting. 2nd ed. London: Prentice Hall, 2004. 722 p.

7. Upchurch A. Cost Accounting: Principles and Practice. London: Prentice Hall, 2002. 698 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Bilance: elektroniskais žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005- ISSN 1407-5709. grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. plz.lv:
2. Elektroniskais žurnāls iFinanses.lv Pieejams: http://www.ifinanses.lv/lat Portāls „iFinanses.lv”

3.Finanšu ministrija http://www.fm.gov.lv

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmai „Ekonomika”