Kursa kods Ekon5076

Kredītpunkti 2

Uzņēmumu vērtēšana

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareFinanses un kredīts

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.12.2018

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author viesasoc. prof.

Viktorija Raņķevica

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt jautājumus, kas saistīti ar uzņēmuma vērtības radīšanu, tās noteikšanu un palielināšanu. Studiju kurss sniedz ieskatu uzņēmuma vērtības sastāvdaļās, iepazīstina ar vērtējuma izstrādāšanas gaitu un parāda galvenās vērtības noteikšanas metodes. Studiju kurss sniedz ieskatu nemateriālo aktīvu nozīmīgumā, parāda franšaizinga darbības principus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs: zināšanas - par galvenajām uzņēmumu vērtības noteikšanas metodēm, vērtējuma izstrādāšanas gaitu; prasmes – identificēt piemērotākās uzņēmumu novērtēšanas metodes un aprēķināt uzņēmuma vērtību pēc atkoriģēta gada pārskata datiem; attieksmes – izpratne par uzņēmumu vērtības ietekmējošiem faktoriem un to nozīmīgumu; kompetences – iegūtas zināšanas par galvenajām uzņēmumu vērtības noteikšanas metodēm, prasmes izvēlēties piemērotākās uzņēmuma novērtēšanas metodes atkarībā no vērtības ietekmējošiem faktoriem un spējas aprakstīt vērtējuma izstrādāšanas gaitu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Uzņēmuma (īpašuma) novērtēšanas nozīme, mērķi un vērtību veidi.
2 Uzņēmumu (īpašuma) vērtēšanu regulējošie standarti.
3 Uzņēmumu (īpašumu) vērtēšanas principi.
4 Vērtējuma atskaites obligātās sastāvdaļas.
5 Uzņēmuma finanšu pārskatu analīze un korekcija.
6 Naudas vērtība laikā. Diskontēšanas būtība.
7 Uzņēmuma novērtēšanas metodes.
8 Uzņēmuma novērtēšana ar aktīvu metodi.
9 Uzņēmuma novērtēšana ar salīdzināšanas metodi.
10 Uzņēmuma novērtēšana ar ienākumu kapitalizācijas metodi.
11 Uzņēmuma novērtēšana ar ienākumu diskontēšanas metodi.
12 Nemateriālais īpašums, tā nozīme uzņēmuma vērtības struktūrā
13 Franšaizings kā nemateriālās vērtības sastāvdaļa
14 Nemateriālo aktīvu novērtēšanas metodes
15 Nekustamā īpašuma novērtēšana
16 Novērtējuma izstrādāšana uzņēmumam

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Semestra laikā 1) jānokārto 2 kontroldarbi. 2) jāiesniedz referāts par kādu no studiju kursā apgūstamajām tēmām.

Pamatliteratūra

1. Есипов, В., Маховикова, Г., Терехова, В. Оценка бизнеса, 2-е изд. Санкт-Петербург.: Питер, 2006. 464 с.
2. Finanšu vadības rokasgrāmata Finanšu vadības rokasgrāmata. [V.Jerošenko ...u.c.]. Rīga : Dienas Bizness, 2004. 2 sēj.
3. Īpašuma vērtēšanas standart. LVS 401-0:2002 L. VSIA “Latvijas standarts”, 2002.
4. Оценка бизнеса. Учебник.2-e изд . Под ред. проф. А.Г. Грязновой, проф. М.А. Федотовой. Москва.: Финансы и статистика, 2005, 735 с.

Papildliteratūra

1. Baltruma D., Freibergs J. Nekustamā īpašuma vērtēšana. Rīga, Vieda, 1999. 99 lpp.
2. Тесты и задачи по оценочной деятельности. В.Е.Есипов, Г.А.Маховикова, В.В.Терехова. Санкт-Петербург: Питер, 2002. 128 c.
3. Vērtētāju ētikas kodekss, Latvijas īpašumu vērtētāju asociācija, 2006.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Grāmatvedība un Ekonomika. Rīga: Mamuts, 2004- ISSN 1691-1172.
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
3. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-2505.

Piezīmes

EF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā „Ekonomika", grāmatvedības un finanšu apakšprogrammas studentiem, ierobežotās izvēles kurss (B daļa).