Kursa kods Ekon5066

Kredītpunkti 2

Patērētājs un pārtikas marketings

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareTirgzinība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums23.01.2012

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Dace Kļava

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem pamatzināšanas par pārtikas mārketinga teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem. Studiju kursa ietvaros iegūst zināšanas par mārketinga pamatelementiem – prece, cena, pārdošanas vieta un aktivitātes. Detalizēti tiek analizēta patērētāju izturēšanās lēmumu pieņemšanas un pirkšanas procesā. Studiju kursā tiek skaidrots, kas ir tirgus pētījums, kas dod pamatu tirgus vides izpētei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par mārketinga elementu izmantošanu patērētāju izvēles ietekmēšanā.
Prasmes patstāvīgi veikt tirgus pētījumu, analizēt un izmantot iegūtos rezultātus, izstrādājot pārtikas pārdošanas stratēģiju un mārketinga aktivitātes, kas saistīti ar pārtikas produktu virzīšanu tirgū.
Kompetenci spēt izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas, patstāvīgi formulējot mārketinga pamatelementu, izmantošanu pārtikas produktu virzīšanai tirgū kā arī kritiski izvērtēt marketinga aktivitātes nozīmīgu mērķa sasniegšanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lekcija. Vispārīgie mārketinga principi – 1h.
2. Lekcija. Pārtikas produktu mārketinga ietekmējošie faktori - iekšējā vide (ražošana, finanses un pētniecība) un ārējā vide (sociālā, demogrāfiskā, politiskā situācija, zinātnes attīstība) – 2h.
3. Lekcija. Patērētāju lēmuma pieņemšanas shēma izvēloties pārtikas produktus – 1h. Mājas darbs (MD) par aptauja par patērētāju lēmumu pieņemšanu izvēloties pārtikas produktus.
4. Seminārs un diskusija par patērētāju lēmuma pieņemšanas atšķirībām atbilstoši vecuma posmam - 2h.
5. Lekcija. Pārtikas produktu tirgus situācijas analīze un mērķtirgus noteikšana – 2h.
6. Lekcija. Pārtikas produktu tirgus pētījums, to praktiskā izpilde – 2h. MD Veikt tirgus pētījumu par izvēlētā pārtikas produktu konkurētspēju.
7. Seminārs un diskusija par tirgus pētījuma rezultātiem – 2h.
8. Lekcija. Marketinga pamata elementi – prece, cena, pārdošanas vieta un aktivitātes, to specifika pārtikas produktiem – 2h.
9. Lekcija. Pārtikas produktu mārketinga komunikācijas procesa elementi – uzņēmuma un produkta kopējais vizuālais tēls, informācijas nesēji – sociālie tīkli, TV, radio, prese, transports, tirdzniecības vietas – 2h.
10. Lekcija. Pārtikas produkta un zīmola stratēģijas noteikšana un izstrāde – 2h. MD Veikt pārtikas produkta un uzņēmuma vizuālā tēla mārketinga komunikācijas analīzi pēc studentu izvēles.
11. Seminārs par pārtikas uzņēmuma vizuālā tēla un komunikācijas elementiem ar patērētāju - 2h.
12. Praktiskais darbs par produkta zīmola un vizuālā tēla prototipēšanu, izmantojot radošās domāšanas metodes. Diskusija par iegūto rezultātu – 2h.
13. Lekcija. Reklāmas nozīme pārtikas produktu realizācijas veicināšanā. Reklāma kā pārtikas produktu tirgus attīstības un mārketinga plānošanas rīks - 2h. MD Veikt divu pārtikas produktu - Latvijā un starptautiskā vidē veidotu reklāmas analīzi pēc studentu izvēles.
14. Seminārs. Studentu prezentācija un diskusija par analizētajām reklāmām un komunikācijas elementu efektīvu izmantošanu atbilstoši noteiktajai mērķauditorijai - 2h.
15. Praktiskais darbs par reklāmas izstrādi studentu izvēlētam produktam, izmantojot radošās domāšanas metodes – 2h.
16. Seminārs un diskusija par studentu izstrādāto reklāmās izmantoto elementu efektivitāti – 2h.
17. Lekcija. Pārtikas mārketinga attīstības tendences – 2h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā studentiem jāpiedalās patstāvīgo darbu un semināru nodarbībās , jāsagatavo 4 mājas darbi un ziņojumi par mārketinga elementu izmantošanu pārtikas produktu pārdošanas veicināšanai.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs ir individuāls teorētisks un rakstveida darbs ar pētījuma elementiem par pārtikas mārketinga elementiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa, patstāvīgā darba, semināru un mājas darbu akumulatīvā vērtējuma.
Patstāvīgo darbu, dalību semināros un mājas darbus novērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas skalu no izcili līdz gandrīz apmierinoši.

Pamatliteratūra

1. Praude, Valērijs, Mārketings : teorija un prakse / Valērijs Praude. 3., pārstr. un papild. izd. [Rīga] : Burtene, [2011]. 2 sēj. : il., tab. ; 25 cm. ISBN 9789984833033 (1)
2. Dombrava, Elita Radošais mārketings / Elita Dombrava. Rīga : Biznesa Augstskola "Turība", c2008. 194 lpp. : il. ; 20 cm. Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 56 . ISBN 9789984828046
3. Kotler, Philip, Mārketings no A līdz Z / Filips Kotlers ; no angļu valodas tulkojusi Teika Lapsa. Rīga : Jumava, c2007 204, [1] lpp. : tab. ; 20 cm. ISBN 9789984382524
4. Westwood, John, Kā rakstīt mārketinga plānu / Džons Vestvuds ; [no angļu valodas tulkojusi Antra Legzdiņa]. Rīga : Zvaigzne ABC, c2008. 127 lpp. : diagr., tab. ; 22 cm. Bizness un karjera . ISBN 9789984406275 (brošēts).
5. Kotler P., Meller K.L. Marketing Management. Prentice Hall, 2015. 832 p
6. Churchill, Gilbert A., Basic marketing research / Gilbert A. Churchill Jr., Tom J. Brown, Tracy A. Suter. 7th ed. Mason, OH : South-Western/Cengage Learning, c2010. xxvi, 594 lpp. : il. ; 29 cm. ISBN 9780324599343

Papildliteratūra

1. http://www.smartfarmerproject.eu/deliverables/e_book_LV.pdf
2. http://www.pondiuni.edu.in/storage/dde/downloads/mbaii_mm.pdf
3. http://download.nos.org/srsec319new/319EL19.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1.Dienas Bizness”, nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. ISSN 1407-2041
2. Kapitāls - žurnāls lietišķiem cilvēkiem, Rīga:SIA “Izdevniecība KK”. ISSN 1407-2505
3.Food Marketing (Pārtikas mārketings): http://www.consumerpsychologist.com/food_marketing.html

Piezīmes

Izvēles kurss starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne maģistrantiem pilna laika studijās un Pārtikas zinātnes maģistrantiem.
Kursa autore: Aija Melngaile Latvijas Universitāte.