Код курса Ekon4103

Кредитные пункты 10

Общее количество часов400

Количество часов самостоятельной работы студента400

Дата утвеждения курса19.06.2019

Разработчик курса

author

Aina Dobele

Учебная литературa

1. Metodiskie norādījumi bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
2. LLU Studiju nolikums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti

3. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Nolikums par studiju noslēguma pārbaudījumiem [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.llu.lv/sites/default/files/2018-10/Studiju_nosleguma_parbaudijumi_2014_2018.pdf

Дополнительная литература

1. Hakim C. Research Design: Successful for Social and Economic Research. 2nd ed. New York: Routledge, 2000. 256 p. ISBN: 0-415-22313-X
2. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sast. K. Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
3. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: Mācību grāmata augstskolu sociālo zinātņu studiju programmu studentiem. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 352 lpp.
4. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa, 2004. 178 lpp.
5. Mishan E.J. Elements of Cost-Benefit Analysis: George Allen and Unwin LTD. 2011. 151 p. ISBN 978-1-138-85247-1
6. Paura L., Arhipova I. Neparametriskas metodes: SPSS datorprogramma: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLKC, 2002. 148 p.
7. Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā: Mācību līdzeklis Ekonomikas un Vadības fakultāšu studentiem. Sast. V. Kozlinskis. Jelgava: Dizains poligrāfija, 2005. 97 lpp.
8. Rubene Z. Kritiskā domāšana studiju procesā. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 215 lpp.
9. Sekaran U., Bougie R. Research Methods for Business: A Skill – Building Approach. 5th ed. Chichester: John Wiley & Sons. 2010. 468 p.
10. Vasermanis E., Šķiltere D., Krasts J. Prognozēšanas metodes. 2. izd. Rīga: LU, 2003. 129 lpp.
11. Wolf C., Joye D., Smith T.W., Fu Yang-chih. The Sage Handbook of Survey Methodology. Croydon: Sage Publications Ltd, 2016. 716 p. ISBN; 978-1-4462-8266-3

12. Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. K. Mārtinsones un A.Piperes zinātniskajā redakcijā. Rīga: RSU, 2018. 301 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Scopus datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.scopus.com
2. Web of Science datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: https://apps.webofknowledge.com
3. ScienceDirect Freedom Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.sciencedirect.com
4. EBSCO eBook Academic Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=5b9d8f4e-5779-40cd-9b4b-5e20f3d1432b%40pdc-v-sessmgr02
5. EBSCOhost datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: http://search.ebscohost.com/
6. Wiley Online Journals datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/
7. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
8. Forbes. 2016, Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018
9. Diena. Rīga: Diena, 1990. ISSN 1407-1290
10. The Economist. London: Economist Newspaper Ltd. ISSN 0013-0613. Pieejams: http://www.economist.com/?sa_campaign=econsubs/europe/subspage/imglink

11. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/