Kursa kods Ekon4103

Kredītpunkti 10

Bakalaura darbs

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā400

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits400

Kursa apstiprinājuma datums07.05.2013

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aina Dobele

Dr. oec.

Kursa anotācija

Bakalaura darbs ir pētniecisks darbs, lai iegūtu sociālo zinātņu bakalaura grādu ekonomikā. Ļauj novērtēt studenta zināšanu dziļumu un plašumu, prasmi atrast un izmantot izziņas avotus un informācijas materiālus, spēju analizēt un vērtēt citu autoru publicētos darbus, spēju formulēt secinājumus par darba rezultātiem un dot no darba izrietošus priekšlikumus, izmantojot studiju laikā gūtā zināšanas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par aktuālām ekonomikas attīstības likumsakarībām globālā un nacionālā līmenī, kā arī reģionālās ekonomikas raksturojošiem rādītājiem, tautsaimniecības starpnozaru teorētiskajās un praktiskajās pamatnostādnēs. Pamata un specializētās zināšanas agrārajā ekonomikā, zināšanas par ekonomiskās darbības uzskaites nozīmi, uzdevumiem, prasībām un nodokļu sistēmu.
• Prasmes - spēt pastāvīgi veikt dažādu informācijas datu bāzu kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju apzināšanu, to sākotnējo un analītisko apstrādi, rezultātu interpretāciju; izprast tiesisko vidi, tās procesus un ietekmi uz ekonomiku; novērtēt situāciju tirgū un pielāgot uzņēmējdarbību atbilstoši tirgus prasībām.
• Kompetence - izprot ekonomikas likumsakarības makrolīmenī un mikrolīmenī; spēj analizēt un kritiski novērtēt procesus un faktoru savstarpējās sakarības reģionālajā un agrārajā ekonomikā; prot pieņemt lēmumus un vadīt resursu racionālu un ilgtspējīgu izmantošanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1Bakalaura darba temata izvēle atbilstoši studiju programmas prasībām
2Iepazīšanās ar metodiskajiem norādījumiem
3Darba aktualitātes, mērķa, uzdevumu un pētījuma metodoloģijas formulēšana
4Bakalaura darba izstrādes plāna sastādīšana un apspriešana ar darba vadītāju
5Literatūras apzināšana, studēšana un teorētiskās diskusijas veidošana
6Literatūras apzināšana, studēšana un teorētiskās diskusijas veidošana
7Temata juridisko aspektu analīze
8Pētījuma datu iegūšana un datu apstrāde
9Pētījuma datu iegūšana un datu apstrāde
10 Pētījuma datu iegūšana un datu apstrāde
11 Pētījumu rezultātu analīze
12 Pētījuma rezultātu analīze
13 Secinājumu un priekšlikumu izstrāde
14 Bakalaura darba priekšaizstāvēsana
15 Darba papildināšana un galīgā noformēšana
16 Bakalaura darba prezentācijas sagatavošana un aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā bakalaura darbs atbilstoši Ekonomikas fakultātes metodiskajiem norādījumiem. Sekmīgi jābūt aizstāvētam priekšaizstāvēšanas komisijā, iesniegtam katedrā noteiktajā termiņā, kā arī sekmīgi aizstāvētam Valsts eksāmenu komisijā.

Pamatliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā: risinājumi ar SPSS un MS Excel: mācību līdzeklis. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.
2. Ievads pētniecībā: stratēģija, dizaini, metodes. sastādītāja K.Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
3. Metodiskie norādījumi bakalauradarbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Sastādīti A.Auziņas unA.Dobeles vadībā. Jelgava: LLU, 2012. 27 lpp. Pieejams http://www.ef.llu.lv/lv/mac-materiali.html
4. Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā: mācību līdzeklis Ekonomikas un vadības fakultāsu studentiem. Sastādīja V. Kozlinskis. Jelgava: LLU [b.i.], 2005. 97 lpp.

Papildliteratūra

1. Goša Z. Statistika: mācību grāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004. 334 lpp.
2. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: Mācību grāmata augstskolu sociālo zinātņu stusiju programmu studentiem. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 349 lpp.
3. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālājās zinātnēs. Rīga: RaKa, 2004. 178 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kapitāls: biznesa un ekonomikas žurnāls. ISSN 1407 - 2505.

Piezīmes

Akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma "Ekonomika"