Kursa kods Ekon4100

Kredītpunkti 4

Grāmatvedība un finanses

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareGrāmatvedības un uzskaites teorija

Kopējais stundu skaits kursā160

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits160

Kursa apstiprinājuma datums19.06.2019

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Inguna Leibus

Dr. oec.

Kursa anotācija

Izstrādājot studiju projektu, students nostiprina, sistematizē un paplašina studiju kursos Finanšu grāmatvedība, Statistika un Uzņēmuma finanses gūtās teorētiskās zināšanas. Students iemācās raksturot, atklāt un novērtēt pētāmā objekta teorētiskos un tiesiskos aspektus, veic uzņēmuma finanšu grāmatvedības izpēti, gūst iemaņas statistiskās informācijas vākšanā un apstrādē, kā arī uzņēmuma finanšu analīzē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs: nostiprinātas, sistematizētas un paplašinātas studiju kursos Finanšu grāmatvedība, Statistika un Uzņēmuma finanses gūtās teorētiskās zināšanas; prasmes – raksturot, atklāt un novērtēt pētāmā grāmatvedības uzskaites objekta teorētiskos un tiesiskos aspektus, statistiskās informācijas vākšanā un apstrādē, uzņēmuma finanšu analīzē, iemaņas sava darba rezultātu prezentēšanā; attieksmes – izpratne par finanšu grāmatvedības, statistikas un finanšu analīzes lomu un nozīmīgumu uzņēmuma darbībā; kompetence – prasme praktiski pielietot studiju kursos iegūtās teorētiskās zināšanas, pētnieciskā darba iemaņas, spējas loģiski un profesionāli izklāstīt darba saturu, izdarīt secinājumus par sava darba rezultātiem un izvirzīt atbilstošus priekšlikumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Studiju projekta tēmas izvēle
2 Studiju projekta plāna izstrāde
3 Teorētiskās literatūras apkopošana un sistematizēšana
4 Tiesiskās bāzes izpēte un apraksts
5 Uzņēmuma finanšu grāmatvedības izpēte un apraksts
6 Nepieciešamo datu un informācijas iegūšana par analizējamo uzņēmumu
7 Statistiskās informācijas vākšana un apstrāde
8 Uzņēmuma finanšu rādītāju aprēķināšana
9 Uzņēmuma finanšu analīze un secinājumu izstrāde
10 Uzņēmuma statistikas pārskatu izpēte un analīze
11 Projekta analītisko daļu izstrāde
12 Projekta analītisko daļu izstrāde
13 Galveno secinājumu un priekšlikumu izstrāde
14 Studiju projekta un pielikumu noformēšana un iesniegšana
15 Prezentācijas sagatavošana
16 Studiju projekta aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju projekta izstrāde un aizstāvēšana. Students sagatavo prezentāciju (līdz 10 minūtēm) un aizstāv studiju projekta izstrādes gaitā veiktos uzdevumus, atklātās problēmas, akcentējot svarīgākās atziņas un piedāvātos risinājumus.

Pamatliteratūra

1. Grigorjeva, R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Finanšu grāmatvedība. SIA Izglītības soļi, Rīga, 2009. 252 lpp.
2. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.
3. Orlovska A. Statistika. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2007. 111 lpp.
4. Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. I daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 268 lpp.

Papildliteratūra

1. Grandāne M., Martemjanova E., Mārāne I., Mežaraupe V., Soopa A. Finanšu grāmatvedība: Mācību līdzeklis. Rīga: RaKa, 2004. 169 lpp.
2. Ludboržs A. Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2003. 282 lpp.
3. Zariņa V. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 105 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005- ISSN 1407-5709
2. Grāmatvedība un Ekonomika. Rīga: Mamuts, 2004- ISSN 1691-1172.
3. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005-. ISSN 1025-8922

Piezīmes

EF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma „Ekonomika”, grāmatvedības un finanšu apakšprogrammas studentiem, ierobežotās izvēles kurss (B daļa).