Code du cours Ekon4099

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours21.06.2018

Auteur du cours

author

Ingrīda Pētersone

Connaissances de base

Ekon4102,

Manuels

1. Leibus I., Pētersone I., Jesemčika A., Svarinska A., Grigorjeva R., Finanšu grāmatvedība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 326 lpp.
2. Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2003.
3. Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. I daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 268 lpp. (Grāmatvedības un finanšu koledžas bibliotēka)

4. Bojarenko J., Tjurina A., Ķūda M., Pokromoviča I., Jespere I. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. II daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 292 lpp. (Grāmatvedības un finanšu koledžas bibliotēka)

Ouvrages supplémentaires

1. Liepiņa I. Gada pārskata sagatavošanas rokasgrāmata 2009/2010. Rīga: LZRAIC, 2010. 119 lpp.
2. Ludboržs A. Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā. Rīga: Lietišķas informācijas dienests, 2003.
3. Jaunzeme J. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: standartu apkopojums un pielietojuma piemēri. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp.
4. Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats 2011. Sigulda: Lietišķās apmācības centrs, 2012. 296.lpp.
5. Grāmatvedības rokasgrāmata. Rīga: Dienas bizness, 2005.
6. Bilances gadagrāmata 2006. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006. 199 lpp.
7. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti
8. Mācību materiāls Starptautiskajos finanšu pārskatu standartos. www.fm.gov.lv
9. Par grāmatvedību: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.10.1992. Stājas spēkā 01.01.1993. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/66460-par-gramatvedibu
10. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju: LR MK noteikumi Nr.585 [tiešsaiste]. Pieņemts 21.10.2003. Stājas spēkā 30.10.2003. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=80418
11. Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 22.10.2015. Stājas spēkā 01.01.02016. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums

12. Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likuma piemērošanas noteikumi: LR MK noteikumi Nr.775 [tiešsaiste]. Pieņemts 22.12.2015. Stājas spēkā 01.01.2016. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/278844-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likuma-piemerosanas-noteikumi

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005- ISSN 1407-5709.

2. iFinanses.lv: elektroniskais žurnāls. SIA izdevniecība „Izdevniecība iŽurnāli”. Pieejams: http://www.ifinanses.lv/lat