Kurs-Code Ekon4099

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)21.06.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ingrīda Pētersone

Vorkenntnisse

Ekon4102,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Leibus I., Pētersone I., Jesemčika A., Svarinska A., Grigorjeva R., Finanšu grāmatvedība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 326 lpp.
2. Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2003.
3. Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. I daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 268 lpp. (Grāmatvedības un finanšu koledžas bibliotēka)

4. Bojarenko J., Tjurina A., Ķūda M., Pokromoviča I., Jespere I. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. II daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 292 lpp. (Grāmatvedības un finanšu koledžas bibliotēka)

Weiterfuhrende Literatur

1. Liepiņa I. Gada pārskata sagatavošanas rokasgrāmata 2009/2010. Rīga: LZRAIC, 2010. 119 lpp.
2. Ludboržs A. Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā. Rīga: Lietišķas informācijas dienests, 2003.
3. Jaunzeme J. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: standartu apkopojums un pielietojuma piemēri. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp.
4. Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats 2011. Sigulda: Lietišķās apmācības centrs, 2012. 296.lpp.
5. Grāmatvedības rokasgrāmata. Rīga: Dienas bizness, 2005.
6. Bilances gadagrāmata 2006. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006. 199 lpp.
7. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti
8. Mācību materiāls Starptautiskajos finanšu pārskatu standartos. www.fm.gov.lv
9. Par grāmatvedību: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.10.1992. Stājas spēkā 01.01.1993. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/66460-par-gramatvedibu
10. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju: LR MK noteikumi Nr.585 [tiešsaiste]. Pieņemts 21.10.2003. Stājas spēkā 30.10.2003. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=80418
11. Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 22.10.2015. Stājas spēkā 01.01.02016. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums

12. Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likuma piemērošanas noteikumi: LR MK noteikumi Nr.775 [tiešsaiste]. Pieņemts 22.12.2015. Stājas spēkā 01.01.2016. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/278844-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likuma-piemerosanas-noteikumi

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005- ISSN 1407-5709.

2. iFinanses.lv: elektroniskais žurnāls. SIA izdevniecība „Izdevniecība iŽurnāli”. Pieejams: http://www.ifinanses.lv/lat