Код курса Ekon4099

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса21.06.2018

Разработчик курса

author

Ingrīda Pētersone

Предварительные знания

Ekon4102,

Учебная литературa

1. Leibus I., Pētersone I., Jesemčika A., Svarinska A., Grigorjeva R., Finanšu grāmatvedība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 326 lpp.
2. Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2003.
3. Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. I daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 268 lpp. (Grāmatvedības un finanšu koledžas bibliotēka)

4. Bojarenko J., Tjurina A., Ķūda M., Pokromoviča I., Jespere I. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. II daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 292 lpp. (Grāmatvedības un finanšu koledžas bibliotēka)

Дополнительная литература

1. Liepiņa I. Gada pārskata sagatavošanas rokasgrāmata 2009/2010. Rīga: LZRAIC, 2010. 119 lpp.
2. Ludboržs A. Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā. Rīga: Lietišķas informācijas dienests, 2003.
3. Jaunzeme J. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: standartu apkopojums un pielietojuma piemēri. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp.
4. Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats 2011. Sigulda: Lietišķās apmācības centrs, 2012. 296.lpp.
5. Grāmatvedības rokasgrāmata. Rīga: Dienas bizness, 2005.
6. Bilances gadagrāmata 2006. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006. 199 lpp.
7. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti
8. Mācību materiāls Starptautiskajos finanšu pārskatu standartos. www.fm.gov.lv
9. Par grāmatvedību: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.10.1992. Stājas spēkā 01.01.1993. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/66460-par-gramatvedibu
10. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju: LR MK noteikumi Nr.585 [tiešsaiste]. Pieņemts 21.10.2003. Stājas spēkā 30.10.2003. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=80418
11. Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 22.10.2015. Stājas spēkā 01.01.02016. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums

12. Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likuma piemērošanas noteikumi: LR MK noteikumi Nr.775 [tiešsaiste]. Pieņemts 22.12.2015. Stājas spēkā 01.01.2016. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/278844-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likuma-piemerosanas-noteikumi

Периодика и другие источники информации

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005- ISSN 1407-5709.

2. iFinanses.lv: elektroniskais žurnāls. SIA izdevniecība „Izdevniecība iŽurnāli”. Pieejams: http://www.ifinanses.lv/lat