Kursa kods Ekon4099

Kredītpunkti 3

Finanšu pārskati

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareGrāmatvedības un uzskaites teorija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ingrīda Pētersone

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon4102, Finanšu grāmatvedība

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas un praktiskās iemaņas kvalitatīva finanšu pārskata sagatavošanai. Programma ietver pamatprincipus kvalitatīva finanšu pārskata sagatavošanai, pārskatu sagatavošanas metodes, bilances posteņu novērtēšanas prasības un informācijas atklāšanu pielikumā, peļņas vai zaudējumu aprēķina, pašu kapitāla izmaiņu pārskata, naudas plūsmas pārskata sagatavošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Izprot finanšu pārskatu sagatavošanas pamatprincipus, prot nosaukt un raksturot katru finanšu pārskata sastāvdaļu - Darbs grupās, Diskusija nodarbībā
2. Izpratne par finanšu pārskata pamatprincipiem un finanšu pārskata sastāvdaļām - Kontroldarbs
3. Izprot finanšu pārskatu sagatavošanas pamatprincipus un sarežģītu situāciju ietekmi uz finanšu pārskata posteņiem - Eksāmens
4. Spēj parādīt pamatotu izpratni par finanšu pārskata noformēšanu un finanšu pārskata pielikuma saturu - Patstāvīgais darbs
5. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par finanšu pārskatu sagatavošanas pamatprincipiem - Diskusijas nodarbībā
6. Prot sagatavot finanšu pārskatus un analizēt situāciju ietekmi uz finanšu pārskatiem - Kontroldarbs ar aprēķiniem
7. Spēj sagatavot finanšu pārskatus no dotajiem datiem - Darbs grupās
8. Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - Patstāvīgais darbs
9. Spēj iesaistīties un uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem un to analīzi - Grupu darbs, kopsavilkuma veidošana
10. Spēj patstāvīgi sagatavot finanšu pārskatus uzņēmumam, saprot finanšu pārskatu sagatavošanas pamatprincipus - Praktiskie darbi
11. Spēj analizēt situācijas un pamatot lēmumus, ja nepieciešams, veikt izmaiņas finanšu pārskatā - Kontroldarbi, praktiskie darbi

12. Spēj patstāvīgi no dotajiem datiem sagatavot finanšu pārskatus uzņēmumam - Eksāmens

Kursa saturs(kalendārs)

1. Finanšu pārskata sastādīšanu reglamentējošā normatīvā bāze Latvijā (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
2. Finanšu pārskata sastāvs (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
3. Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatprincipi un kvalitatīvās īpašības (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 3 stundas)
4. Gada pārskatu apstiprināšana un iesniegšana (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
5. Finanšu pārskata sastādīšanas process uzņēmumā (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
6. Kontroldarbs “Finanšu pārskata sagatavošanas pamatprasības” (praktiskie darbi 1 stunda)
7. Peļņas vai zaudējumu aprēķina nozīme un sastādīšanas prasības (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 4 stundas)
8. Ieņēmumu un izdevumu atzīšanas pamatprasības (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
9. Tīrā peļņa. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa un pārskata perioda nesadalītā peļņa. Peļņas sadalīšana (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 2 stundas)
10. Bilances būtība un nozīme finanšu pārskata lietotājiem (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
11. Bilances posteņos iekļaujamā informācija no uzņēmuma grāmatvedības kontiem (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 4 stundas)
12. Naudas plūsmas pārskata būtība un nozīme finanšu pārskata lietotājiem (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
13. Naudas plūsmas pārskata sastādīšana no grāmatvedības sniegtās informācijas pēc tiešās metodes (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 2 stundas)
14. Naudas plūsmas no pamatdarbības aprēķināšana no grāmatvedības sniegtās informācijas pēc netiešās metodes (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 4 stundas)
15. Pašu kapitāla izmaiņu pārskata būtība un nozīme finanšu pārskata lietotājiem (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 2 stundas)
16. Grāmatvedības politikas, grāmatvedības aplēšu maiņa un atklāto kļūdu labošana finanšu pārskatā (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 2 stundas)
17. Finanšu pārskata pielikuma būtība un nozīme finanšu pārskata lietotājiem (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa laikā jānokārto kontroldarbs par finanšu pārskatu sagatavošanas pamatprasībām.
Studentam studiju kursa laikā jāsagatavo patstāvīgais darbs par finanšu pārskata pielikumu.
Studiju kursa beigās jānokārto eksāmens par finanšu pārskatu sagatavošanu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apgūt un nostiprināt teorijas jautājumus, studējot literatūru, risinot uzdevumus. Gatavoties eksāmenam un kontroldarbam. Sagatavot patstāvīgo darbu par finanšu pārskata pielikuma saturu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Eksāmens par bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, pašu kapitāla izmaiņu pārskata un naudas plūsmas pārskata sagatavošanu – 60 %
2. Kontroldarbs par finanšu pārskatu sagatavošanas pamatprasībām – 20 %
3. Patstāvīgais darbs par finanšu pārskata pielikuma sagatavošanu – 20 %
Patstāvīgo darbu, kontroldarbu un eksāmenu novērtē saskaņā ar iepriekš noteikto vērtēšanas kārtību.
Studiju kursa kopējais vērtējums ir atkarīgs no kontroldarba, eksāmena un patstāvīgā darba vērtējuma.
10 % atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Pamatliteratūra

1. Leibus I., Pētersone I., Jesemčika A., Svarinska A., Grigorjeva R., Finanšu grāmatvedība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 326 lpp.
2. Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2003.
3. Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. I daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 268 lpp. (Grāmatvedības un finanšu koledžas bibliotēka)

4. Bojarenko J., Tjurina A., Ķūda M., Pokromoviča I., Jespere I. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. II daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 292 lpp. (Grāmatvedības un finanšu koledžas bibliotēka)

Papildliteratūra

1. Liepiņa I. Gada pārskata sagatavošanas rokasgrāmata 2009/2010. Rīga: LZRAIC, 2010. 119 lpp.
2. Ludboržs A. Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā. Rīga: Lietišķas informācijas dienests, 2003.
3. Jaunzeme J. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: standartu apkopojums un pielietojuma piemēri. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp.
4. Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats 2011. Sigulda: Lietišķās apmācības centrs, 2012. 296.lpp.
5. Grāmatvedības rokasgrāmata. Rīga: Dienas bizness, 2005.
6. Bilances gadagrāmata 2006. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006. 199 lpp.
7. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti
8. Mācību materiāls Starptautiskajos finanšu pārskatu standartos. www.fm.gov.lv
9. Par grāmatvedību: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.10.1992. Stājas spēkā 01.01.1993. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/66460-par-gramatvedibu
10. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju: LR MK noteikumi Nr.585 [tiešsaiste]. Pieņemts 21.10.2003. Stājas spēkā 30.10.2003. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=80418
11. Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 22.10.2015. Stājas spēkā 01.01.02016. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums

12. Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likuma piemērošanas noteikumi: LR MK noteikumi Nr.775 [tiešsaiste]. Pieņemts 22.12.2015. Stājas spēkā 01.01.2016. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/278844-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likuma-piemerosanas-noteikumi

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005- ISSN 1407-5709.

2. iFinanses.lv: elektroniskais žurnāls. SIA izdevniecība „Izdevniecība iŽurnāli”. Pieejams: http://www.ifinanses.lv/lat

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Ekonomika” specializācijas virzienam “Grāmatvedība un finanses”.