Kursa kods Ekon4099

Kredītpunkti 3

Finanšu pārskati

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaGrāmatvedības un uzskaites teorija48163227/09/2011Finanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ingrīda Pētersone

ekonomikas maģistrs

Papildliteratūra

1. Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats. Sigulda: Lietišķās apmācības centrs, 2009. 267 lpp.
2. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Finanšu grāmatvedība. Rīga: Izglītības soļi, 2009. 252 lpp.
3. LR likums „Par grāmatvedību”, 1992. gada 14.oktobris (ar sekojošiem grozījumiem). Likums "Par grāmatvedību" [tiešsaiste]. Pieņemts 14.10.1992. Stājas spēkā 01.01.1993. Ar grozījumiem. [Skatīts 9.11.2010.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=66460

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005- ISSN 1407-5709.
2. Elektroniskais žurnāls iFinanses.lv „iFinanses.lv” [tiešsaiste]. SIA izdevniecība „Izdevniecība iŽurnāli”. [Skatīts 08.11.2010.]. Pieejams: http://www.ifinanses.lv/lat
3. Grāmatvedība un Ekonomika. Rīga: Mamuts, 2004- ISSN 1691-1172.

Piezīmes

EF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma "Ekonomika", grāmatvedības un finanšu apakšprogrammas studentiem ierobežotās izvēles kurss (B daļa), uzņēmējdarbības un vadīšanas, tiesību zinātņu, reģionālās attīstības un pārvaldes apakšprogrammu studentiem - brīvās izvēles daļā (C).

Kursa anotācija

Studiju kurss ietver teorētisko un praktisko materiālu kvalitatīva gada pārskata sastādīšanai. Studenti apgūst pamatprincipus kvalitatīva finanšu pārskata sastādīšanai, pārskatu sastādīšanas metodes, bilances posteņu novērtēšanas prasības un informācijas atklāšanu pielikumā, peļņas vai zaudējumu aprēķina, pašu kapitāla izmaiņu pārskata, naudas plūsmas pārskata sastādīšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs: zināšanas – par finanšu pārskata sastādīšanas procesu un normatīvo aktu prasībām Latvijā, par finanšu pārskatu, tā sastāvdaļām un pārskata metodes piemērotības izvēli uzņēmumos; prasmes –sastādīt visus finanšu pārskatā ietvertos pārskatus pēc visām normatīvajos aktos norādītajām metodēm; kompetences - studenti apgūst pamatprincipus kvalitatīva finanšu pārskata sastādīšanai, pārskatu sastādīšanas metodes, bilances posteņu novērtēšanas prasības un informācijas atklāšanu pielikumā, atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām.

Kursa plāns

1 Finanšu pārskata sastādīšanu reglamentējošā normatīvā bāze Latvijā
2 Finanšu pārskata sastāvs
3 Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatprincipi un kvalitatīvās īpašības
4 Gada pārskatu apstiprināšana un iesniegšana
5 Finanšu pārskata sastādīšanas process uzņēmumā
6 Peļņas vai zaudējumu aprēķina nozīme un sastādīšanas prasības
7 Ieņēmumu un izdevumu atzīšanas pamatprasības
8 Tīrā peļņa. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa un pārskata perioda nesadalītā peļņa. Peļņas sadalīšana.
9 Bilances būtība un nozīme finanšu pārskata lietotājiem;
10 Bilances posteņos iekļaujamā informācija no uzņēmuma grāmatvedības kontiem;
11 Naudas plūsmas pārskata būtība un nozīme finanšu pārskata lietotājiem
12 Naudas plūsmas pārskata sastādīšana no grāmatvedības sniegtās informācijas pēc tiešās metodes
13 Naudas plūsmas no pamatdarbības aprēķināšana no grāmatvedības sniegtās informācijas pēc netiešās metodes
14 Pašu kapitāla izmaiņu pārskata būtība un nozīme finanšu pārskata lietotājiem
15 Grāmatvedības politikas, grāmatvedības aplēšu maiņa un atklāto kļūdu labošana finanšu pārskatā
16 Finanšu pārskata pielikuma būtība un nozīme finanšu pārskata lietotājiem

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Jābūt izpildītiem visiem praktisko un pastāvīgo darbu uzdevumiem un uzrakstītiem pieciem kontroldarbiem.

Pamatliteratūra

1. Liepiņa I. Gada pārskata sagatavošanas rokasgrāmata 2010/2011: Rīga: LZRAIC, 2010. 120 lpp.
2. Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. I daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 268 lpp.
3. Bojarenko J., Tjurina A., Ķūda M., Pokromoviča I., Jespere I. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. II daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 292 lpp.
4. Ķirsone A. Grāmatvedības rokasgrāmata. Rīga: Dienas bizness, 2005.