Kursa kods Ekon4097

Kredītpunkti 4

Reģionālās attīstības plānošana

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareReģionālā ekonomika

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums25.09.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Baiba Rivža

Dr. habil. oec.

author doc.

Zane Vītoliņa

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2119, Reģionālā ekonomika

Ekon4091, Pašvaldību darbība

JurZ3017, Kadastrs

JurZ4017, Saistību tiesības

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apgūta reģionālās attīstības un plānošanas pieredze, dotas zināšanas par attīstības plānošanas tiesisko dokumentu bāzi. Studiju kursa beigās, studenti izprot reģionālās attīstības plānošanas pamatjēdzienus, iegūst izpratni par nacionālo reģionālās attīstības stratēģiju, attīstības modeļu izvēli, un ir iepazinušies ar ES valstu reģionālās attīstības pieredzi. Tiek apgūti attīstības plānošanas principu un metodes, izprastas attīstības projektu finansēšanas iespējas un izzināta reģionālās plānošanas pieredze Latvijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
• Zināšanas par reģionālo attīstību un tās plānošanas būtību, plānošanas principiem un metodēm – diskusijas nodarbībās, jautājumi kontroldarbā, eksāmens.
• Izpratne par reģionālās attīstības plānošanas pieredzi Latvijā un citās ES valstīs – patstāvīgais darbs
• Zināšanas par teritoriju attīstības projektu finansēšanas iespējām - 2 kontroldarbi, eksāmens.
Prasmes:
• Spēj veikt aprēķinus, analizēt iegūtos rezultātus un izprast cēloņus reģionu un novadu atšķirīgā attīstībā – 2 kontroldarbi, eksāmens.
• Spēj izstrādāt priekšlikumus reģionu un novadu ilgtspējīgai attīstībai - patstāvīgais darbs, eksāmens.
• Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus – Patstāvīgais darbs.
• Prot atlasīt informāciju un prezentēt veiktos aprēķinus, izteiktos priekšlikumus - Patstāvīgais darbs.
Kompetences:

• Spēja salīdzināt un izvērtēt dažādus reģionu un novadu ilgtspējīgās attīstības scenārijus un spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus par attīstības projektiem - praktiskie darbi, kontroldarbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads reģionālās attīstības plānošanā (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
2. Administratīvi teritoriālās reformas rezultāti (3 h lekcija, 3 h praktiskais darbs).
3. Teritorijas plānošanas sistēmas attīstība Latvijā (2 h lekcija, 2 h praktiskais darbs).
4. Teritorijas plānošanas jēdziens un nozīme (2 h lekcija, 2 h praktiskais darbs).
5. Teritorijas plānošanas process (3 h lekcija, 2 h praktiskais darbs).
6. Administratīvās teritorijas analīze un ilgtspējīgās attīstības scenāriju izveide (3 h lekcija, 6 h praktiskais darbs).
7. Dažādas informācijas sistēmas, to nozīme teritorijas plānošanā (2 h lekcija, 2 h praktiskais darbs).
8. Attīstības plānu sistēma (2 h lekcija, 2 h praktiskais darbs).
9. Attīstības plānošanas principi un metodes (3 h lekcija, 2 h praktiskais darbs).
10. Attīstības projektu finansēšanas iespējas. Latvijas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības virzienu izvēle (4 h lekcija, 4 h praktiskais darbs).
11. Attīstības plānošanas noteicošie un ietekmējošie normatīvie dokumenti. Reģionālās politikas uzraudzības un novērtēšanas ietvars (3 h lekcija, 2 h praktiskais darbs).
12. Reģionālās plānošanas pieredze Latvijā (2 h lekcija, 2 h praktiskais darbs).

13. ES valstu reģionālās attīstības pieredze (2 h lekcija, 2 h praktiskais darbs).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Divi kontroldarbi semestra laikā
2. Patstāvīgie darbi

3. Eksāmens

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. patstāvīgais darbs - Reģionālās attīstības plānošanas pieredze Latvijā un citās ES valstīs. (Individuāls pētījums un prezentācija)
2. patstāvīgais darbs - Teritoriju attīstības projektu finansēšanas iespējas. (Individuāls pētījums un prezentācija)

3. patstāvīgais darbs - Izvēlēta novada analīze un ilgtspējīgās attīstības scenāriju izveide. (Individuāls pētījums un prezentācija)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējumu veido:
1. Eksāmens – 40%;
2. Kontroldarbi – 30%

3. Patstāvīgie darbi – 30%

Pamatliteratūra

1. Keišs S., Kazinovskis A. (2014) Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas, risinājumi. Monogrāfija. Rīga: Vītola izdevniecība, 616 lpp.
2. Petrova I., Jermolajeva E. (2007) Eiropas valstu pieredze teritoriālajā mārketingā un tās izmantošanas iespējas Latvijā. 159 lpp.
3. Rivža B., Krūzmētra M., Rivža S. (2013) Lauku sieviešu uzņēmējdarbību veicinošie sociālie faktori. Jelgava: LLU. 137 lpp.
4. Territorial Impact Assessment of Policies and EU Directives: A practical guidance for policymakers and practitioners based on contributions from ESPON projects and the European Commission. The ESPON 2013 Programme, 2012, p.77.

5. Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai. Monogrāfija, galvenā redaktore B. Rivža. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2018, 325 lpp.

Papildliteratūra

1. Boroņenko V. (2007) Klasteru pieeja reģionu attīstībai zināšanu ekonomikas apstākļos. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”. 370 lpp.
2. Čapello R. Regional Economics 2nd Revised edition. New York: Routledge, 2016. 354 p.

3. Kalve I. (2005) Apseglot pārmaiņu vējus, Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība. 295 lpp

Periodika un citi informācijas avoti

1. Eiropas vietējo pašvaldību harta, Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=39139
2. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. Pieejams: http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/?doc=13857

3. Latvijas Nacionālais attīstības plāns. Pieejams: http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/ilgtsp_att/?doc=13858

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienā „Reģionālā attīstība un pārvalde”.