Code du cours Ekon4096

Crédits 4

La quantité totale d'heures en classe160

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant160

Date de l'approbation du cours19.12.2018

Auteurs du cours

author

Modrīte Pelše

author

Vineta Tetere

Connaissances de base

Ekon2119,

Ekon3107,

Ekon4091,

Ekon4095,

Ekon4097,

Manuels

1. Reģionālās attīstības indikatoru modulis: http://www.raim.gov.lv
2. Capello R., Nijkamp P. Handbook of Regional Growth and Development Theories. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar, 2009. 520 lpp.
3. Keišs S., Kazinovskis A. Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas, risinājumi & Regional Development in Latvia: Course, Problems and Solutions of Administrative Territorial Reform. Monogrāfija. Rīga: Vītola izdevniecība, 2014. 616 lpp.
4. Latvijas ekonomikas un uzņēmējdarbības izaicinājumi (Arņa Saukas un Baibas Rivžas zinātniskajā redakcijā). Ventspils Augstskola, 2014. 227 lpp.
5. Vaidere I., Vanags E., Vanags I., Vilka I. Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā un Latvijā. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2006. 295 lpp.
6. Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā (sast. V. Kozlinskis). Jelgava: LLU, 2005, 37 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. LR likums „Reģionālās attīstības likums” Pieņemts 21.03.2002.
2. LR likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums” Pieņemts 13.10.2011.
3. Vanags E. Valsts pārvaldes reformas ārvalstīs un Latvijā. Rīga: Latvijas Statistikas institūts, 2007.
4. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 352 lpp
5. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija. Latvija – 2030.
6. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. Latvijas Vēstnesis Nr.6 (4812), 09.01.2013.
7. Dažādā Latvija: pagasti, novadi, pilsētas, rajoni, reģioni. Vērtējumi, perspektīvas, vīzijas. Rīga: Latvijas Statistikas institūts, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 2004. 553 lpp., 2005. 586 lpp.
8. VARAM Pētījumi un publikācijas http://www.varam.gov.lv/lat/publ/publikacijas/reg_att/?doc=13889
9. Vanags E., Vilka I. Pašvaldību darbība un attīstība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 384 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Centrālā statistikas pārvalde http://www.csb.lv
2. ES fondu aktivitātes un projekti http://www.esfondi.lv
3. Kurzemes plānošanas reģions http://www.kurzemesregions.lv
4. Latgales plānošanas reģions http://www.latgale.lv
5. Latvijas Pašvaldību savienība http://www.lps.lv
6. LR Ekonomikas ministrija http://www.em.gov.lv
7. LR Ministru kabinets http://www.mk.gov.lv
8. Rīgas plānošanas reģions http://www.rpr.gov.lv
9. Valsts reģionālās attīstības aģentūra http://www.vraa.gov.lv 
10. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija http://www.varam.gov.lv
11. Vidzemes plānošanas reģions http://www.vidzeme.lv
12. Zemgales plānošanas reģions http://www.zemgale.lv
1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041
2. Latvijas Avīze: nedēļas laikraksts: ISSN 1407-3331
3. Vides Vēstis: zaļā dzīvesstila žurnāls: ISSN 14070-2939