Код курса Ekon4096

Кредитные пункты 4

Общее количество часов160

Количество часов самостоятельной работы студента160

Дата утвеждения курса19.12.2018

Разработчики курса

author

Modrīte Pelše

author

Vineta Tetere

Предварительные знания

Ekon2119,

Ekon3107,

Ekon4091,

Ekon4095,

Ekon4097,

Учебная литературa

1. Reģionālās attīstības indikatoru modulis: http://www.raim.gov.lv
2. Capello R., Nijkamp P. Handbook of Regional Growth and Development Theories. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar, 2009. 520 lpp.
3. Keišs S., Kazinovskis A. Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas, risinājumi & Regional Development in Latvia: Course, Problems and Solutions of Administrative Territorial Reform. Monogrāfija. Rīga: Vītola izdevniecība, 2014. 616 lpp.
4. Latvijas ekonomikas un uzņēmējdarbības izaicinājumi (Arņa Saukas un Baibas Rivžas zinātniskajā redakcijā). Ventspils Augstskola, 2014. 227 lpp.
5. Vaidere I., Vanags E., Vanags I., Vilka I. Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā un Latvijā. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2006. 295 lpp.
6. Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā (sast. V. Kozlinskis). Jelgava: LLU, 2005, 37 lpp.

Дополнительная литература

1. LR likums „Reģionālās attīstības likums” Pieņemts 21.03.2002.
2. LR likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums” Pieņemts 13.10.2011.
3. Vanags E. Valsts pārvaldes reformas ārvalstīs un Latvijā. Rīga: Latvijas Statistikas institūts, 2007.
4. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 352 lpp
5. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija. Latvija – 2030.
6. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. Latvijas Vēstnesis Nr.6 (4812), 09.01.2013.
7. Dažādā Latvija: pagasti, novadi, pilsētas, rajoni, reģioni. Vērtējumi, perspektīvas, vīzijas. Rīga: Latvijas Statistikas institūts, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 2004. 553 lpp., 2005. 586 lpp.
8. VARAM Pētījumi un publikācijas http://www.varam.gov.lv/lat/publ/publikacijas/reg_att/?doc=13889
9. Vanags E., Vilka I. Pašvaldību darbība un attīstība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 384 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Centrālā statistikas pārvalde http://www.csb.lv
2. ES fondu aktivitātes un projekti http://www.esfondi.lv
3. Kurzemes plānošanas reģions http://www.kurzemesregions.lv
4. Latgales plānošanas reģions http://www.latgale.lv
5. Latvijas Pašvaldību savienība http://www.lps.lv
6. LR Ekonomikas ministrija http://www.em.gov.lv
7. LR Ministru kabinets http://www.mk.gov.lv
8. Rīgas plānošanas reģions http://www.rpr.gov.lv
9. Valsts reģionālās attīstības aģentūra http://www.vraa.gov.lv 
10. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija http://www.varam.gov.lv
11. Vidzemes plānošanas reģions http://www.vidzeme.lv
12. Zemgales plānošanas reģions http://www.zemgale.lv
1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041
2. Latvijas Avīze: nedēļas laikraksts: ISSN 1407-3331
3. Vides Vēstis: zaļā dzīvesstila žurnāls: ISSN 14070-2939