Kursa kods Ekon4096

Kredītpunkti 4

Reģionālā attīstība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareReģionālā ekonomika

Kopējais stundu skaits kursā160

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits160

Kursa apstiprinājuma datums19.12.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Modrīte Pelše

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2119, Reģionālā ekonomika

Ekon3107, Eiropas Savienības projekti

Ekon4091, Pašvaldību darbība

Ekon4095, Reģionu analīzes metodes

Ekon4097, Reģionālās attīstības plānošana

Kursa anotācija

Studiju projekta ietvaros tiek nostiprinātas teorētiskās zināšanas par reģionālo attīstību, lai demonstrētu kompleksu pieeju reģionālās ekonomikas elementu novērtēšanā. Studiju projektā tiek risināti jautājumi par resursu nodrošinājumu, par sociālekonomiskajām reģionālajām atšķirībām, to cēloņiem un sekām, par reģionālās attīstības interešu harmonizāciju un institucionālo nodrošinājumu. Studiju projekts paredz reģionālās attīstības problēmu apzināšanu un attīstības iespēju izpēti, izmantojot atbilstošas analīzes metodes un novērtējot iespējamos attīstības instrumentus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS
Zināšanas par reģionālās attīstības ietekmējošiem rādītājiem un to analīzes metodēm. Studiju projekts, studiju projekta prezentācija un aizstāvēšana.
PRASMES
1) Spēj definēt studiju projekta mērķi, uzdevumus, pamatot izvēlētās tēmas aktualitāti, izvēlēties un lietot piemērotākās pētījumu metodes.
2) Iegūt studiju projekta tēmai atbilstošu informāciju, apkopot, sistematizēt un analizēt to.
3) Prot secināt un izteikt atbilstošus priekšlikumus.
4) Spēj patstāvīgi strādāt studiju projekta izstrādē, izmantot konsultantu, ekspertu, speciālistu piedāvāto informāciju un palīdzību.
5) Spēj pielietot atbilstošas kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes.
6) Spēj publiski prezentēt darba rezultātus, aizstāvēt tos, atbildēt uz darba novērtēšanas komisijas jautājumiem.
Prasmes tiek vērtētas: studiju projekts, studiju projekta prezentācija un aizstāvēšana.
KOMPETENCES
1) Izprot un spēj pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas par reģionālās attīstības jautājumiem.
2) Spēj saskatīt reģionālās attīstības likumsakarības.
Kompetences tiek vērtētas: studiju projekts, studiju projekta prezentācija un aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Tēmas izvēle reģionālajā attīstībā, tās pamatojums, pētāmās problēmas definēšana.
2. Studiju projekta mērķa un uzdevumu noteikšana (pētāmā jautājuma formulēšana).
3. Darba struktūras izveide.
4. Pētījumu metožu izvēle.
5. Teorētiskais tēmas pamatojums.
6. Tēmas praktiskais pētījums.
7. Secinājumu un priekšlikumu izstrāde.
8. Izmantotās literatūras saraksta izveide.
9. Pielikumu apkopošana.
10. Darba tehniskā noformēšana un iesniegšana.
11. Studiju projekta aizstāvēšana.
12. Studiju projekta novērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izvēlēta atbilstoša tēma reģionālās attīstības aktualitātēm. EKRA institūtā noteiktā laikā izstrādāts un iesniegts studiju projekts par izvēlēto tēmu. Darbs uzrakstīts un noformēts, atbilstoši ESAF fakultātē izstrādātajiem Metodiskajiem norādījumiem studiju projektu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Studiju projekts, tajā ietvertais pētījums jāprezentē un jāaizstāv pie EKRA institūta nozīmētas mācībspēku komisijas.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju projekts tiek izstrādāts patstāvīgi, konsultējoties ar EKRA institūtā nozīmēto studiju projekta vadītāju. Studiju projektā veicamie uzdevumi: tēmas izvēle; literatūras, tajā skaitā zinātniskās studijas; pētījums par izvēlēto tēmu; studiju projekta rakstīšana; prezentācijas veidošana; aizstāvēšana pie komisijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju projektu izlasa studiju projekta vadītājs, viņš sniedz atsauksmi par to komisijai. Studiju projektu, studiju projekta prezentāciju un aizstāvēšanu novērtē EKRA mācībspēku komisija, kurā parasti piedalās arī studiju projekta vadītājs. Studiju projekts tiek vērtēts 10 ballu skalā.

Pamatliteratūra

1. Reģionālās attīstības indikatoru modulis: http://www.raim.gov.lv
2. Capello R., Nijkamp P. Handbook of Regional Growth and Development Theories. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar, 2009. 520 lpp.
3. Keišs S., Kazinovskis A. Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas, risinājumi & Regional Development in Latvia: Course, Problems and Solutions of Administrative Territorial Reform. Monogrāfija. Rīga: Vītola izdevniecība, 2014. 616 lpp.
4. Latvijas ekonomikas un uzņēmējdarbības izaicinājumi (Arņa Saukas un Baibas Rivžas zinātniskajā redakcijā). Ventspils Augstskola, 2014. 227 lpp.
5. Vaidere I., Vanags E., Vanags I., Vilka I. Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā un Latvijā. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2006. 295 lpp.
6. Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā (sast. V. Kozlinskis). Jelgava: LLU, 2005, 37 lpp.

Papildliteratūra

1. LR likums „Reģionālās attīstības likums” Pieņemts 21.03.2002.
2. LR likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums” Pieņemts 13.10.2011.
3. Vanags E. Valsts pārvaldes reformas ārvalstīs un Latvijā. Rīga: Latvijas Statistikas institūts, 2007.
4. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 352 lpp
5. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija. Latvija – 2030.
6. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. Latvijas Vēstnesis Nr.6 (4812), 09.01.2013.
7. Dažādā Latvija: pagasti, novadi, pilsētas, rajoni, reģioni. Vērtējumi, perspektīvas, vīzijas. Rīga: Latvijas Statistikas institūts, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 2004. 553 lpp., 2005. 586 lpp.
8. VARAM Pētījumi un publikācijas http://www.varam.gov.lv/lat/publ/publikacijas/reg_att/?doc=13889
9. Vanags E., Vilka I. Pašvaldību darbība un attīstība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 384 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Centrālā statistikas pārvalde http://www.csb.lv
2. ES fondu aktivitātes un projekti http://www.esfondi.lv
3. Kurzemes plānošanas reģions http://www.kurzemesregions.lv
4. Latgales plānošanas reģions http://www.latgale.lv
5. Latvijas Pašvaldību savienība http://www.lps.lv
6. LR Ekonomikas ministrija http://www.em.gov.lv
7. LR Ministru kabinets http://www.mk.gov.lv
8. Rīgas plānošanas reģions http://www.rpr.gov.lv
9. Valsts reģionālās attīstības aģentūra http://www.vraa.gov.lv 
10. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija http://www.varam.gov.lv
11. Vidzemes plānošanas reģions http://www.vidzeme.lv
12. Zemgales plānošanas reģions http://www.zemgale.lv


1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041
2. Latvijas Avīze: nedēļas laikraksts: ISSN 1407-3331
3. Vides Vēstis: zaļā dzīvesstila žurnāls: ISSN 14070-2939

Piezīmes

Ierobežotās izvēles (B daļas) studiju projekts ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienā „Reģionālā attīstība un pārvalde”.