Kursa kods Ekon4095

Kredītpunkti 2

Reģionu analīzes metodes

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareStatistika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums04.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaVadības sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Līga Zvirgzdiņa

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti apgūst reģionu pētījumu teorētiskos un metodiskos pamatus, plašāk lietotās reģionālo datu ieguves un analīzes metodes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa sekmīgas apguves rezultātā studenti:
1. iegūst zināšanas un kritisku izpratni par reģionu pētījumu teorētiskiem un metodiskiem pamatiem, datu ieguves un analīzes metodēm reģionālajā ekonomikā. - kontroldarbi.
2. spēj parādīt atbilstošo jēdzienu un likumsakarību izpratni, izpildīt vajadzīgās darbības un operācijas, izmantot atbilstošu lietojumprogrammatūru. - praktiskie un laboratorijas darbi
3. strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, spēj pielietot specialitātes problēmsituācijai atbilstošas reģionālo datu apstrādes metodes statistiski pamatotu slēdzienu pieņemšanai, piemēram, kursa darbu/projektu un bakalaura darba izstrādāšanā, veikt aprēķinu starprezultātu un gala rezultātu profesionālu novērtēšanu un interpretāciju. - patstāvīgais darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Reģiona pētījumu teorētiskie un metodiskie pamati. Reģionālās attīstības politika ES un Latvijā. Reģionalizācijas procesi ES. Reģionālās ekonomikas tiesiskā un normatīvā bāze. Administratīvi teritoriālā reforma Latvijā un ES. Teritoriālo vienību statistikas nomenklatūra ES un tās izmantošana. Teritoriālās statistikas sagatavošana ES un Latvijā. (2h)
2. Datu mērījumu skalas, to veidi un raksturojums. Datu sagatavošana analīzei. Darbs ar lieliem izejas datu masīviem. Datu atlasīšana, kārtošana, filtrēšana.(3h)
3. Ekonomisko telpu raksturojošie indikatori. Reģiona ekonomiskie, sociālie, ekoloģiskie indikatori. Indeksu metode. Dzīves apstākļu indekss. Teritorijas attīstības indekss. Rangu-korelācijas metode.(2h)
4. Izejas datu primārā eksaminācija un novērtēšana. Statistisko rādītāju nozīme un izmantošana izejas datu raksturošanai un analīzei. Datu grafiska attēlošana. Piemēri reģionālajā ekonomikā. Lēmuma pieņemšana un rezultātu interpretācija.(3h)
5. Korelācijas analīze. Korelācijas analīzes mērķis. Lineārā un nelineārā korelācija. Pozitīva un negatīva korelācija. Pāra un divfaktoru korelācija. Lineārās korelācijas koeficients. Korelācijas koeficientu novērtēšana, salīdzināšana. Korelācijas diagrammas. Piemēri reģionālajā ekonomikā. Lēmuma pieņemšana un rezultātu interpretācija.(2h)
6. Regresijas analīze. Regresijas analīzes mērķis. Empīrisko datu izlīdzināšana. Analītiskā metode. Lineārā regresija. Determinācijas koeficients. Regresijas modeļa noteikšana un izmantošana. Piemēri reģionālajā ekonomikā. Lēmuma pieņemšana un rezultātu interpretācija.(3h)
1. kontroldarbs. Datu primārā eksaminācija. Indeksi. Korelācija. Regresija.
7. Dinamikas laikrindu analīze. Dinamikas izmaiņu rādītāji. Dinamikas rindas vidējie. Dinamikas rindas analītiska izlīdzināšana. Trenda izvēles pamatojums un parametru aprēķināšana. Dinamikas rindas grafiskais attēls. Izlīdzināšanas kvalitātes novērtēšana. Piemēri reģionālajā ekonomikā. Lēmuma pieņemšana un rezultātu interpretācija.(4h)
8. 2 kritērijs empīriskā sadalījuma un teorētiskā sadalījuma atbilstības pārbaudei. 2 kritērijs kvalitatīvu izlašu atbilstības pārbaudei. 2 kritērijs kā statistiskās neatkarības tests. Piemēri reģionālajā ekonomikā. Lēmuma pieņemšana un rezultātu interpretācija.(3h)
9. Parametriskās divu paraugkopu analīzes metodes. Saistītas paraugkopas. Nesaistītas paraugkopas. Nesaistīto paraugkopu vidējo vērtību salīdzināšana ar t-testu. Nesaistītu paraugkopu dispersiju salīdzināšana ar F-testu. Saistītu paraugkopu vidējo vērtību salīdzināšana ar t-testu. Piemēri reģionālajā ekonomikā. Lēmuma pieņemšana un rezultātu interpretācija.(5h)
10. Parametriskās vairāku paraugkopu analīzes metodes. Dispersijas analīze, tās būtība. Viena faktora dispersijas analīze. Divu faktoru dispersijas analīze. Faktora ietekmes būtiskuma noteikšana. Dispersijas analīzes piemēri reģionālajā ekonomikā. Lēmuma pieņemšana un rezultātu interpretācija.(3h)
2. kontroldarbs. Dinamikas laikrindu analīze. 2 kritērijs. Parametriskās analīzes metodes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtota ieskaite ar atzīmi

Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma:
• divu rakstisku kontroldarbu vērtējuma;
• 1 patstāvīga mājas darba (rakstiski) vērtējuma.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Katru nedēļu e-studijās tiek izvietoti attiecīgās tēmas uzdevumi patstāvīgam darbam.
Semestra laikā izstrādājams 1 patstāvīgais mājas darbs (rakstiski).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma:
• sekmīgs divu kontroldarbu vidējais vērtējums (katra vērtējums līdz 8 ballēm);
• mājas darbs (līdz 2 ballēm);
Nesekmīga divu kontroldarbu kopvērtējuma gadījumā (zem 4 ballēm) students individuālo studiju un pārbaudījumu periodā pilda rakstisku ieskaites darbu par visu studiju kursa vielu kopumā.
Kontroldarba rakstīšanai tiek dota viena iespēja. Attaisnota iemesla dēļ kontroldarbu var rakstīt citā laikā, iepriekš vienojoties ar mācībspēku.

Pamatliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību Centrs, 2006. 364 lpp.
2. Grīnglazs L., Kopitovs J. Matemātiskā statistika: ar datoru lietojuma paraugiem uzdevumu risināšanai. Rīga: RSEBA, 2003. 310lpp.
3. Ekonomisko pētījumu metodes un informācijas avoti: mācību līdzeklis. Sast. V.Kozlinskis. Jelgava: LLU, 2001. 66 lpp.

Papildliteratūra

1. Dažādā Latvija: pagasti, novadi, pilsētas, rajoni, reģioni. Vērtējumi, perspektīvas, vīzijas. Rīga: Latvijas Statistikas institūts: Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 2004. 539 lpp.
2. Berenson M.L., Levine D.M. Basic Business Statistics. Concepts and Applications. USA: PrenticeHall, 2009. 1013 lpp.
3. Vanags E., Vilka I. Pašvaldību darbība un attīstība. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2005. 384 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LR Centrālās statistikas pārvalde. Statistisko datu krājumi.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā “Ekonomika”