Kursa kods Ekon4089

Kredītpunkti 2

Norēķini starptautiskajā tirdzniecībā

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.12.2018

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Gunita Mazūre

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par valūtas darījumiem starptautiskajā tirdzniecībā, kā arī par norēķinu metodēm un finanšu instrumentu pielietošanu, kas ļauj samazināt valūtas maiņas risku. Kurss palīdzēs saprast, kā veidojas valūtu tirgus un atvasināto finanšu instrumentu tirgus, kādi ir Forex tirgus darbības pamatprincipi, kādas ir valūtu kategorijas un valūtas kursa režīmi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par valūtas darījumiem starptautiskajā tirdzniecībā, kā arī par norēķinu metodēm un finanšu instrumentu pielietošanu, kas ļauj samazināt valūtas maiņas risku. Izpratne par starptautiskā valūtu tirgus darbības īpašībām un Forex tirgus darbības pamatprincipiem. Zināšanas par valūtu kategorijām, valūtas kursa režīma izvēles principiem, atvasināto finanšu instrumentu tirgu un starptautiskajā tirdzniecībā pielietojamām speciālajām norēķinu metodēm. Prasmes veikt valūtu kursu aprēķinus tagadnes un nākotnes ārpusbiržas nestandartizēto darījumu tirgū. Izmantot starptautiskos tirdzniecības noteikumus Inkoterms un veikt Inkotermu pielietojuma analīzi uzņēmumos. Kompetence – iegūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par valūtu tirgus un ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, starptautiskās tirdzniecības informācijas avotiem un noteikumiem, kā arī norēķinu metožu un finansēšanas veidu pielietošanu starptautiskajā tirdzniecībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Starptautiskā valūtas sistēma un tās attīstība
2 Pasaules valūtu tirgus, tā struktūra un dalībnieki
3 Starptautiskā valūtu tirgus (FOREX) darbības mehānisms
4 Valūtas, valūtu kotēšana un valūtas maiņas riska samazināšana
5 Valūtas kurss un valūtas kursu ietekmējošie faktori
6 Atvasināto finanšu instrumentu pielietošana valūtas riska samazināšanai (forward, futures)
7 Atvasināto finanšu instrumentu pielietošana valūtas riska samazināšanai (options, swap)
8 1. kontroldarbs - Valūtu tirgus un ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas teorētiskie un praktiskie aspekti
9 Starptautiskās tirdzniecības noteikumi – Incoterms
10 Starptautiskās tirdzniecības informācijas avoti
11 Riski un problēmas starptautiskajā tirdzniecībā
12 2. kontroldarbs -Starptautiskās tirdzniecības informācijas avoti un noteikumi
13 Starptautisko norēķinu veidi un metodes
14 Tirdzniecības finansēšanas veidi
15 3. kontroldarbs - Norēķinu metožu un finansēšanas veidu pielietošana starptautiskajā tirdzniecībā
16 Referātu prezentācija un aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt uzrakstītiem visiem 3 kontroldarbiem, sagatavotam, iesniegtam un aizstāvētam referātam par izvēlēto studiju kursa tēmu. Gala novērtējums studiju kursā veidojas no kontroldarbos, patstāvīgajā darbā (referāts) un par nodarbību apmeklējumu saņemto punktu skaita. Kursa noslēgumā eksāmens par teorētiskajā un praktiskajā kursā apskatītajām tēmām. Brīvās izvēles kursa studentiem gala vērtējums: ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Incoterms 2010. [tiešsaiste]. The International Chamber of Commerce (ICC). ICC Publication No. 715, 2010 Edition. [Skatīts 04.11.2011.]. Pieejams: http://www.iccbooks.com/Product/ProductInfo.aspx?id=653.
2. Rubanovskis A. Starptautiskā ekonomika: Valūtas tirgus. Rīga: EKA, 2004, 146 lpp.
3. Rupeika-Apoga R. Tirdzniecība ar valūtu kā uzņēmējdarbības veids. Rīga, 2006, 335 lpp.
4. Котелькин С. В. Международная финансовая система Москва: Экономист, 2004, 538 стр.

Papildliteratūra

1. Gutkins A., Jadčenko L. Iespēju līgumu teorija un prakse, Rīga, 2003, 127 lpp.
2. Rupeika-Apoga R. Valūtas tirgus un valūtas darījumi, Rīga; Datorzinību centrs, 2003, 159 lpp.
3. Суэтин А.А. Международный финансовый рынок. Москва: КноРус, 2007, 263 стр.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Laikraksts Dienas Bizness: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Dienas Mediji, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Financial Times / laikraksts. Financial Times [tiešsaiste]. England based finance newspaper. London: The Financial Times Ltd. ISSN 0307-1766. [Skatīts 04.11.2011.]. Pieejams: http://www.ft.com/home/europe.
3. Forbes / žurnāls. Rīga: SK Media, 2010. ISSN 1691-6018.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā „Ekonomika” apakšprogrammā "Grāmatvedība un finanses" PL, apakšprogrammā "Uzņēmējdarbība un vadīšana" NPL. Brīvās izvēles kurss akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā „Ekonomika” apakšprogrammās "Uzņēmējdarbība un vadīšana", "Tiesību zinātnes", "Reģionālā attīstība un pārvalde", kā arī citu fakultāšu studentiem.