Kursa kods Ekon4087

Kredītpunkti 2

Kontrole un revīzija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaGrāmatvedības un uzskaites teorija32161627/09/2011Finanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ingrīda Pētersone

ekonomikas maģistrs

Papildliteratūra

1. Brūna I. Uzņēmumu iekšējā kontrole. LU, Rīga, 1999. 82 lpp.
2. LR likums "Par zvērinātiem revidentiem" 03.05.2001. likums "Par zvērinātiem revidentiem" ("LV", 78 (2465), 22.05.2001.; Ziņotājs, 12, 21.06.2001.) [stājas spēkā 01.01.2002.] ar grozījumiem. Pieejams: http://www.likumi.lv
3. LR likums „Gada pārskatu likums” 1992. gada 14. oktobris (ar sekojošiem grozījumiem). Likums "Par uzņēmumu gada pārskatiem"[tiešsaiste]. Pieņemts 14.10.1992. Stājas spēkā 01.01.1993. Ar grozījumiem. [Skatīts 9.11.2010.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.p

Periodika un citi informācijas avoti

1. Grāmatvedība un Ekonomika Rīga: Mamuts, 2004- ISSN 1691-1172.
2. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005- ISSN 1407-5709.
3. Elektroniskais žurnāls iFinanses.lv Portāls „iFinanses.lv” [tiešsaiste]. SIA izdevniecība „Izdevniecība iŽurnāli”. [Skatīts 08.11.2010.]. Pieejams: http://www.ifinanses.lv/lat

Piezīmes

EF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma "Ekonomika", grāmatvedības un finanšu apakšprogrammas ierobežotās izvēles kurss (B daļa), uzņēmējdarbības un vadīšanas, tiesību zinātņu, reģionālās attīstības un pārvaldes apakšprogrammu studentiem - brīvās izvēles kurss (C daļa)

Kursa anotācija

Studenti apgūst kontroles un revīzijas pamatus, neatkarīgu uzņēmumu finanšu pārskatu revīziju, revīziju Starptautiskos standartus, neatkarīgo revidentu darbības tiesiskos un profesionālos noteikumus, revīzijas plānošanas, veikšanas un noslēguma organizēšanu. Iegūst prasmi sagatavot revidenta ziņojumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs: zināšanas – par kontroles un revīzijas vēsturi, teoriju un metodoloģiju, atbilstoši Latvijā atzītiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Veidota izpratne par finanšu pārskatu revīzijas prasībām sabiedrībās. Zināšanas par kvalitatīvas finanšu pārskatu revīzijas procesu uzņēmumos (organizācijās). Prasmes – prot formulēt kontroles mērķus un metodes sabiedrībās. Saprot finanšu pārskatu revīzijas metodes un etapus sabiedrībās. Prot novērtēt revīzijas riskus, būtiskumu un formulēt finanšu pārskatu revīzijas procedūras visiem vadības apgalvojumiem, kas ietverti finanšu pārskatos. Kompetences - tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes kontroles un revīzijas pamatos. Studenti apgūst finanšu pārskatu revīziju, neatkarīgo revidentu darbības tiesiskos un profesionālos noteikumus Latvijā, revīzijas plānošanas, veikšanas un noslēguma organizēšanu atbilstoši Latvijā atzītiem Starptautiskiem revīzijas standartiem

Kursa plāns

1 Kontroles būtība un veidi
2 Neatkarīgās revīzijas būtība, mērķi un tiesiskā regulēšana
3 Zvērinātu revidentu profesionālās darbības saturs un formas
4 Revīzijas dokumentāla noformēšana un kvalitātes kontrole
5 Revīzijas procesa sastāvdaļu raksturojums
6 Revīzijas sagatavošanas etaps
7 Iekšējās kontroles būtība
8 Revidējamā uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas novērtēšana
9 Iekšējā audita pamati
10 Revīzijas risks un būtiskums
11 Grāmatvedības un iekšējās kontroles sistēmu novērtējums datorizētas grāmatvedības apstākļos
12 Revīzijas pierādījumi
13 Revīzijas procedūras
14 Analītisko procedūru būtība un to pielietošana
15 Revidenta ziņojums
16 Kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Jābūt izpildītiem visiem praktisko un pastāvīgo darbu uzdevumiem un uzrakstītam kontroldarbam.

Pamatliteratūra

1. Starptautisko revīzijas, apliecinājuma pakalpojumu un ētikas oficiālo paziņojumu rokasgrāmata. Starptautiskā grāmatvežu federācija. Rīga: LZRA, 2004. 873 lpp.
2. Daņēviča D. Finanšu pārskatu revīzija. Starptautiskie revīzijas standarti.Biznesa augstskola "Turība" SIA, Rīga. 2003. 123 lpp.
3. Mālderis G. Grāmatvedība. Revīzija. Audits. 3. papild. izdev. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 144 lpp.
4. Zvērinātu revidentu ētikas kodekss. Rīga:LZRA, Izglītības centrs, 2000. 47 lpp.