Kursa kods Ekon4082

Kredītpunkti 2

Pārtikas mārketings

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.12.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ingūna Gulbe

Dr. oec.

Priekšzināšanas

PārZ1013, Likumdošana pārtikas nozarē

PārZ1015, Kvalitātes sistēmas

PārZ3074, Jaunu pārtikas produktu izstrāde I

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar pārtikas mārketinga teorijas pamatprincipiem, pārtikas produktu mārketinga nozīmi un organizēšanu uzņēmējdarbībā. Apgūst praktiskas iemaņas mērķorientētu un ilgtspējīgu pārtikas produktu mārketinga stratēģijas izstrādē. Apgūst specifiskus paņēmienus patērētāju vajadzību izzināšanai, kultūratsķirību un mārketinga ētikas problēmu risināšanai, veiksmīgai darbībai vietējā un starptautiskajos tirgos. Iepazīstas ar jaunākajām mārketinga attīstības tendencēm nozarē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina mārketinga pamatprincipus, koncepcijas, tirgus veidus – 1.kontroldarbs
Spēj parādīt zināšanas par patērētāju motivāciju, tirgus segmentēšanu, marketinga elementu mijiedarbību – 2.kontroldarbs
3. Pārzina produktu virzīšanas principus dažādos tirgos. Spēj parādīt zināšanas par aktuālajām, mārketinga tendencēm pārtikas nozarē – 3 kontroldarbs
4. Spēj veikt mārketinga stratēģiju analīzi , izvēlēties un pamatot dažadas novērtēšanas metodes, izdarīt secinājumus un pieņemt mārketinga lēmumus -
Semināri (diskusija, situācijas analīze, grupu darbs)
5. Spēj izveidot kompleksu ilgtspējīgu mārketinga startēģiju –mājas darbi

Kursa plāns

1. Mārketinga būtība, mērķi un funkcijas.Mārketinga kā zinātnes veidošanās priekšnoteikumi un attīstība.
2. Tirgus veidi, to nozīmē mārketinga aktivitātēs. Mārketinga koncepcijas. Mārketinga iekšējā un ārējā vide. Konkurence
3.Tirgus informācija un mārketinga pētījumi. Patērētāju uzvedības modeļi.Tirgus segmentēšana un mērķa tirgus noteikšana.
1.kontroldarbs. Mārketinga pamatprincipi, koncepcijas, tirgus veidi.
4. Mārketinga pasākumu komplekss.Mārketings un patērētāju interešu nodrošināšana
5. Produkta jēdziens, raksturlielumi un sortiments. Mārketings un pārtikas kvalitāte.Jaunu preču /pakalpojumu izstrāde
6. Zīmolvedība. Preces ekonomiskā vērtība. Cenu veidošanas stratēģijas un taktika
2.kontroldarbs. Patērētāju motivācija, tirgus segmentēšana, mārketinga elementu mijiedarbība
7. Pārtikas produktu pārdošanas ceļu izvēle uzņēmuma kopējās darbības stratēģisko un taktisko mērķu sistēmā. Loģistika mārketingā.
8. Pārtikas produktu virzīšana tirgū. Vispārējās prasības reklāmas veidošanā. Speciālās prasības pārtikas preču reklamēšanā
9. Sabiedrisko attiecību nozīme pārtikas tirgū, sabiedriskās domas veidošana. Mediju izmantošana, to selektīvā izvēle
10. Pārtikas realizāciijas veicināšanas pasākumi. Tiešā pārdošana. E-mārketings pārtikā, sociālie mediji. HoReCa
11. Kvalitātes sertifikātu nozīme pārtikas mārketingā. Privātās preču zīmes.
12. Pārtikas mārketinga attīstības tendences
13. Starptautiskā pārtikas mārketinga pamati. Kultūrvēsturiskās izziņas nozīme.
14. Dalība starptautiskajās pārtikas izstādēs, to izvēles kritēriji un dalības nosacījumi
15. Pārtikas produktu mārketinga stratēģijas izstrāde
3.kontroldarbs Produktu virzīšanas principi. Aktuālās tendences pārtikas mārketingā.
16. ES un Latvijas likumdošanas aktos noteikto prasību piemērošana pārtikas mārketingā.Pārtikas marķēšana un izsekojamība

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtam patstāvīgajam darbam, uzrakstītiem kontroldarbiem, jāapmeklē vismaz 80% nodarbību. Visiem kontroldarbiem un patstāvīgajam darbam jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Balstoties uz primāro un sekundāro datu analīzi, jāizstrādā pārtikas produkta X ilgtspējīga mārketinga stratēģija, kas atbilstoši iepriekš sastādītam grafikam jāprezentē semināra nodarbībās un jāiesniedz mācībspēkam elektroniskā veidā. Apjoms vismaz 10 lpp.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba testu iegūst, ja vismaz 40 % testa jautājumu atbildēti pareizi.

Zināšanu pārbaude tiek veikta ar trīs kontroldarbu palīdzību, kas tiek novērtēti ar atzīmi un katrs veido 20% no gala atzīmes.
Patstāvīgasi darbs “Pārtikas produkta X ilgtspējīga mārketinga stratēģija” veido 20% no gala atzīmes.
Aktivitāte nodarbībās - grupu darbs problemātiska uzdevuma risināšanā un galveno rezultātu prezentācija, veido 20% no gala atzīmes.

Pamatliteratūra

1. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp. 2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp 3. Kotler P. Kotlers par mārketingu: kā radīt, iekarot tirgu un dominēt tajā. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2007. 269 lpp. ISBN 9789984995267 4. Westwood J. Kā rakstīt mārketinga plānu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 127 lpp. Bizness un karjera. ISBN 9789984406275 . 5. Kotler P., Armstrong G. Principles of Marketing. 15 th ed. Pearson, 2014. 681 p. 6.Kotler P., Meller K.L. Marketing Management. Prentice Hall, 2015. 832 p. 7.Kolah A. High Impact Marketing That Gets Results, [tiešsaiste]. Kogan Page, 2013. 336 p. [skatīts 13.12.2018.] Pieejams: https://www.guruinabottle.com/guru/wp-content/uploads/2013/06/high_impact.pdf

Papildliteratūra

1.Fisk P. Mārketinga ģēnijs. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2009. 390 lpp. ISBN 9789984233246 2 3. Palmer A. Principles of Services Marketing. Berkshire, 2014. 495 p. 4.Hawkins D.I. , Mothersbaugh, D.L. Consumer Behavior. Building Marketing Strategy. New York, McGrae-Hill Irwin, 2013.772 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1.“Dienas Bizness”, nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. ISSN 1407-2041
2. Kapitāls - žurnāls lietišķiem cilvēkiem, Rīga:SIA “Izdevniecība KK”. ISSN 1407-2505
3.Food Marketing (Pārtikas mārketings): http://www.consumerpsychologist.com/food_marketing.html
4. Food safety: from Farm to Fork (Pārtikas drošība: no fermas līdz dakšiņai): http://ec.europa.eu
5. Journal of Marketing Theory and Marketing Practice”. Association of Marketing Theory and. Practice. US. ISSN: 10696679.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskā bakalaura studiju programmai “Pārtikas kvalitāte un inovācijas”