Kursa kods Ekon4072

Kredītpunkti 2.50

Uzņēmējdarbība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā100

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums09.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Astra Asejeva

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studenti gūst izpratni par uzņēmējdarbības būtību, mazo un vidējo uzņēmējdarbību, inovatīvo uzņēmējdarbību, uzņēmuma finansēšanas avotiem. Izprot riska nozīmi uzņēmējdarbībā. Iegūst praktiskās iemaņas uzņēmējdarbības uzsākšanai, darbības analīzei un plānošanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par uzņēmējdarbības teorētiskajām nostādnēm un uzņēmējdarbības problēmu inovatīviem risinājumiem. Prasmes - iegūst uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešamās prasmes. Kompetence - tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai novērtētu uzņēmuma darbību un attīstību kavējošos faktorus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Uzņēmējdarbības pamatjēdzienu skaidrojums. Uzņēmējdarbības sfēras un veidi
2 Uzņēmējdarbības vide un tās uzlabošanas iespējas
3 Komercdarbības formu raksturojums
4 Uzņēmējdarbības uzsākšana un uzņēmumu dibināšana
5 Uzņēmuma dzīves cikls
6 Uzņēmumu reorganizācija
7 Uzņēmumu likvidācija. Likvidācijas veidi
8 Mazā un vidējā uzņēmējdarbība
9 Inovāciju uzņēmējdarbība
10 Riska faktors uzņēmējdarbībā
11 Uzņēmuma maksātnespēja un tās stāvokļa risinājuma iespējas
12 Konkurence un konkurences salīdzināmās priekšrocības
13 Kapitāls un tā loma uzņēmējdarbībā
14 Investīcijas un to nozīme
15 Darba samaksas pamatformas un darba samaksas organizācija
16 Uzņēmējdarbības rezultātu raksturojošie rādītāji

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudījuma veids eksāmens. Akumulējošā eksāmena atzīmes saņemšanai visiem izstrādātiem praktiskajiem darbiem, patstāvīgajam darbam, kontroldarbiem jābūt ar pozitīvu vērtējumu.

Pamatliteratūra

1. Hofs K.G.(sadarbībā ar R.Alsiņu). Biznesa ekonomika. 2.izdevums. Rīga: SIA J.Rozes apgāds, 2011. 603 lpp.
2. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Rīga: KFI Biznesa Komplekss, 2005. 120 lpp.
3. Leonoviča I. Uzņēmējdarbība un investīcijas. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU izdevniecība, 2005. 118 lpp.
4. Vīksna A. Savs bizness. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lpp.

Papildliteratūra

1. Ābeltiņa A. Inovācija – XXl gadsimta fenomens. Rīga: Turība biznesa augstskola, 2008. 152 lpp.
2. Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp.
3. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.
4. Zariņa V., Strēle I. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 105.lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga : Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391.
2. Latvijas Ekonomists Rīga: Mamuts, 2005 -. ISSN 1025-8922.
3. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
4. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem : krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 1998-. ISSN 1407-2505.

Piezīmes

Kurss iekļauts Tehniskās fakultātes profesionālās bakalaura studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana" obligātajā daļā.